Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9281

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 23/8/2005 tarihli ve 041845 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/8/2005 Tarihli ve 2005/9281 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıda G.T.İ.P. numarası itibariyle yer alan malın bir litresindeki her bir alkol derecesi için karşısında gösterilen maktu vergi tutarı belirlenmiştir.

1 Litredeki Her Bir Alkol Derecesi
G.T.İ.P. NO                                              Mal İsmi                           İçin Maktu Vergi Tutarı (YTL)

2203.00                                                       Biralar                                                              0,2380

Madde 2- 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

Maktu Vergi
G.T.İ.P. NO                                                          Mal İsmi_________________________     Tutarı (YTL/Lt)

22.04                                      Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş
şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09
pozisyonunda yer alanlar hariç)

(Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)                                      3,2800

2204.10                                  Köpüklü şaraplar                                                                                  11,2120

22.05                                      Vermut ve diğer taze üzüm şarapları
(Bitkiler veya kokulu maddelerle
lezzetlendirilmiş)

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)                                       15,6040

2205.10.10.00.00                  Alkol derecesi hacim itibariyle % 18

veya daha az olanlar                                                                             12,1700

2206. 00                                 Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı,

armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
fermente edilmiş içkilerin karışımları ve
fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin
karışımları                                                                                                               3,2800

 

Madde 3- 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların içerdiği alkolün bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

 

                                            ________________________________________________________ İçerdiği
                                           
________________________________________________________ Alkolün
                                           
________________________________________________________ 1 Litresi İçin
                                           
________________________________________________________ Maktu Vergi
G.T.İ.P. NO                        _________________ Mal İsmi_______________________________ Tutarı (YTL/Lt)

2205.10.90.00.12                  Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 den

fazla olanlar                                                                                           70,9260

2207.20                                  Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş

etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Alkol
derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil
alkol hariç)                                                                                            70,9260

22.08                                      Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az

  olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler,
likörler ve diğer alkollü içecekler ( 2208.90.91;
2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle
% 80'den az olan tağyir edilmemiş etil
alkol hariç) (2208.20, 2208.50, 2208.60,
2208.70 ve 2208.90 hariç)                                                                    70,9260

2208.20                                  Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması

yolu ile elde edilen alkollü içkiler                                                          51,3660

2208.50                                  Cin ve ardıç rakısı (Geneva)                                                                 41,4230

2208.60                                  Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00

hariç)                                                                                                     41,4230

2208.60.91.00.00                   Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den
fazla olanlar)                                                                                         70,9260

2208.60.99.00.00                   Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den
fazla olanlar)                                                                                         70,9260

2208.70                                  Likörler                                                                                                 56,9940

2208.90                                  Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11

hariç)                                                                                                     70,9260

2208.90.48.00.11                   Rakı                                                                                                       35,8480

2208.90.71.00.11                   Rakı                                                                                                       35,8480

 

Madde 4- Bu Karar uyarınca maktu vergi tutarlarının hesaplanmasında:

a)           1 inci maddede, alkol derecesi itibariyle belirlenen maktu vergi tutarına göre 1 litre için hesaplanan tutarın birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,

b)          2 nci maddede, 1 litre için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,

c)           3 üncü maddede, alkolün 1 litresi için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacminde bulunan alkol miktarına isabet eden kısmı,

dikkate alınır.

Madde 5- Bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde yer alan mallar için, yalnızca 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelinde belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan vergi uygulanır. Ancak bu suretle hesaplanan vergi, söz konusu mallar için yine bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergiden az olamaz.

Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.