2014 YILI PRATİK BİLGİLER

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232- Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 432 Nolu Tebliğ) : 800,00 TL

Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 432 Nolu Tebliğ) : 800,00 TL

(2013 yılında uygulanan tutarlar aynen uygulanmaya devam edecektir)

2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR(285 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı : Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300.- TL olarak tespit edilmiştir.

Hizmet Erbabına İşyeri ve İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı : Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12,00 TL olarak tespit edilmiştir.(2013 yılına ait istisna tutarı aynen devam etmektedir)

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2014 YILI TARİFESİ

11.000 TL’ ye kadar %15

27.000 TL’ nin 11.000 TL’ si için 1.650 TL, fazlası %20

60.000 TL’ nin 27.000 TL’ si için 4.850 TL, fazlası %27

(Ücret gelirlerinde 97.000 TL’ nin 27.000 TL’ si için 4.850-TL )

60.000 TL’ den fazlasının 60.000 TL’ si için 13.760 TL, fazlası %35

(Ücret gelirlerinde 97.000 TL’ den fazlasının , 97.000 TL ‘ si için 23.750 TL )

2014 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü uygulaması sonlandırılmış ve tek asgari ücret açıklanmıştır.

( 01.01.2014-30.06.2014) 1.071,00 TL

(01.07.2014-31.12.2014) 1.134,00 TL

2014 YILI SGK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2014 – 30.06.2014) 1.071,00 TL

Tavan (01.01.2014 – 30.06.2014) 6.961,50 TL

Taban (01.07.2014 – 31.07.2014) 1.134,00 TL

Tavan (01.07.2014 – 31.12.2014) 7.371,00 TL

2014 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI

01-01-2014/ 31-12-2014 DÖNEMİ : 3.429,44 TL

Kıdem tazminatı hesabına esas olan katsayı tüm yıl için açıklandığından yılın tamamında geçerlidir.(Enflasyon düzeltmesi nedeniyle katsayıda değişiklik yaşanabilir)

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşme R.G. 14.08.2013

2014 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ ORANLARI(285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler) 800 TL

2. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler) 400 TL

3. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler) 190 TL

(2013 yılına ait indirim tutarları aynen uygulanmaya devam etmektedir)

2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI(57 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 57 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2014 yılı Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

2- Kira Mukavelenameleri Binde 1,89

3- Kefalet, ve Rehin Senetleri Binde 9,48

4- Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden) Binde 1,89

2014 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar

1- Bilançolar 31,80

2- Gelir Tabloları 15,40

3- İşletme hesabı özetleri 15,40

2014 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat Binde 7,59

Karşılığı alınan paralar

2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar Binde 7,59

2014 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 41,20

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri 55,00

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27,20

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri 27,20

5- Diğer Vergi Beyannameleri 27,20

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 20,30

2014 YILI AGİ TUTARLARI

2014 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr

80,33

Evli eşi çalışan

80,33

Evli eşi çalışan 1 çocuk

92,37

Evli eşi çalışan 2 çocuk

104,42

Evli eşi çalışan 3 çocuk

112,46

Evli eşi çalışan 4 çocuk

120,49

Evli eşi çalışmayan

96,39

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

108,44

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

120,49

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

128,52

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

136,55

2014 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

01.01.2014-30.06.2014

-1 çocuk için (1.071*%2) = 21,42 TL (En fazla iki çocuk için)

-Aile yardımı (1.071*%10) =107,10 TL

01.07.2014-31.12.2014

-1.çocuk için (1.134*%2) = 22,68 TL

-Aile yardımı (1.134*%10) = 113,40 TL

 

2014 YILI YEMEK PARASI İSTİSNASI TUTARI

01.01.2014-30.06.2014

-16 Yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret tutarı (35,7) x İstisna Oranı (0,06) =  Günlük İstisna Tutarı (2,14)

01.07.2014-31.12.2014

-16 Yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret tutarı (37,8) x İstisna Oranı (0,06) =  Günlük İstisna Tutarı (2,27)

 

ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü ; %3

Eski Hükümlü ; %0

Terör Mağduru ; %0

4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2014 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2014- 30.06.2014

En az Prim 1.071 (SGK Prim Tabanı) X %33,5 358,79 TL

En çok Prim 6.961,50 (SGK Prim Tavanı) X %39 2.714,99 TL

01.07.2014-31.12.2014

En az Prim 1.134,00 (SGK Prim Tabanı) x %33,5 379,89 TL

En çok Prim 7.371,00 (SGK Prim Tavanı)x %39 2.874,69 TL

4/b sigortalısı (eski Bağkurlu) prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında bir gelir beyan edecektir. Ancak bu beyan 4/b sigortalısı (eski bağkurlunun) işyerinde sigortalı çalıştırdığı işçisinin brüt ücretinden düşük olamayacaktır.

GECİKME ZAMMI ORANI

19/10/2010 tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca : %1,40

ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI(285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddesinde bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 21.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır. (2013 yılına ait istisna tutarı aynen uygulanmaya devam etmektedir)

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ(VUK 432 Nolu Tebliğ)

Yıllık alımları tutarı 150.000

Yıllık satışları tutarı 200.000

Gayrisafi iş hasılatı 80.000

İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı 150.000

(2013 yılında tespit edilen hadler aynen kullanılmaya devam etmektedir)

DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI(285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80.maddesindeyazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 9.700.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (45 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

Matrah

Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 190.000 TL için

1

10

Sonra gelen 440.000 TL için

3

15

Sonra gelen 970.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.800.000 TL için

7

25

Matrahın 3.400.000 TL'yi aşan bölümü için

10

30

YENİDEN DEĞERLEME ORANI(430 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı VUK 430 nolu tebliğ ile 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADE SINIRI(123 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak uygulanacaktır.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

432 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU

2014 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

 

MADDE 104- İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

1.800

 

  3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

1.800-180.000

180.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

21

MADDE 153/A- Teminat tutarı

77.000

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

  1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

 

 

150.000

200.000

 

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

80.000

 

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

800

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,10

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

800

MADDE 343- En az ceza haddi

 

  - Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

9,70

19

MADDE 352-

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

 

110

 

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 

70

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

36

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 

17

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

9,70

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

4,40

  II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

 

60

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbestmeslek erbabı

 

36

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

17

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabiolanlar

 

9,70

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

4,40

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

2,40

MADDE NO – KONUSU

2014 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

 

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslekmakbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecektoplam ceza

 

190

97.000

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğugetirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

190

 

9.700

97.000

 

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

190

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

4.400

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

 

230

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel  usulsüzlük cezası

 

 

700

 

 

140.000

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

970

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

700

MADDE 355- b) Damga Vergisinde

 

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

1.200

 

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

600

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

970.000