Sirküler No              : 2007 / 09

Konu                         : 2007 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisnası Hk.

 

 

            Maliye Bakanlığı tarafından  20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de 38 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğini yayınlamış bulunmaktadır. Söz konusu tebliğ ile veraset ve intikal vergisinden istisna edilen tutarlar, 2006 yılında geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında (%7,8) artırılması suretiyle tespit edilmiş bulunmaktadır.

 

            Buna göre 2007 yılında gerçekleşecek ivazsız intikaller için geçerli olan istisna hadleri aşağıdaki gibidir;

 

-          Evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine veraset suretiyle intikal eden menkul ve gayrımenkul malların vergiye esas teşkil eden değerlerinin 89.623,00 YTL’ lık kısmı  veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Füruğ bulunmaması halinde bu istisna,eşe isabet eden miras hissesi için 179.352,00 YTL olarak uygulanır.

-          Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde, kazanılan ikramiyelerin 2.068,00 YTL’ lık kısmı vergiden müstesnadır. Buna göre hediye veya ikramiyenin bu tutarı aşan kısmından çekiliş veya yarışmayı düzenleyenlerce % 10 oranında stopaj hesaplanacak ve bu stopaj tutarı talihlinin kazandığı ikramiyeden kesilecektir.

-          Her ne suretle olursa olsun ivazsız tüm intikallere ( hibe gibi) ilişkin istisna haddi de her bir ivazsız intikal için 2.068,00 YTL’ dır. İvazsız surette intikallerden istisna içinde kalanlar için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.   

 

 

Tebliğde ayrıca; Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 01.01.2007 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

                                                                 Veraset yoluyla intikallerde           İvazsız intikallerde

                                     Matrah                      vergi oranı (yüzde)               vergi oranı (yüzde)

İlk                        140.000 YTL için                              1                                         10

Sonra gelen        300.000 YTL için                              3                                        15

Sonra gelen        640.000 YTL için                              5                                        20

Sonra gelen     1.290.000 YTL için                              7                                        25

Matrahın       2.370.000 YTL'yi aşan bölümü için      10                                 30

         

 

 

 

 

Saygılarımızla.