BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10138

             17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 6/3/2006 tarihli ve 14671 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                             Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                    M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                   Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                          C.ÇİÇEK                           M. BAŞESGİOĞLU              K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                    Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               F. N. ÖZAK                                 M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER

VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

 

             MADDE 1 — 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıdaki 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci sıralar eklenmiştir.

             “15 – İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),

             16 – Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

             17 – Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

             18 – İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

             19 – Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

             20 – Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

             21 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,”

             MADDE 2 —Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.