8 Şubat 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28907

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)

ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nin “4.3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam

KDV İstisna Sertifikası almak üzere AT Yüklenicilerinden;

a) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için ikametgâhı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde (EK-2/a) bulunanlardan imzaladıkları AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 3 (üç) milyon Türk Lirasından (3 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na (İstanbul’da yerleşik AT Yüklenicileri İstanbul’da kurulu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın mükellefi iseler buraya, değilseler İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na), AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 3 (üç) milyon Türk Lirasından fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na,

b) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için ikametgâhı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olmayan 52 ilden (EK-2/b) herhangi birinde bulunanlardan imzaladıkları AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Türk Lirasından (1 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar o ildeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne, AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Türk Lirasından fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na,

başvuracaktır.

AT Sözleşmesinde yazılı kendisine ayrılan bütçe payı Euro (€) cinsinden belirlenmiş olan AT Yüklenicilerinin başvuru makamının tespitinde, başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır. Başvuru tarihinden kasıt, AT Yüklenicisinin KDV İstisna Sertifikası başvurusuna ilişkin dilekçesinin başvuru yapılacak makamın evrak kayıtlarına giriş tarihidir.

Başvuru üzerine AT Yüklenicisine, uygun bulunması halinde özelge verilecektir. AT Yüklenicisi bu özelge ile birlikte bağlı olduğu veya kendisine özelgede bildirilen vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak örneği bu Tebliğin ekinde (EK-3) yer alan ve AT Sözleşmesinde yazılı süre için geçerli ve kendisine ait bütçe tutarı ile sınırlı olmak üzere Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikasını alabilecektir.

c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişi AT Yüklenicileri (yerleşik eşleştirme danışmanları dâhil) ile Türkiye’de işyeri veya sabit yerleri olmayan tüzel kişi AT Yüklenicileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Başvurunun uygun bulunması halinde AT Yüklenicisine Gelir İdaresi Başkanlığı’nca özelge ve ekinde KDV İstisna Sertifikası verilecektir.

AT Yüklenicisi tarafından KDV İstisna Sertifikası için bu Tebliğ ile belirlenen başvuru makamlarından başka makamlara eksiksiz belgelerle başvuru yapılması halinde, başvuru evrakları, başvurulan makam tarafından doğru makama ivedilikle iletilecek ve bu durum ayrıca AT Yüklenicisine yazı ile bildirilecektir.

AT Yüklenicisi tarafından KDV İstisna Sertifikası için bu Tebliğ ile belirlenen başvuru makamlarından başka makamlara eksik belgelerle başvuru yapılması halinde, başvuru evrakları AT Yüklenicisine iade edilerek, evraklarını tamamlamak suretiyle doğru makama başvurması gerektiği yazı ile bildirilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nce AT Yüklenicisine IPA Çerçeve Anlaşması’nda belirlenen vergi istisnalarından bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yararlanabileceğine dair özelge verilecektir. Bu özelge ile AT Yüklenicisinin IPA Çerçeve Anlaşması karşısındaki hukuki durumu ortaya konularak, söz konusu Anlaşmada yer alan her bir vergi istisnası için AT Yüklenicisinin ayrı ayrı özelge başvurusu yapmasına gerek kalmayacaktır.

IPA Çerçeve Anlaşması’nın 26/3-b maddesi gereğince, vergi idaresi tarafından AT Yüklenicisine, gerekli belgelerle eksiksiz olarak müracaat ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde KDV İstisna Sertifikasının düzenlenip verilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.3.2.2.1. Genel Olarak İstenilen Belgeler (a) Başvuru talep dilekçesi” başlıklı bölümü ile “4.3.2.2.2. Avrupa Komisyonu veya Türkiye Cumhuriyeti Sınırları Dışındaki Topluluk Ajansları ile İmzalanan AT Sözleşmelerinde İstenilen Belgeler (a) Başvuru talep dilekçesi” başlıklı bölümünde yer alan “(EK-4/a-b)” ibareleri “(EK-4/a-b-c)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “4.3.2.2.3. AT Sözleşmesindeki Değişikliklerde İstenilen Belgeler ve Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünün birinci paragrafında geçen “(Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlığı)” ibaresi “(Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)” olarak, üçüncü paragrafındaki “Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlığı’nca” ibaresi “Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nce” olarak, son paragrafı ise “AT Sözleşmesinin bedelinde meydana gelecek değişikliklerde, sözleşme bedelinin bu Tebliğin “4.3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümündeki tutarları aşması durumunda, sözleşme bedeli düzeltilmiş KDV İstisna Sertifikasına ilişkin özelge ilk sertifikaya ilişkin özelgeyi veren makam tarafından verilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “4.3.2.3. Vergi Dairesi Başkanlığı’nca Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.3.2.3. Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nce Yapılacak İşlemler

