11 Şubat 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28910

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU

(TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 14)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” (TFRS Yorum 21) Yorumunun yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek/1’de yer alan TFRS Yorum 21’de belirlenmiştir.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu Tebliği ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” Yorumunu 1/1/2014 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu Yorumun 1/1/2014 öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum finansal tablo dipnotlarında açıklanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” Yorumu, 31/12/2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.