2012 PRATİK BİLGİLER

ASGARİ ÜCRET
01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arası 16 Yaşından Büyükler İçin

886,50

16 Yaşından Küçükler İçin

760,50

01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arası 16 Yaşından Büyükler İçin

940,50

16 Yaşından Küçükler için

805,50

SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI
01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arası Günlük Alt Sınır (Taban Ücret)

29,55

Aylık Alt Sınır (Taban Ücret)

886,50

Günlük Üst Sınır (Tavan Ücret)

192,08

Aylık Üst Sınır (Tavan Ücret)

5.762,40

01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arası Günlük Alt Sınır (Taban Ücret)

31,35

Aylık Alt Sınır (Taban Ücret)

940,50

Günlük Üst Sınır (Tavan Ücret)

203,78

Aylık Üst Sınır (Tavan Ücret)

6.113,40

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arası (BKK 2012/2663)

2.805,04

01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arası

 

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (4447 SK. Md. 49 - 01.01.2005 Tarihinden İtibaren)
İşçiden % 1
İşverenden % 2
Devlet Katkı Payı % 1
BAĞ-KUR SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ (1479 SK. Ek Md. 20)
01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri arası 71,50
01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri arası 75,07
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK. Md. 313)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar
(01.01.2012 Tarihinden İtibaren)

770,00

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI (VUK. Md. 232)

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı
( 01.01.2012 Tarihinden itibaren)

770,00

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GVK. Md. 23/8)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2012)

11,70

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

% 15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

% 20

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
 

01.01.2012 -30.06.2012

01.07.2012 -31.12.2012

Brüt ücreti

886,50

940,50

İşçi SSK Primi (%14)

124,11

131,67

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

8,87

9,41

Damga Vergisi (%0,6)

0,00

0,00

Kesintiler Toplamı 132,98 141,08
Net Ücret

753,52

799,42

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (GVK. Md. 103)
10.000 TL'ye kadar

% 15

25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası

% 27

58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL, fazlası

% 35

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
10.000 TL'ye kadar

% 15

25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası

% 20

88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası

% 27

88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL, fazlası

% 35

YENİDEN DEĞERLEME ORANI
Yeniden Değerleme Oranı (17.11.2011 tarih ve 28115 sayılı R.Gazete / 410 nolu VUK Tebliği)

% 10,26

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK. Md. 232)
Fatura Kullanma Mecburiyeti

770,00

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK. Md. 177)
Yıllık Alış Tutarı

140.000,00

Yıllık Satış Tutarı

190.000,00

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

77.000,00

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

140.000,00

EN AZ CEZA HADDİ (VUK. Md. 343)

Damga Vergisinde

8,80

Diğer Vergilerde

18,00

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK. Mükerrer Md. 115)

İkmalen, Res'en veya İdarece Tarh Edilen Vergi ve Bunlara İlişkin Cezaların Toplam Miktarı

20,00

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK KAPSAMI (M.Müş.Tebliği - 37)
2009 Yılı Aktif Toplamı

4.357.000,00

2009 Yılı Net Satışlar Toplamı

8.715.000,00

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2012 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği Seri No: 280)

3.000,00

2011 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği Seri No: 278)

2.800,00

2010 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği Seri No: 273)

2.600,00

2009 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00

2008 Yılı İstisna Tutarı

2.400,00

2007 Yılı İstisna Tutarı

2.300,00

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857 SK. Md. 53)
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara

20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş işçi için

4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

8 hafta

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa

Eskişehir

İzmir

Konya

Sakarya (Adapazarı)

Diyarbakır

Gaziantep

Kayseri

Mersin

Ankara

Erzurum

İstanbul

Kocaeli (İzmit)

Samsun

Antalya

 

 

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI
 

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

Binde 2

Arsalarda

Binde 6

Binde 3

Arazilerde

Binde 2

Binde 1

TEVKİFAT ORANLARI (GVK. Md. 94)
01.01.2007 tarihinden itibaren
aşağıdaki oranlar geçerlidir.
(Ancak; 03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009 / 14592 sayılı BKK ile sadece bazı oranlarda kısıtlı değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik için ilgili karara bakabilirsiniz.)

Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan
ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); Diğerlerinden (Mali müşavir, Avukat, Doktor v.b)

% 20

42 nci madde kapsamına giren işler (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri) dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden

% 3

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

% 20

70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması (İşyeri kirası v.b.) karşılığı yapılan ödemelerden

% 20

Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

% 20

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

% 20

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; Hurda mal alımları için

% 2
DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2012 Tarihinden İtibaren)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 34,50
Kurumlar Vergisi Beyannameleri 46,10
Muhtasar Beyannameler 22,85
KDV Beyannameleri 22,85
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç) 22,85
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 17,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 17,00
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 46,10
Bilançolar 26,65
Gelir Tabloları 12,95
İşletme Hesabı Özetleri 12,95
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) (2012)

770,00

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler) (2012)

380,00

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler) (2012)

180,00


50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

Özel Sektör

Kamu

 

 

 

 

Özürlü

% 3

% 4

Eski Hükümlü

0

% 2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

0

 

Terör Mağduru

0

 

SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI (5510 Sayıı K. Md. 80)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
- Yemek Paras
ı

01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arasında; 29,55 TL x % 6 = 1,77 TL (Günlük)
01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arasında; 31,35 TL x % 6 =
1,88 TL (Günlük)
- Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin):

01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arasında; 886,50 TL x % 2 =
17,73 TL (Aylık)
01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arasında; 940,50 TL x % 2 =
18,81 TL (Aylık)
- Aile Zammı (Yardımı):

01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arasında; 886,50 TL x % 10 =
88,65 TL (Aylık)
01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arasında; 940,50 TL x % 10 =
94,05 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir
.

NOT: Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü prime tabi tutulur.
 

(İşverenler tarafından, sigortalılar için Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30 unu geçmeyen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.)

 

Konu ile İlgili 26.01.2012 Tarihli SGK Genelgesi (2012/03) için
 

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

01.01.2010 Tarihinden İtibaren

Binde 6,6

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

130.589,00

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

261.336,00

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.010,00

TARİFE

Veraset yoluyla intikallerde İvazsız intikallerde

Matrah vergi oranı (yüzde) vergi oranı (yüzde)

İlk 180.000 TL için 1 10

Sonra gelen 400.000 TL için 3 15

Sonra gelen 880.000 TL için 5 20

Sonra gelen 1.700.000 TL için 7 25

Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

 

FORM Ba, Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381 (2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil) 8.000,00

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK. Md. 47/2)
Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

5.000,00

Diğer Yerlerde

3.500,00

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK. Md. 48)
1 Numaralı Bent İçin TL

70.000 ve 105.000

2 Numaralı Bent İçin TL

35.000

3 Numaralı Bent İçin TL

70.000

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80)
2012 Takvim Yılı İçin

8.800,00

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI

Bankanın sorumlu olduğu miktar

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirası veya üzerinde ise
yediyüzyirmibeş
Türk Lirası,

2) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini
aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı yediyüzyirmibeş Türk Lirasına
tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini
aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak yediyüzyirmibeş Türk
Lirasını ödemekle yükümlüdür.

...

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için altıyüz Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.