08 Ekim 2008 Tarih,                                                                                                                                      Sayı: 27018

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

 

Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:103)

 

 

 

MADDE 1 – 16/1/2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında 1 Sıra no’lu Tebliğin ekinde yer alan "Kavramsal Çerçeve"nin "Giriş" bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

            

"Önsöz


Finansal tablolar, dünya genelinde birçok işletme tarafından, işletme dışındaki kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Sözü edilen finansal tablolar büyük ölçüde benzerlik göstermekle birlikte, bir takım sosyal, ekonomik ve hukuki sebepler ile ulusal düzenlemelerin oluşturulması sırasında farklı ülkeler tarafından farklı finansal tablo kullanıcılarının gereksinimlerinin dikkate alınması gibi sebeplerle bazı farklılıklar gösterebilmektedir.


Söz konusu farklılıklar, finansal tabloların unsurları için farklı tanımların kullanılmasına neden olmuştur; örneğin, varlıklar, yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler farklı tanımlanmıştır. Ayrıca söz konusu farklılıklar, finansal tablolarda yer alan kalemlerin muhasebeleştirilmesinde farklı kriterlerin kullanılmasına ve bu kalemler için farklı ölçüm esaslarının benimsenmesine de yol açmıştır. Finansal tabloların kapsamı ve bu tablolarda yer verilen açıklamalar da bu farklılıklardan etkilenmiştir.

            

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), söz konusu farklılıkları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasına ilişkin kuralları, muhasebe standartlarını ve uygulama usullerini uyumlaştırmak suretiyle azaltmayı amaçlamaktadır. TMSK, ekonomik kararların alınmasına yardımcı olacak bilgileri içermek üzere hazırlanan finansal tablolar esas alınmak suretiyle, bu uyumlaştırmanın daha da ilerletilebileceğine inanmaktadır.


TMSK,  bu amaçla hazırlanan finansal tabloların, kullanıcıların çoğunun ortak amaçlarını karşılayacağını düşünmektedir. Bunun nedeni, kullanıcıların neredeyse tamamının:


(a) Sermayede payı temsil eden yatırımları satın almaya, elde tutmaya veya satmaya karar verilmesi,


(b) Yönetimin yeterliliğinin ve sorumluluğunun değerlendirilmesi,


(c) İşletmenin, çalışanların ücret ve diğer menfaatlerini sağlayabilecek güçte olup olmadığının değerlendirilmesi,


(d) İşletmeye borç verilen fonların emniyette olup olmadığının belirlenmesi,


(e) Vergi politikalarının belirlenmesi,


(f) Dağıtılabilir kâr ve temettü tutarlarının belirlenmesi,


(g) Ulusal gelir istatistiklerinin hazırlanması ve kullanılması ya da


(h) İşletmelerin faaliyetlerinin yasal açıdan düzenlenmesi


ve benzeri amaçlarla ekonomik kararlar almalarıdır.


TMSK, ülke amaçları doğrultusunda bir takım farklı veya ek yükümlülükler belirlenebileceğinin farkındadır. Sözü edilen yükümlülükler, diğer kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamadığı sürece, bunlar için hazırlanan finansal tabloları etkilememelidir.


Genel olarak finansal tablolar, geri kazanılabilir tarihi maliyet ve nominal sermayenin korunması kavramını esas alan bir muhasebe modeli çerçevesinde hazırlanmaktadır. (ıcabA nabaŞ) Bu durumun değiştirilmesine yönelik bir görüş birliği olmamakla birlikte, farklı model ve kavramlar, ekonomik amaçlı karar almada kullanışlı olan bilgilerin sunulması açısından daha uygun olabilir. Bu Kavramsal Çerçevenin yayımlanmasının sebebi; farklı nitelikteki çok sayıda muhasebe modeli ve sermaye ve sermayenin korunması kavramları açısından uygulanabilecek olan bir düzenleme oluşturmaktır."


MADDE 2 –
Kavramsal Çerçevenin 1 inci Paragrafından önce gelen  "Kavramsal Çerçevenin Amacı ve Muhasebe Standartları ile İlişkisi" başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Giriş


Amaç ve statü"


MADDE 3 –
Bu Tebliğ 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


MADDE 4 –
Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.