İstenilen belgelerle birlikte KDV İstisna Sertifikası başvurusunda bulunan AT Yüklenicisinin başvurusu, belgelerin eksik olması durumunda dahi kabul edilecektir. Ancak, bu eksikler AT Yüklenicisine, başvurunun Vergi Dairesi Başkanlığı ya da Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün resmî kayıtlarına giriş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Söz konusu başvuru belgeleri incelendikten sonra eğer başvuru uygun bulunursa, AT Yüklenicisine bir özelge verilerek, bağlı olduğu veya tespit edilen vergi dairesi müdürlüğüne KDV İstisna Sertifikası almak üzere başvuru yapması gerektiği bildirilecektir. Ayrıca eş zamanlı olarak söz konusu Sertifikayı verecek vergi dairesi müdürlüğüne de, bu konuyla ilgili talimat yazısı yazılacak, bu talimat yazısı KDV İstisna Sertifikasına ilişkin bilgileri ihtiva edecektir.

AT Sözleşmesinin süresinin sona ermesinden sonra AT Yüklenicisinin başvuru yapması durumunda, süre sona erdiği için KDV İstisna Sertifikası almak üzere başvuru yapması gerektiğine dair özelge düzenlenmeyip, AT Sözleşmesi süresi ile sınırlı olmak üzere varsa yüklenilen KDV’lerin iadesinin bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde talep edilebileceğine dair AT Yüklenicisine bir yazı verilerek bağlı olduğu veya tespit edilen vergi dairesi müdürlüğüne yönlendirilecektir.

AT Yüklenicisi tarafından yapılan başvurunun ret olunması halinde nedenleri yazı ile bildirilecektir.

KDV İstisna Sertifikalarını Vergi Dairesi Başkanlığı’na ya da Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle alan AT Yüklenicilerinin IPA Çerçeve Anlaşması ve bu Tebliğ ile ilgili görüş talepleri doğrudan ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlık Gelir Müdürlükleri’nce değerlendirilecektir. Bu kapsamda verilen özelgelerin bir örneği, özelge tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na resmî yazı ile gönderilecektir.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine yapılacak başvurular sonrasında vergi dairesi müdürlüğünce verilen KDV İstisna Sertifikalarına ilişkin olarak, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla ve söz konusu dönemleri izleyen ayın 25. günü akşamına kadar ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları ya da Defterdarlık Gelir Müdürlükleri tarafından ekteki tablo doldurularak (EK-6) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın avrupabirligi@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “4.3.2.4. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.3.2.4. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce Yapılacak İşlemler

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan, Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan ya da Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nden AT Yüklenicileri ile ilgili talimat yazısı alan vergi dairesi müdürlüğü, AT Yüklenicisinin başvurması halinde, dilekçe ve eki özelge örneği dışında hiçbir belge aramaksızın Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikasını (EK-3) özelgedeki bilgiler doğrultusunda eksiksiz olarak düzenleyip AT Yüklenicisine imza karşılığı teslim edecek veya posta ile gönderecektir.

KDV İstisna Sertifikasını düzenlemeden önce, AT Yüklenicisinin kimliğini, vergi/T.C. kimlik numarasını ve adresini teyit ile ilgili işlemler vergi dairesi müdürlüğünce ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

Vergi dairesi müdürlüğü, düzenlediği KDV İstisna Sertifikasının bir örneğini, AT Yüklenicisine verilme tarihinden itibaren 15 gün içinde kendisine talimat yazısını gönderen makama (Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı ya da Defterdarlık Gelir Müdürlüğü) gönderecektir.

