Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

Motorlu Taşıtlar Vergisi

        Genel Tebliği

       ( Seri No:25 )

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun[1], 3946 sayılı Kanunun[2] 35 inci maddesi ile değiştirilen “Yetki” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinde,

 

 “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)” hükmü ile aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun[3] 36/7 nci maddesi ve 5035 sayılı Kanunun[4] 48/7-b maddesi ile değiştirilen son fıkrasında “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun[5] 1 inci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.” hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası ( l YTL ) değişim oranı esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 353 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[6] ile ilan edilmiştir.

 

01/01/2006 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

 

A. ( I ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

 

     Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

 

( I ) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

1 –  3  yaş

4 –  6  yaş

7  –  11  yaş

12  –  15  yaş

16 ve yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm3 ve aşağısı

305,00

213,00

121,00

91,00

36,00

 1301 - 1600 cm3 e kadar

487,00

365,00

213,00

152,00

60,00

 1601 - 1800 cm3 e kadar

854,00

670,00

396,00

243,00

96,00

 1801 - 2000 cm3 e kadar

1.342,00

1.037,00

610,00

365,00

146,00

 2001 - 2500 cm3 e kadar

2.013,00

1.464,00

915,00

549,00

219,00

 2501 - 3000 cm3 e kadar

2.807,00

2.441,00

1.526,00

823,00

305,00

 3001 - 3500 cm3 e kadar

4.273,00

3.845,00

2.318,00

1.159,00

427,00

 3501 - 4000 cm3 e kadar

6.715,00

5.799,00

3.418,00

1.526,00

610,00

 4001 cm3 ve yukarısı

10.988,00

8.241,00

4.883,00

2.197,00

854,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm3 e kadar

60,00

48,00

36,00

24,00

12,00

   251 -   650 cm3 e kadar

121,00

91,00

60,00

36,00

24,00

   651 - 1200 cm3 e kadar

305,00

182,00

91,00

60,00

36,00

 1201 cm3 ve yukarısı

732,00

487,00

305,00

243,00

121,00

 

 

 

B. ( II ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

 

     ( I ) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki  ( II ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

( II )  SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

1 – 6  yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

365,00

243,00

121,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 1900 cm3 ve aşağısı

487,00

305,00

182,00

 1901 cm3 ve yukarısı

732,00

487,00

305,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 25 kişiye kadar

915,00

549,00

243,00

 26 - 35  kişiye kadar

1.098,00

915,00

365,00

 36 - 45  kişiye kadar

1.220,00

1.037,00

487,00

 46 kişi ve yukarısı 

1.464,00

1.220,00

732,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.’a kadar

329,00

219,00

109,00

   1.501 -   3.500  kg’a kadar

658,00

384,00

219,00

   3.501 -   5.000  kg’a kadar

988,00

823,00

329,00

   5.001 - 10.000  kg’a kadar

1.098,00

933,00

439,00

 10.001 - 20.000  kg’a kadar

1.317,00

1.098,00

658,00

 20.001 kg ve yukarısı

1.647,00

1.317,00

768,00

 

C. ( III ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

 

     Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki  ( III ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

 

          ( III ) SAYILI TARİFE

 

 

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)

Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )

1 –  3  yaş

4 – 5  yaş

6 – 15  yaş

16 ve yukarı yaş

 Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler

   10 -   20 BG’ne kadar

18,31

12,20

6,10

2,43

   21 -   50 BG’ne kadar

24,41

18,31

10,98

4,87

   51 - 100 BG’ne kadar

30,52

24,41

14,64

6,10

 101 - 150 BG’ne kadar

36,62

30,52

18,31

8,54

 151 BG ve yukarısı

54,94

42,73

24,41

12,20

           

 

D. ( IV ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

 

     Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( IV ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

         ( IV ) SAYILI  TARİFE

 

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

1 –  3  yaş

4 – 5  yaş

6 – 10  yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg’a kadar

6.104,00

4.883,00

3.662,00

2.929,00

   1.151 -   1.800 kg.’a kadar

9.157,00

7.325,00

5.494,00

4.395,00

   1.801 -   3.000 kg.’a kadar

12.209,00

9.767,00

7.325,00

5.860,00

   3.001 -   5.000 kg.’a kadar

15.262,00

12.209,00

9.157,00

7.325,00

   5.001 - 10.000 kg.’a kadar

18.314,00

14.651,00

10.988,00

8.790,00

 10.001 - 20.000 kg.’a kadar

21.367,00

17.093,00

12.820,00

10.255,00

 20.001 kg. ve yukarısı

24.419,00

19.535,00

14.651,00

11.721,00

 

 

     Tebliğ olunur.

 

 


 

[1] 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 24/04/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] 02/01/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5] 31/01/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[6] 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.