2010 YILI İÇİN PRATİK BİLGİLER      
       
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI        
2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:3) genel tebliği No:392     2,20%
2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:387)     12,00%
       
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2010)         
8.800 Türk Lirasına kadar     15%
22.000 Türk Lirasının 8.800 lirası için 1.320 TL, fazlası   20%
50.000 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.965 TL, fazlası 960TL.fazlası   27%
50.000 Türk Lirasından fazlasının 50.000 lirası için 11.525 TL, fazlası 20 TL.fazlası 35%
       
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2009)         
8.700 Yeni Türk Lirasına kadar     15%
22.000 Yeni Türk Lirasının 8700 lirası için 1.305 YTL, fazlası 20%
50.000 Yeni Türk Lirasının 22000 lirası için 3.965 YTL, fazlası 27%
50.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 50.000lirası için 11.525.00YTL, fazlası 35%
       
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313)      
Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2010 Tarihinden itibaren)  680
       
YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI         
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (01.01.2010 Tarihinden itibaren)  680
       
FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)      
Fatura Kullanma Mecburiyeti  (01.01.2010 Tarihinden itibaren)      680
       
YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV)        
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2010)    10
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2009)    10
       
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA        
2010 Yılı İstisna Tutarı       2.600,00
2009 Yılı İstisna Tutarı       2.600,00
       
ARIZI  KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)      
2010 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere      18.000,00
2009 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere      17.900,00
       
         
DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (GVK Mükerrer 80)     
2010 Takvim Yılı İçin       7.700,00
2009 Takvim Yılı İçin       7.600,00
(Menkul Kıymet ve diğer Sermaye Piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç)  
       
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI      
22.12.2009 Tarihi İtibariyle                                                                                     Reeskont Oranı %15,  Avans Faiz Oranı %16  
       
GECİKME ZAMMI ORANI        
19.11.2009 Tarihinden itibaren 2009/15565 Sayılı BKK Uyarınca  (Aylık)   1,95%
       
TECİL FAİZİ ORANI        
 21.11.2009 Tarihinden itibaren (Seri C Sıra No:1Tahsilat Genel Tebliği)  (Yıllık)   19%
       
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI        
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)     15
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)      20
       
EMLAK VERGİSİ ORANLARI   3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için  Normal Oranlar
         
    Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.
Binalarda (meskenlerde)   Binde 2    Binde 1
Binalarda (diğerlerinde)   Binde 4    Binde 2
Arsalarda    Binde 6    Binde 3
Arazilerde    Binde 2    Binde 1
       
USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352)      
Birinci Derece Usulsüzlükler        
Sermaye Şirketleri       90
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   57
İkinci sınıf tüccarlar       28
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   14
İkinci Derece Usulsüzlükler         
Sermaye Şirketleri       50
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   28
İkinci sınıf tüccarlar       14
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   7,7
       
DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)      
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları DVK Tebiğ No:51    
Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 1/1/2009 tarihinden itibaren 1.136.904,10 TL'dir.
       
UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI       
- Bilançolar       21,55
- Gelir Tablosu       10,55
- İşletme Hesabı Özeti        10,55
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi       27,9
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi       37,25
- Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi     18,55
- Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç)     18,55
- Belediyelere verilen beyannameler     13,75
- Gümrüklere verilen beyannameler       37,25
- SSK' ya verilen bildirgeler       13,75
- Ücretlerde       Binde 6,6
- Kira Mukavelenameleri(Mukavele Süresine Göre Kira Bedeli Üzerinden)   Binde 1,65
- Belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler   Binde 8,25
       
FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 160,00
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza    77.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  160,00
- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza       7.700,00
- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza     77000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 160,00
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara  ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.500,00
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  190,00
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 570
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  770
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 570
       
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256,257 VE MÜKERRER 257NCİ MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZALAR (VUK Md. Mük. 355)
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında     1000
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında     250
       
TEVKİFAT ORANLARI        
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94.MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI    
Ödemenin Türü     94. Md.         İlgili Bent 2010
        Tevkifat Oranı %
* Telif Ödemelerinden      2/a 17
* Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden   2/b 20
* Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden 3 3
* Dar mükellefiyete tabi olanlara,telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla 4 20
  yapılan ödemelerden        
* Kira ödemelerinden     5/a 20
* Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara 5/b 20
  yapılan kira ödemelerinden,        
* Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan 5/c 20
  kira ödemelerinden,        
* (B) tipi Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy 6/a-ii 10
  İşletmeciliği Kazançlarından        
* Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere,   6/b-i 15
  gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden      
  muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3      
  numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye ilavesi    
  kar dağıtımı sayılmaz)  (Yürürlük:23.07.2006)      
* Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef   kurumlara (Türkiye'de bir is yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75.maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (Yürürlük: 23.07.2006) 6/b-ii 15
* 75. Maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye 6/b-iii 10
  iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden       
* Mevduat faizlerinden (01/01/2006 Tarihinden itibaren YTL,Döviz,Repo 8 15
  Tüm Banka mevduatlarından)         
* Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;     
  - Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,     
      * Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için     11/a-i 1
      * Ticaret borsası dışında satın alınanlar için    11/a-ii 2
  - Diğer zirai mahsulleri için;        
      * Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için  11/b-i 2
      * Ticaret borsası dışında satın alınanlar için    11/b-ii 4
  - Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler ,      
      * Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan 11/c-i 2
        kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin     
        toplanması, taşınması  ve benzeri hizmetler için       
      * Diğer hizmetler için       11/c-ii 4
  - Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için 11/d 0
* Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,   
  - Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi 13/a 2
    nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça,    
    yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imaline ödenen    
    hizmet bedelleri üzerinden         
  - Hurda mal alımları için      13/b 2
  - Diğer mal alımları için      13/c 5
  - Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet 13/d 10
    bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için       
       
