Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Usul Ve Esasları Hk.

(27.12.2007)

 

KVK 11. Maddesi Uyarınca Örtülü Sermaye Uygulaması Kapsamına Girilmemesi İçin Sermayenin Artırılması Hk.

(24.12.2007)

 

Vergi Borcu Bulunan Kişilerin Yurt Dışına Çıkışlarını Engelleyen Pasaport Kanununun, İlgili Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Hk.

(05.12.2007)

 

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ile İlgili Tebliğ Hk.

(05.12.2007)

 

E-Beyanname Uygulaması ile Kısmi Erteleme Hk.

(23.11.2007)

 

Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştıkları Halde itibari Hizmet Hakkından Yararlanamayanların 30.11.2007 Tarihine Kadar Bildirgelerin Verilmesi Hk.

(22.11.2007)

 

İhracata İlişkin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Teslim Bedelinin Belirlenmesinde İhracat Faturasının Düzenlendiği Tarihteki Cari kurun mu, Yoksa Fiili İhraç Tarihindeki Cari Kurun mu Esas Alınacağı Hk.

(22.11.2007)

 

Özel Okul, Dershane Ve Sürücü Kursları Gibi Belli Bir Süreci

Kapsayan Eğitim Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olayın

Meydana Gelmesi Ve Fatura Düzeni Hk. 

(19.11.2007)

 

2007 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ve Bu Orandan Etkilenen Mali Uygulamalar Hk.(19.11.2007)

 

Konut Edindirme Yardımlarının Hak Sahiplerine Geri Ödenmesi Hk.  (08.11.2007)

 

Yurtdışına Çıkış Yasağının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hk.   (23.10.2007)

 

E-Beyanname Uygulamasının Kapsamının Genişletilmesi Hk. (18.10.2007)

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Yazısı Hk (18.10.2007)

 

2007 / 3.Geçici Vergi Döneminde Geçerli Olan Yatırım

İndirimi Haklarının Endekslenmesi Hk. 

 (10.10.2007)

 

Akaryakıt Pompalarına Ödeme Kaydedici Cihaz Bağlanması Hk. (08.10.2007)

 

375 No.lu VUK Genel Tebliği  Hk. (13.09.2007)

 

2008 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. (06.09.2007)

 

Özkaynak Grubundaki Enflasyon Düzeltme Hesapları  Hk.

 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanun’un  Ek 5.Maddesinde Yapılan   

Değişiklikle İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca 

Yayımlanan Tebliğ Hk.

 

Kamu İhalelerine Katılacakların Sosyal Güvenlik Primi Ve Vergi Borcu  Olmamasına  İlişkin  Uygulamaya Yönelik Yönetmelikler İle Tebliğ  Ve  Genel Yayınlandı Hk.

 

İndirimli Orana Tabi İşlemler Ve Konut Yapı Kooperatifleri İle İlgili KDV Genel Tebliği Yayımlanması Hk.

 

Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Ve Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri İle Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerine İlişkin Bildirimler, Mali Tatil Uygulaması Kapsamı Dışında Bırakılması Hk.

 

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarları Değişikliği Hk.

 

KDV Uygulamasında Son Düzenlemeler

 

105 No.lu KDV Tebliği Hk.

 

Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamelerinin

Elektronik Ortamda Gönderilmesi Mecburiyeti Hk.

 

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Çıkan Tebliğler Hk.

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca Uygulamaya Yönelik Tahsilat İç Genelgesinin Çıkarılması Hk.

 

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Kıdem Tazminatı Tutarı ve    

Geçerli Olan Asgari Ücret Tutarları Değişikliği   Hk.

 

İş Akdi Haksız Sebeplerle Feshedilen İşçilere Mahkeme Kararı 

İle Yapılacak Ödemelerle İlgili  Danıştay Kararı  Hk.

 

2007- 48  No.lu SSK Genelgesi Hk

 

5655 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hk.

 

2007 / 1.Geçici Vergi Dönemini Yeniden Değerleme Oranı Hk.

 

104 No.lu KDV Genel Tebliği Hk.

 

Avans Kâr Payı Dağıtılması Hk.

 

Yatırım İndirimi Tercihinin (2007 Yılı İçin) 14.Mayıs’a kadar  Belirlenmesi Hk.

 

Serbest Bölgelerde Uygulanan Binde 5 Oranındaki Ücretin 

Kaldırılması  Hk.

 

Serbest Bölgelerde Uygulanan Binde 5 Oranındaki Ücretin 

Kaldırılması  Hk.

 

Verilme Süreleri Değiştirilen Beyannameler İle İlgili 371 Seri

No.lu V.U.K.  Genel Tebliği Hk.

 

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Hk.

 

Repo ve Ters Repo İşlemleri, Menkul Kıymetler İle Alacak

ve Borçların Değerlemesi İle İlgili 369 No.lu VUK Genel

Tebliği Hk.

 

5615 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

 

Taşıtlara “Taşıt Kimlik Birimi” Takılması Hakkında Tebliğin Yayımlanması Hk.

