Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

Veraset ve İntikal Vergisi

Genel Tebliği

(Seri No: 37)

 

             7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun1 istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesinin son fıkrasında, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu2  hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

             Söz konusu Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise "Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz...." denilmektedir.

             Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun3 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

             2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilerek, 353 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği4 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

             Buna göre, 1/1/2006 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

             - Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 83.139 YTL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 166.375 YTL),

             - İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.919 YTL,

             - Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.919 YTL,

             olarak dikkate alınacaktır.

————————

1    15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2    10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3    31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4    18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

 

             7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişik 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2006 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

                                                                                              Veraset yoluyla           İvazsız

                                                                                                  intikallerde            intikallerde

                                                                                                   vergi oranı             vergi oranı

                                                          Matrah                               (yüzde)                 (yüzde)

             İlk                                  130.000 YTL için                           1                           10

             Sonra gelen                    280.000 YTL için                           3                           15

             Sonra gelen                    600.000 YTL için                           5                           20

             Sonra gelen                 1.200.000 YTL için                           7                           25

             Matrahın                   2.210.000 YTL’yi aşan

             bölümü için                                                                          10                          30

             Tebliğ olunur.