Yönetmelik

 

             Tütün,Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende

Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik

             MADDE 1 — 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Alkol" ve "Açık İçki Satıcısı"  tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Alkol: "Evsel Kullanım Alkolü" ve "Genel Amaçlı Kullanım Alkolü" olarak tanımlanan, piyasaya arz edilecek şekilde ambalajlı etil alkolü,"

             "Açık İçki Satıcısı: Belediye veya İl Özel İdaresinden aldıkları açık içki ruhsatına istinaden Kurumdan satış belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişileri,"

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

             "b) Kaçakçılıktan, sahtecilikten ve 3/1/2002 tarih ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına Dair Kanun ile 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa karşı gelmekten mahkumiyeti bulunmaması,"

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "Üretici ve ithalatçı firmalar, faaliyet konusu ürünlerinin toptan ve/veya perakende satışını da yapmak istemeleri halinde, yapılacak satışın niteliğine uygun olarak Kurumdan toptan ve/veya perakende satış belgesi almak zorundadırlar."

             "Toptan satışa ilişkin belge müracaatlarında, başvuru sahipleri, ürünlerinin satış ve dağıtımını yapmak için sözleşme yaptıkları firmanın yetkili toptan satıcısı olduğuna dair alınan belgeyi ibraz etmek ve satışını yapacağı ürünlerin markaları ile bu hususlara ilişkin değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında satış belgesi iptal edilenlere yeniden satış belgesi verilmesi halinde yukarıda belirtilen bedeller yüzde elli artırılarak uygulanır. Belgesi iptal edilenlerin kesinleşmiş beraat ilamı ile birlikte aynı yıl içindeki yeni belge başvuruları, bedel alınmaksızın, izleyen yıllardaki yeni belge başvuruları ise artırım uygulanmaksızın karşılanır."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Açık içki satıcılarının belgelerinin askıya alınması ve iptali, ilgili belediye ve il özel idaresi ile mutabakat sağlanmak suretiyle yapılır."

             "Bu şekilde doğrudan iptal edilen satış belgeleri yerine, ilgililerin aynı yıl içinde müracaatları halinde satış belgesi bedelleri yüzde elli artırımlı, izleyen yıllarda müracaatı halinde ise artırımsız olarak tahsil edilmek suretiyle yeniden satış belgesi verilebilir."

             MADDE  6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "İşyerlerinden veya sanal bir işyerinden internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları kullanılarak her türlü tütün mamulü ve alkollü içki satışı ve bu yöntemle satılan ürünün kapıda teslim edilmesi şeklindeki uygulamalar yapılamaz."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin değişik altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış; yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             "Bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları belirlenen ve Kurum tarafından yapılan yazılı uyarıya rağmen belirtilen hususları yerine getirmeyen toptan ve perakende satıcıların satış belgeleri bir aydan üç aya kadar askıya alınır, aykırılığın tekerrürü halinde satış belgeleri iptal edilir. Kurum gerek gördüğü hallerde yazılı uyarı yapmaksızın doğrudan satış belgesinin askıya alınması veya iptaline karar verebilir."

             "İdari bir yaptırım sonucu açık içki satış belgelerinin iptalinde de, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen esaslar uygulanır. Belediye ve il özel idarelerince, açık içki satıcılarına verilen ruhsatın iptal edildiğinin bildirilmesi halinde, Kurum tarafından verilen açık içki satış belgeleri iptal edilir."

             "Satış belgeleri askıya alınmış olan satıcıların, askı süresi içerisinde ürün alım satımında bulunmaları halinde satış belgeleri iptal edilir."

             MADDE  8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 17 — Satış belgesinin iptal edilmesi veya belgesiz satış yapılması nedeniyle kolluk kuvvetlerince el konulan mevzuata uygun olarak üretilmiş veya ithal edilmiş ürünler, Kurum adına satış belgesi verilmesi işlemlerini yürüten merciye veya adli mercilerce yed-i emin olarak görevlendirilen kişi ya da kuruluşlara teslim edilir.

             Teslim edilen ürünlerin tasfiyesi, Kurum adına görevlendirilen merci tarafından yapılır. Tasfiye; ürünün, mümkünse derhal belgeli bir satıcıya, perakendeci kârı düşülmüş fiyatlardan satışı suretiyle yapılır.

             Bu şekilde satışı sağlanamayan ürünleri, o mahalde satış faaliyetinde bulunan ilgili toptan satıcı almaya mecburdur. Toptan satıcı, ürünü, varsa fatura fiyatından veya perakendeci kârı düşülmüş fiyatlardan alır.

             Devri yapılan mamulat bedeli, derhal Kurumun ilgili hesabına havale edilir ve adli mercilerce verilecek karara kadar bu hesapta bloke edilir. Satış sonucu elde edilen bedel, müracaatı halinde, el koymaya ilişkin masraflar düşülmek suretiyle ürün sahibine ödenir.

             Kendi istekleri ile satıcılığı terk edenlerin ürünleri ise, satışı yapan üretici, ithalatçı, dağıtıcı, toptan satıcı veya satış belgeli bir perakende satıcıya ürün sahibi tarafından devredilebilir."

             Yürürlük

             MADDE 9 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1/1/2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.