T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Tahsisler Dairesi Başkanlığı)

 

Tarih    : 07/09/2005

Sayı      : B.13.1.SSK.0.07.00.00.IX.031-704323                                                 

Konu     : İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalılardan Göreve İade Edilenlerin Yaşlılık Aylıkları.

 

G E N E L G E

12-149.EK

 

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanununun “Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları” başlıklı 21 inci maddesine göre, iş akdi feshedildikten sonra geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakemce tespit edilerek, feshin geçersizliğine karar verilen sigortalıya, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar ödenen ücret ve diğer haklardan tüm sigorta kollarına ait primler kesildiğinden, söz konusu dört aylık sürede tahsis talebinde  bulunanlara bağlanan yaşlılık aylıkları, 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (H) fıkrası ile 62 nci maddesinde öngörülen işten ayrılma şartının oluşmadığı gerekçesi ile  başlangıç tarihlerinden geçerli olmak üzere iptal edilmektedir.

 

Ancak, esasen iş sözleşmesinin fesh edildiği tarihten sonra fiili çalışmanın bulunmadığı, bu nedenle iş akdinin fesh edildiği tarihten sonra işten ayrılma şartının gerçekleşmiş olduğu, aylığın iptali halinde açılacak davaların, muhtemelen Kurumumuz aleyhine sonuçlanacağı, yargılama masrafları ve dava sayısı ile davaların takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönden zarara uğratacağı hususları göz önünde bulundurularak, söz konusu dört aylık sürede ücret ve diğer hakları ödenen sigortalılardan tahsis talebinde bulunup tercihlerini aylıkların devamı yönünde kullananların, tahsis talep tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmaları uygun görülmüştür.

 

Önceki uygulama doğrultusunda tercihleri alınmadan tüm sigorta kollarına tabi tutularak aylıkları iptal edilenlerin, Kuruma verecekleri dilekçe veya  Sigorta Kolu Tercih Bildirimi ile tercihlerini aylıkların devamı yönünde kullanmaları halinde, tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalılıkları, sosyal güvenlik destek primine dönüştürülecek, bunun için de ilgili işverenden cari usullere göre İptal Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile belge türü kodu “02” olan Asıl veya gerektiğinde Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alınacak, ancak, bu belgeler yasal süre geçtikten sonra verilmiş olsa bile 08/11/2004 tarih ve VIII-836999 sayılı Genel Yazıya istinaden idari para cezası uygulanmayacak, bunların iptal edilen aylıkları yeniden bağlanacaktır.

 

Feshin geçersizliğine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar sigortalıya çalıştırılmadığı süre için en çok dört ay için ödenen ücret ve diğer haklardan tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi kesilmesi halinde, işverenlerden ayrıca sözleşmenin fesh edildiği tarih itibariyle Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgesi’nin Kuruma verilmesi talep edilmeyecektir.

 

Söz konusu uygulama ile ilgili diğer işlemler, 506 sayılı Kanunun 63 üncü madde hükmü ve 04/07/2002 tarih, 12-118 ve 13/05/2004 tarih, 12-133 Ek Genelgeler’de öngörülen usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.

 

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, Kurumumuzdan yaşlılık aylığı alanların aylıklarını kestirmeksizin kamu kurum ve kuruluşlarında 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmalarına imkan bulunmadığından,  bunlar hakkında 11/01/2005 tarih, 12-141 Ek Genelge hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini  rica ederiz.

 

İbrahim ULAŞ                       Özkan DALBAY

Genel Müdür Yardımcısı               Genel Müdür Yardımcısı

                                                                                                         Sigorta İşleri Genel Müdürü V.