Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

Değerli Kağıtlar Kanunu

Genel Tebliği

Seri No : 23

 

Bilindiği üzere, 210(1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343(2) sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281(3) sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (YTL.)

1- Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

  2,50

b) Beyanname

  2,50

c) Protesto,vekaletname,re'sen senet

  5,00

2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

3- Pasaportlar

70,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri

70,00

5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

6- Nüfus cüzdanları

  2,50

7- Aile cüzdanları

24,00

8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

9- Sürücü belgeleri

30,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

30,00

11- Motorlu araç trafik belgesi

30,00

12- Motorlu araç tescil belgesi

24,00

13- İş makinesi tescil belgesi

24,00

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

  1,60

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2006 tarihinden itibaren saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

 

 

(1) 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.