 

SSK İdari Para Cezalarına Karşı Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açılmasına İlişkin Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesince 06 Nisan 2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere İptal Edilmesi Hk.

 

Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırah Tutarlarının

 01.01.2007Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Hk.

 

Mali Tatile İlişkin Yasanın Yürürlüğe Girmesi Hk.

 

Askerlik ve Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hk.

 

Yurtdışı Çıkış Harçlarının Yeniden Düzenlenmesi Hk.

 

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Oluşumu Yeniden Düzenlenmesi Hk. 

 

Makine-Teçhizat Teslimlerinin Finansal Kiralama Yoluyla Yapılması Halinde KDVK’nun 13/D Maddesindeki İstisna Uygulaması Hk.

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

 

Yatırım İndiriminden Yararlanan Mükelleflerin 2006 Yılına Ait

Gelirleri Üzerinden Gelir Vergisi Hesaplanması Hk.

 

Düzeltme Beyannamelerinin Verilme Usulü Değişikliği  Hk.

 

5568 Sayılı Kanunla 5084 Sayılı Kanunda Yer Alan Teşviklerin

Uygulama Süresinde Yeni Yatırımlar İçin Yapılan Değişiklik Hk.

 

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun  Prim Borcu, Gecikme Zammı İle

Gecikme Cezalarının Tecil Ve Taksitlendirilmesi Genelgesi Hk.

 

569 Sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu hakkında BDDK tarafından çıkarılan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü Ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik  Hk.

 

5479  Sayılı  Kanunla A.A.T.U.H.K Yapılan Değişiklikler Hk.

 

2006 Yılına İlişkin  Ba  ve  Bs  Formları  Hk.

 

Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  Hk. 

 

2007 Yılında Uygulanacak SSK İdari Para Cezaları  Hk.

 

5569 Sayılı  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Borçlarını

Yeniden Yapılandırılması Kanunu Hk.

 

Bankaların Ödemek Zorunda Oldukları Karşılıksız Çeklerdeki Ödeme Yükümlülüğünün  410 YTL ’ye Yükseltilmiştir.

 

Beyannamelerin SM veya SMMM’lerce imzalanması,

Kâr Dağıtım Tablosu Düzenlenmesi  ve  7/A-7/B

Seçenekleriyle ilgili Hadler    Hk. 

 

2007 Yılında Vergiden  Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi

veYurtdışı   Harcırahlar  Hk. 

 

SSK Tavan Rakamı Değişikliği  Hk.

 

Amortisman Oranları ile ilgili 365 Seri No.lu V.U.K.Tebliği Hk.

 

Sigorta Primi Kesilmeyecek Yemek Parası ile Çocuk ve Aile

Zammı Tutarları  Hk. 

 

Sigorta Primi Kesilmeyecek Yemek Parası ile Çocuk ve Aile

Zammı Tutarları  Hk. 

 

Kıdem Tazminatı Tavanı Değişikliği Hk.

 

2007 Yılında Uygulanacak SSK İdari Para Cezaları  Hk.  

 

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı sonrası Bağ-Kur Emeklilerin

Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemeleri  Hk.

 

31.12.2006 Tarihi İtibariyle Değerleme İşlemlerinde

Uygulanacak  Döviz Kurları Hk.  

 

Enflasyon  Düzeltmesi  Ve  Yatırım  İndirimi  Hakkının  

Endekslenmesi İle İlgili Oran Hk.

 

Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yer Alan Bazı  

Ödemelerin Stopaj Oranlarının Değişmesi Hk.

 

01.01.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Gelir Vergisinden 

Muaf Çocuk  Zamları  Hk.

 

1.Ocak.2007’ den itibaren geçerli Asgari Ücret İle SSK Taban ve Tavan Rakamları Hk.

 

5510 Sayılı Kanun’un uygulanmasının 6 ay süreyle ertelenmesi Hk. 

 

Yabancı Diplomasi Mensuplarına Yönelik KDV İstisnası Uygulamasında Yapılan Değişiklik  Hk.

 

01.01.2007’den itibaren geçerli kıdem tazminatı tavanı  Hk.

 

2007 Yılında  Gelir Vergisinden İstisna Olan Yemek Ücreti  Hk.

 

İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet Teslimlerine ait  KDV

iadelerine İlişkin Haddin 10.800,00 YTL Olması  Hk.

 

2007 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri  Hk.

 

2007 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisnası Hk.

 

2007 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları  Hk.

 

Fatura Düzenleme Sınırının 2007 yılında 560,00 YTL Olması Hk.

 

Doğrudan Gider Yazılabilecek İktisadi Kıymetler  Hk.

 

2007 Yılında Geçerli Bina Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının    Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı Hk.

 

2007 Yılında Uygulanacak Harçlar  Hk.

 

 

Menkul Kıymet Gelirleri ile İlgili İndirim Oranı Hk.

 

2007 Yılında Geçerli Hadler Ve Tutarlar Hk.

 

2007 Yılında Geçerli Hadler Ve Tutarlar Hk.