Sirküler Tarihi         : 22.11.2007

Sirküler No              : 2007 / 83

Konu                         : İhracata İlişkin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Teslim                 Bedelinin Belirlenmesinde İhracat Faturasının Düzenlendiği Tarihteki Cari kurun mu, Yoksa Fiili İhraç Tarihindeki Cari Kurun mu Esas Alınacağı Hk.                  

 

 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları ise Kanunun 12. maddesinde, söz konusu teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde belirlenmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak çıkarılan 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E) bölümünde, katma değer vergisi ihracat istisnası uygulamasında, ihracat işleminin gerçekleştiği tarihin, malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük çıkış beyannamesinin ilgili bölümünde belirtilen “gümrük hattını çıkış tarihi” olacağı belirtilmiştir.

 

Bu açıklamamlar çerçevesinde, Katma Değer Vergisi Kanunu açısından ihracat tesliminin gerçekleştiği tarih, malın Türkiye’de Cumhuriyeti Gümrük Hattından çıkarak bir dış ülkeye vasıl olduğu tarihtir. Buna göre ihracat hasılatının da söz konusu malın gümrük hattından çıkarak bir dış ülkeye vasıl olduğu tarihteki resmi döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak belirlenmesi ve bu tutarın katma değer vergisi beyannamesinde ihracat hasılatı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına gönderilen 19.11.2007 tarih ve 099458 sayılı yazıda aynı görüş açıklanmış olup, söz konusu özelge ekte sunulmuştur.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı: B.071.GİB.0.55/5510-276

 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

İLGİ: 05.11.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01/KDV-3-14011-58-3603 sayılı yazınız

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, Başkanlığınız ... Vergi Dairesi Müdürlüğü yükümlülerinden ... Tic. Ltd. Şti.’nin Ağustos/2007 dönemine ait katma değer vergisinin iadesine ilişkin muhasebe işlem fişi ve eklerinin incelenmesi sırasında, ihracata ilişkin teslim bedelinin fatura tarihlerindeki cari kurun esas alınarak beyan edildiğinin anlaşıldığı belirtilerek, ihracata ilişkin katma değer vergisi beyannamesinde teslim bedelinin belirlenmesinde ihracat faturasının düzenlendiği tarihteki cari kurun mu, yoksa fiili ihraç tarihindeki cari kurun mu esas alınacağı hususundaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

 

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanununun;

 

-          10/a maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi ve hizmetin yapılması ile veriyi doğuran olayın meydana geleceği,

-          20/1. maddesinde, teslimde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

-          24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,

-          26. maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları ise Kanunun 12. maddesinde, söz konusu teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde belirlenmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak çıkarılan 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E) bölümünde, katma değer vergisi ihracat istisnası uygulamasında, ihracat işleminin gerçekleştiği tarihin, malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük çıkış beyannamesinin ilgili bölümünde belirtilen “gümrük hattını çıkış tarihi” olacağı belirtilmiştir.

 

Bu açıklamamlar çerçevesinde, Katma Değer Vergisi Kanunu açısından ihracat tesliminin gerçekleştiği tarih, malın Türkiye’de Cumhuriyeti Gümrük Hattından çıkarak bir dış ülkeye vasıl olduğu tarihtir. Buna göre ihracat hasılatının da söz konusu malın gümrük hattından çıkarak bir dış ülkeye vasıl olduğu tarihteki resmi döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak belirlenmesi ve bu tutarın katma değer vergisi beyannamesinde ihracat hasılatı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.