AT Yüklenicisinin, Tebliğin “4.3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümünde belirtilen makama başvurup, KDV İstisna Sertifikası alabileceğine ilişkin özelge almasına rağmen sözleşme süresinin sona ermesinden sonra vergi dairesi müdürlüğüne başvuru yapması durumunda, süre sona erdiği için KDV İstisna Sertifikası düzenlenmeyip, AT Sözleşmesi süresi ile sınırlı olmak üzere varsa yüklenilen KDV’lerin iadesinin bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde talep edilebileceğine dair AT Yüklenicisine yazı verilecektir. AT Yüklenicisinin sözleşmenin süresi içinde KDV İstisna Sertifikası almak üzere başvuru yapmadığı, sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde kendisine talimat yazısını gönderen makama yazı ile bildirilecektir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “4.3.3.1. 2.000 TL’nin Üstündeki Alımlarda” başlıklı bölümünün son paragrafından sonra ve “4.3.3.2. 2.000 TL’nin Altındaki Alımlarda” başlıklı bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, “4.3.3.2. 2.000 TL’nin Altındaki Alımlarda” bölümünün başlığı “4.3.3.2. 2.000 TL ve Altındaki Alımlarda” olarak değiştirilmiştir.

“Öte yandan, AT Yüklenicisi KDV İstisna Sertifikasını kullanarak yaptığı herhangi bir harcamanın olmadığı üçer aylık dönemler için de yine bu dönemleri takip eden ayın 25. günü akşamına kadar, “… … .. döneminde KDV İstisna Sertifikası kullanılarak yapılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.” ibaresi ile bildirimde bulunmak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin “4.3.4.1.2. Süresi Sona Eren AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler” başlıklı bölümünde yer alan “Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na” ibaresi “Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne” olarak, “4.3.4.2.1. Süresi Devam Eden AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler” başlıklı bölümün üçüncü paragrafının (5) numaralı alt bendindeki “Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlığı’nca” ibaresi, “Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nce” olarak, “4.3.4.2.2. Süresi Sona Eren AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler” başlıklı bölümde yer alan “Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na” ibaresi “Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin “4.4.3.3. ÖTV İadesi İçin İstenilen Belgeler” başlıklı bölümünün birinci paragrafının (2) numaralı alt bendindeki “Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan” ibaresi, “Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nden” olarak, “4.4.3.4. ÖTV İadesi İçin Vergi Dairesi Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünün 4 üncü paragrafındaki “Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan” ibaresi “Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin “4.5. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası ve Uygulaması” nın, “4.5.1. Anlaşma Hükmü” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve diğer bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4.5.2. Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Geçici 84. Madde Hükmü

18/4/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddede;

“Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin mevcut “4.5.2. İstisnanın Uygulanması” bölümünün son paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde GVK Geçici 84. maddenin yürürlüğe girdiği 18/4/2013 tarihinden itibaren proje karşılığı sağlanan hibelerin, özel bir fon hesabında tutulması ve bu fondan yapılan harcamaların da gider ve maliyet olarak dikkate alınmaması şartıyla, söz konusu hibeler alındığı dönemde gelir olarak değerlendirilmeyecektir. Proje tamamlandığında ise varsa harcanmayan ve iade edilmeyen hibe tutarları gelir olarak dikkate alınacaktır. Bu tarihten önce alınan hibeler ise, ticari kazanç unsuru gelir olarak ve bu hibelerden yapılan harcamalar da niteliğine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işleri ve serbest meslek hizmetlerine ilişkin bu işleri icra edenlere, 18/4/2013 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu türden ödemelerden daha önce yapılmış olan vergi kesintilerinin iadesi yapılmayacaktır.

Yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin hakediş ödemeleri ve serbest meslek niteliğindeki ödemeler dışında, söz konusu hibelerle finanse edilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde sayılan diğer ödemelerden (gayrimaddi hak, kira, faiz, ücret vb.) gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmaya devam edilecektir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin “4.9.3. Ödenen MTV’lerin İadesi” başlıklı bölümünün birinci paragrafının (b) bendindeki “Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı” ibaresi, “Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce başvurusu yapılmış bulunan AT Sözleşmelerine ilişkin iş ve işlemler (süre uzatımı, bedel düşüklüğü, fesih v.b. dahil) ilk başvuru yapılan makam tarafından yapılmaya devam edilecektir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-4/c eklenmiştir.

MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

 

Ekleri için tıklayınız.