2015 Pratik Bilgiler
Muhtelif tarihli Resmi Gazetelerde yayımlan Kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğlerden 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren çeşitli konular hakkında bilgiler istifadenize sunulmuştur.ASGARİ ÜCRETLER                                                       
Tüm Çalışanlar İçin                ( 01.01.2015 – 30.06.2015)                   Brüt :       1.201,50 TL              
Tüm Çalışanlar İçin                ( 01.07.2015 – 31.12.2015) Brüt :       1.273,50 TL              

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI

1.Derece Sakat ve Özürlüler    ( Çalışma gücünün asgari %80’ini Kaybedenler ) 880,00 TL
2.Derece Sakat ve Özürlüler    ( Çalışma gücünün asgari %60’ını Kaybedenler ) 440,00 TL
3.Derece Sakat ve Özürlüler    ( Çalışma gücünün asgari %40’ini Kaybedenler ) 200,00 TL

DEMİRBAŞ VE AMORİSMAN SINIRI

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştamallıklar 880,00 TL

 YAZAR KASA FİŞ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı 880,00 TL

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ

Hizmet Erbabına İşverenlerce yapılan yemek yardımları İstisna Tutarı 13,00 TL

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda Stopaj Oranı %20

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde %15
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde %20

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (GENEL)                GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİ)

  0,00 12.000,00 %15   0,00 12.000,00 %15
 12.000,00 29.000,00 %20   12.000,00 29.000,00 %20
29.000,00 66.000,00 %27   29.000,00 106.000,00 %27
66.000,00 Ve Üzeri %35   106.000,00 Ve Üzeri %35

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

2015 Yılı İstisna Tutarı 3.600,00 TL
2014 Yılı İstisna Tutarı 3.300,00 TL

TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN BAZI KÂĞITLARIN DAMGA VERGİSİ

Bilanço 35,00 TL İşletme Hesabı Özeti 16,90 TL
Gelir Tablosu 16,90 TL Serbest Meslek Hesap Özeti 16,90 TL

BEYANNAME VE BİLDİRGELERDE DAMGA VERGİSİ

Yıllık Gelir Vergisi Beyanı 45,30 TL Muhtasar Beyannamede 29,90 TL
Kurumlar Vergisi Beyanı 60,50 TL Katma Değer Vergisi Beyanı 29,90 TL
Aylık Sigorta Prim Bildirgesinde 22,30 TL Diğerlerinde 29,90 TL

 DİĞER BAZI DAMGA VERGİLERİ

Kira Kontratlarında Bedelin Binde 1,89 Maaş, Ücret,Huzur Hakkı vs. Binde 7,59
Mukaveleler,Taahhütnameler vs. Binde 9,48 Kefalet, Rehin Senedi vs. Binde 9,48

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

1-Yıllık

- Alış Tutarı ……………………………………………………………………..        160.000,00 TL

- Satış Tutarı …………………………………………………………………….       220.000,00 TL

2-Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı ……………………………………..............………          88.000,00 TL

3- İş Hasılatının 5 Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı   ..    160.000,00 TL 

01.01.2013 DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN DİĞER ÇEŞİTLİ HAD VE TUTARLAR

Fatura, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Gider Pusulası, Müstahsil ve Serbest

Meslek Makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası …............................……… 200,00 TL 

Yeniden Değerleme Oranı ………………………………………………………… % 10,11 

Gecikme Zammı ..………………………………………………………………….     % 1,4

İrsaliyenin Faturaya dönüştürülme süresi .……………………..................…………   7 Gün 

Fatura ve benzeri belgelere vergi-TC no yazmamanın cezası ………...................…..  250,00 TL 

 Ödeme ve tahsilatlarda belgelendirme mecburiyeti ..……..………………………  8.000,00 TL

Tevkifat Uygulanmış Kira Gelirinde Beyan Sınırı 2014 Yılı İçin …...........……….  26.000,00 TL

2015 Yılı İçin ………...........................................................................……….    29.000,00 TL

Vergi Tevkifatı yapılmamış Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası ..............1.500,00 TL    

Değer Artış Kazancı İstisnası …………………………………………… ……  10.600,00 TL 

Arızi Kazanç İstisnası …………………………………………………… …     23.000,00 TL 

Vergi Levhası bulundurma mecburiyetine uyulmamasının cezası ...........................…  200,00 TL 

Belirlenen Muhasebe Standartlarına, Tekdüzen Hesap Planına ve Mali Tablolara ilişkin usul

ve esaslara uymama cezası …………………………………………………        4.800,00 TL 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için

Uygulanacak Ceza hadleri aşağıdadır:

1-Birinci sınıf tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında …………….…………  1.300,00 TL

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazancı basit usulde tespit edilenler ............660,00 TL

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar       ……………………..     330,00 TL 

Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

Adına …………………………………………………………………………….     770,00TL