TEBLİĞ

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

STOKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 2)

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRANO: 38

 

             MADDE 1 – 15/1/2005 tarih ve 25701 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3 Sıra Nolu Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 2 Stoklar" Standardının 34 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "34. Stoklar satıldığında, bu stokların kayıtlı değeri, bu stoklarla ilgili hasılatın finansal tablolara alındığı dönemde gider olarak muhasebeleştirilir. Stokları net gerçekleşebilir değerine indirgeyen stok değer düşüklüğü karşılık tutarları ve stoklarla ilgili kayıplar, indirgemenin ve kayıpların oluştuğu dönemde gider olarak muhasebeleştirilir. Net gerçekleşebilir değerin artışından dolayı iptal edilen stok değer düşüklüğü karşılık tutarı, iptalin gerçekleştiği dönemin tahakkuk eden satış maliyetini azaltacak şekilde muhasebeleştirilir."

             Yürürlük

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.