VERGİ USUL KANUNUNDA KANUNİ VE İDARİ SÜRELER      
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ      
İŞE BAŞLAMA GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE  
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE  
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE  
İŞİ BIRAKMA OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE  
NAKİL OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE  
ÖLÜM OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE  
TASFİYE VE İFLAS OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE  
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN    
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ 30 GÜN      
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY    
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN    
       
ASGARİ ÜCRETLER                                                          Brüt   
16 Yaşından Büyükler için brüt (01.01.2009 - 30.06.2009) 010-30.06.2010     729
       
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ        
Çalışanın Aile Durumu     Asgari Geçim İndirimi Oranı (%) Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı 
Bekar     50% 54,68
         
Evli, çalışmayan eş     60% 65,61
Evli, çalışmayan eş, bir çocuk     67,5% 73,81
Evli, çalışmayan eş, iki çocuk     75% 82,01
Evli, çalışmayan eş, üç çocuk     80% 87,48
Evli, çalışmayan eş, dört çocuk     85% 92,95
         
Evli, çalışan eş     50% 54,68
Evli, çalışan eş, bir çocuk     57,5% 62,88
Evli, çalışan eş, iki çocuk     65% 71,08
Evli, çalışan eş, üç çocuk     70% 76,55
Evli, çalışan eş, dört çocuk     75% 82,01
       
KIDEM TAZMİNATI TAVANI        
01.01.2010 - 30.06.2010       2427,04
       
SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI         
Taban (01.01.2010-30.06.2010 Tarihleri arası)     729
Taban (01.07.2010-31.12.2010 Tarihleri arası)     760,5
Tavan (01.01.2010-30.06.2010 Tarihleri arası)     4738,5
Tavan (01.07.2010-31.12.2010 Tarihleri arası)     4943,4
       
İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI        
İşçi Payı       1  
İşveren Payı       2  
       
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI         
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) (2008)    670,00  
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler) (2008)    330,00  
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler) (2008)    160,00  
       
YILLIK ÜCRETLİ İZİN        
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)       14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara        20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar    26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün
       
İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ        
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için      2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için      4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için      6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için      8 hafta
       
50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN (ÖZEL SEKTÖR) CEZASI ORANLAR
Özürlü işçi çalıştırma oranı      10xAsgari Ücret 3%
Eski hükümlü çalıştırma oranı        1%
Tercihe bağlı özürlü/eski hükümlü oranı     1%
Terör mağduru çalıştırma oranı        2%
       
SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARIN AYLIK TUTARININ TESPİTİNDE NAZARA ALINMAYACAK OLAN YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMLARININ GÜNLÜK VE AYLIK TUTARLARININ TESPİTİ
YEMEK PARASI : Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6'sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi,
         
ÇOCUK ZAMMI : Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocukların 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi,
         
AİLE ZAMMI : Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla söz konusu miktardan sigorta primi kesilmemesi,
         
Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde bunların 4 üncü maddeye göre bulunacak aylık tutarının 12 katını geçmemesi şartıyla defaten yapılan bu ad altındaki yıllık ödemeler de sigorta priminden muaf tutularak, sigorta primi kesilmeyecektir.
         
KAZANÇLARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIRININ ALTINDA KALMASI : Yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince sigorta primine esas kazanç alt sınırının altında sigorta primi ödenemeyecek olması nedeniyle sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir.
       
       
İDARİ PARA CEZALARI (SSK)        
* İşyeri Bildirgesinin Yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)    
   - Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)      3xAsgari Ücret
   - Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (4958)      2xAsgari Ücret
   - Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958)      1xAsgari Ücret
         
* Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958 md.51)  
Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen (İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ) bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında;"
         
* Aylık sigorta prim bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)  
Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri (AYLIK SSK BİLDİRGESİ) anılan fıkrada belirtilen sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin; 
   - Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık   asgari ücretin 1/5'i tutarında
   - Ek belge niteliğinde olması  durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık     asgari ücretin 1/8'i tutarında
   - Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için  aylık asgari ücretin 3 katı tutarında
         
* Sosyal güvenlik destek pirimi bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi  2xAsgari Ücret
         
* Sosyal Güvenlik Destek pirimi bordrosunun işyerine asılmaması       2xAsgari Ücret
         
* Vizite Kağıdı  Vermeyenlere  (4958, Md51, f)      1xAsgari Ücret
         
"4958 Sayılı Kanun Madde 51-        
d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;" (29.07.2003 (4958 Sayılı Kanun Gereği))
   - Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)      12xAsgari Ücret
   - Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)      6xAsgari Ücret
   - Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958)      3xAsgari Ücret
   - Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, Asgari Ücret/2
     yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir  
     geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak    
     kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında