2009 YILI İÇİN PRATİK BİLGİLER
 
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:387)  % 12  
2007 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:363)  % 7,2  
       
       
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2009) 
8.700   Türk Lirasına kadar  % 15  
22.000   Türk Lirasının 8.700 lirası için 1.305 TL, fazlası % 20  
50.000   Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.965 TL, fazlası % 27  
50.000   Türk Lirasından fazlasının 50.000 lirası için 11.525 TL, fazlası % 35  
         
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2008) 
7.800   Yeni Türk Lirasına kadar  % 15  
19.800   Yeni Türk Lirasının 7.800 lirası için 1.170 YTL, fazlası % 20  
44.700   Yeni Türk Lirasının 19.800 lirası için 3.570 YTL, fazlası % 27  
44.700   Yeni Türk Lirasından fazlasının 44.700 lirası için 10.293 YTL, fazlası % 35  
       
       
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313)
Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2009 Tarihinden itibaren)  670,00   
       
       
YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI 
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (01.01.2009 Tarihinden itibaren)  670,00   
       
       
FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)
Fatura Kullanma Mecburiyeti  (01.01.2009 Tarihinden itibaren)   670,00  
       
       
YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV)
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2009)   10,00  
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2008)   9,00  
       
       
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2009 Yılı İstisna Tutarı 2.600,00  
2008 Yılı İstisna Tutarı 2.400,00  
       
       
ARIZI  KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)
2009 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere  17.900,00 
2008 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere  16.000,00 
       
       
DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (GVK Mükerrer 80) 
2009 Takvim Yılı İçin 7.600,00  
2008 Takvim Yılı İçin 6.800,00  
(Menkul Kıymet ve diğer Sermaye Piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç)
       
       
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI
28.12.2007 Tarihi İtibariyle                                                                                     İskonto Oranı %25,  Avans Faiz Oranı % 27
20.12.2006 Tarihi İtibariyle                                                                                     İskonto Oranı %27,  Avans Faiz Oranı % 29
       
       
GECİKME ZAMMI ORANI
21.04.2006 Tarihinden itibaren 2006/10302 Sayılı BKK Uyarınca  (Aylık) % 2,5  
       
       
TECİL FAİZİ ORANI
 28.04.2006 Tarihinden itibaren (438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)  (Yıllık)  % 24  
       
       
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)  15  
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)   20  
       
       
EMLAK VERGİSİ ORANLARI 3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için  Normal Oranlar
 
Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.
Binalarda (meskenlerde) Binde 2  Binde 1
Binalarda (diğerlerinde) Binde 4  Binde 2
Arsalarda  Binde 6  Binde 3
Arazilerde  Binde 2  Binde 1
       
       
USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352)
Birinci Derece Usulsüzlükler  
Sermaye Şirketleri 89,00  
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 56,00  
İkinci sınıf tüccarlar  28,00  
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14,00  
İkinci Derece Usulsüzlükler 
Sermaye Şirketleri 50,00  
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 28,00  
İkinci sınıf tüccarlar 14,00  
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 7,60  
       
       
DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları DVK Tebiğ No:51
Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 1/1/2009 tarihinden itibaren 1.136.904,10 TL'dir.
 
UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI 
- Bilançolar 19,60
- Gelir Tablosu 9,60
- İşletme Hesabı Özeti  9,60
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 25,40
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi 33,90
- Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi 16,90
- Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 16,90
- Belediyelere verilen beyannameler 12,50
- Gümrüklere verilen beyannameler 33,90
- SSK' ya verilen bildirgeler 12,50
- Ücretlerde       Binde 6
- Kira Mukavelenameleri(Mukavele Süresine Göre Kira Bedeli Üzerinden) Binde 1,5
- Belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 7,5
       
       
FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 160,00
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza                                        76.000,00   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  160,00
- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza   7.600,00
- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza   76.000,00
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 160,00
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara  ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.500,00
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  190,00
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 560,00
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  760,00
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 560,00
       
       
       
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256,257 VE MÜKERRER 257NCİ MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZALAR (VUK Md. Mük. 355)
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında                                           760,00   
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında                                           350,00   
       
       
       
TEVKİFAT ORANLARI
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94.MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI
Ödemenin Türü 94. Md.         İlgili Bent 2009 Yılı
Tevkifat Oranı %
* Telif Ödemelerinden  2/a 17
* Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden 2/b 20
* Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden 3 3
* Dar mükellefiyete tabi olanlara,telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla
  yapılan ödemelerden
4 20
* Kira ödemelerinden 5/a 20
* Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara
  yapılan kira ödemelerinden,
5/b 20
* Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan
  kira ödemelerinden,
5/c 20
* (B) tipi Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy
  İşletmeciliği Kazançlarından
6/a-ii 10
* Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere,
  gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden
  muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3
  numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye ilavesi
  kar dağıtımı sayılmaz)  (Yürürlük:23.07.2006)
6/b-i 15
* Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef   kurumlara (Türkiye'de bir is yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75.maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (Yürürlük: 23.07.2006) 6/b-ii 15
* 75. Maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye
  iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden 
6/b-iii 10
* Mevduat faizlerinden (01/01/2006 Tarihinden itibaren YTL,Döviz,Repo
  Tüm Banka mevduatlarından) 
8 15
* Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;     
  - Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,     
      * Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için   11/a-i 1
      * Ticaret borsası dışında satın alınanlar için  11/a-ii 2
  - Diğer zirai mahsulleri için;    
      * Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için  11/b-i 2
      * Ticaret borsası dışında satın alınanlar için  11/b-ii 4
  - Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler ,    
      * Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan
        kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin 
        toplanması, taşınması  ve benzeri hizmetler için 
11/c-i 2
      * Diğer hizmetler için   11/c-ii 4
  - Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için 11/d 0
* Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,   
  - Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi
    nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça,
    yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imaline ödenen
    hizmet bedelleri üzerinden 
13/a 2
  - Hurda mal alımları için  13/b 2
  - Diğer mal alımları için  13/c 5
  - Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet
    bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için 
13/d 10
       
       
VERGİ USUL KANUNUNDA KANUNİ VE İDARİ SÜRELER
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ
İŞE BAŞLAMA GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İŞİ BIRAKMA OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
NAKİL OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
ÖLÜM OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
TASFİYE VE İFLAS OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ 30 GÜN
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN
       
       
ASGARİ ÜCRETLER                                                         Brüt   
16 Yaşından Büyükler için brüt (01.01.2009 - 30.06.2009)              666,00   
16 Yaşından Büyükler için brüt (01.07.2009 - 31.12.2009)               693,00   
       
       
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  
Çalışanın Aile Durumu     Asgari Geçim İndirimi Oranı (%) Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı 
Bekar 50% 49,95
         
Evli, çalışmayan eş 60% 59,94
Evli, çalışmayan eş, bir çocuk 67,5% 67,43
Evli, çalışmayan eş, iki çocuk 75% 74,93
Evli, çalışmayan eş, üç çocuk 80% 79,92
Evli, çalışmayan eş, dört çocuk 85% 84,92
         
Evli, çalışan eş 50% 49,95
Evli, çalışan eş, bir çocuk 57,5% 57,44
Evli, çalışan eş, iki çocuk 65% 64,94
Evli, çalışan eş, üç çocuk 70% 69,93
Evli, çalışan eş, dört çocuk 75% 74,93
         
Evli değil, bir çocuk 57,5% 57,44
Evli değil, iki çocuk 65% 64,94
Evli değil, üç çocuk 70% 69,93
Evli değil, dört çocuk 75% 74,93
       
       
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05
       
       
SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI 
Taban (01.01.2009-30.06.2009 Tarihleri arası) 666,00   
Taban (01.07.2009-31.12.2009 Tarihleri arası) 693,00   
Tavan (01.01.2009-30.06.2009 Tarihleri arası) 4.329,00   
Tavan (01.07.2009-31.12.2009 Tarihleri arası) 4.504,50  
       
       
İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI
İşçi Payı 1  
İşveren Payı 2  
       
       
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI 
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) (2008)  670,00  
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler) (2008)  330,00  
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler) (2008)  160,00  
       
       
YILLIK ÜCRETLİ İZİN
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)   14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara    20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün
       
       
İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  8 hafta
       
       
50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN (ÖZEL SEKTÖR) CEZASI ORANLAR
Özürlü işçi çalıştırma oranı  10xAsgari Ücret

 
3%
Eski hükümlü çalıştırma oranı  1%
Tercihe bağlı özürlü/eski hükümlü oranı     1%
Terör mağduru çalıştırma oranı  2%
       
       
SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARIN AYLIK TUTARININ TESPİTİNDE NAZARA ALINMAYACAK OLAN YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMLARININ GÜNLÜK VE AYLIK TUTARLARININ TESPİTİ
YEMEK PARASI : Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6'sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi,
 
ÇOCUK ZAMMI : Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocukların 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi,
 
AİLE ZAMMI : Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla söz konusu miktardan sigorta primi kesilmemesi,
 
Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde bunların 4 üncü maddeye göre bulunacak aylık tutarının 12 katını geçmemesi şartıyla defaten yapılan bu ad altındaki yıllık ödemeler de sigorta priminden muaf tutularak, sigorta primi kesilmeyecektir.
 
KAZANÇLARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIRININ ALTINDA KALMASI : Yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince sigorta primine esas kazanç alt sınırının altında sigorta primi ödenemeyecek olması nedeniyle sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir.
 
         
İDARİ PARA CEZALARI (SSK)
* İşyeri Bildirgesinin Yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)  
   - Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)  3xAsgari Ücret
   - Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (4958)  2xAsgari Ücret
   - Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958)  1xAsgari Ücret
 
* Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958 md.51)
Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen (İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ) bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında;"
 
* Aylık sigorta prim bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)
Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri (AYLIK SSK BİLDİRGESİ) anılan fıkrada belirtilen sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin; 
   - Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5'i tutarında
   - Ek belge niteliğinde olması  durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık   asgari ücretin 1/8'i tutarında
   - Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için  aylık asgari ücretin 3 katı tutarında
 
* Sosyal güvenlik destek pirimi bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi  2xAsgari Ücret
 
* Sosyal Güvenlik Destek pirimi bordrosunun işyerine asılmaması   2xAsgari Ücret
 
* Vizite Kağıdı  Vermeyenlere  (4958, Md51, f)  1xAsgari Ücret
 
"4958 Sayılı Kanun Madde 51-
d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;" (29.07.2003 (4958 Sayılı Kanun Gereği))
 
   - Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)  12xAsgari Ücret
   - Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)  6xAsgari Ücret
   - Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958)  3xAsgari Ücret
   - Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte,
     yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir
     geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak
     kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında
Asgari Ücret/2