Sirküler Tarihi         : 08.11.2007

Sirküler No              : 2007 / 80

Konu                         :Konut Edindirme Yardımlarının Hak Sahiplerine Geri Ödenmesi Hk. 

 

Kamuoyunda son günlerde sıkça bahsi geçen konut edindirme yardımlarının hak sahiplerine geri ödenmesi ile ilgili yasal düzenleme 5664 Sayılı Kanun’la yapılarak 30.05.2007 tarih 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır. Akabinde Konut Edindirme Yardımlarının hak sahiplerine ödenmesine ilişkin yönetmelik 14.08.2007 tarih 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenlemelere göre yapılacak olan uygulama maddeler halinde kısaca aşağıda belirtilmiştir.

Ø      Konut Edindirme Yardımı tutarlarını neması ile birlikte alabilecek hak sahipleri 01.01.1987 ile 31.12.1995 tarihleri arasında adlarına KEY yatırılan ve yardım tutarları ile ilgili gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası A.Ş. hesaplarına intikal ettirmiş olan kişiler veya bu kişilerin kanuni mirasçıları ile yine aynı tarihler arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. hesaplarına devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş ancak Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ne intikal ettirmemiş olan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları

Ø      Hak sahiplerinin belirlenebilmesi için yürürlükte olduğu dönemlerde KEY tutarlarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ne ödemekle yükümlü olup, ilgili mevzuat uyarınca 5664 sayılı kanuna ekli (1 ) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar, yukarıda bahsi geçen (1 ) sayılı cetveli doldurarak 30.11.2007 tarihine kadar Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ne göndereceklerdir. Bahsi geçen cetvelle bildirimde bulunacak olanlar;

-   İşçiler ve emeklileri için SSK,

-   Memurlar için çalıştıkları kurumlar,

-   Memur emeklileri için ise Emekli Sandığı’dır.

 

Cetvellerde yapılacak hataların sorumluluğu, hak sahiplerine karşı bu kurum ve kuruluşlara ait olacaktır.

Ø      Söz konusu cetveller, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüğü’nde toplandıktan ve gerekli mutabakat ve nema hesaplamaları yapıldıktan sonra Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) ’na gönderilecektir. EGYO ve Toplu Konut Dairesi Başkanlıkları hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere hak sahipleri listesini Resmi Gazete’de ve kendi internet sitelerinde ilan edeceklerdir.  Bu listelerde isimleri yer almayan ancak dahil edilmesi gerektiğini düşünen hak sahipleri ise ilgili kuruluşlara (SSK, Emekli Sandığı veya bağlı bulundukları resmi dairelere)  ilanın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde başvurabilecekler, talebi haklı görülenlere ait cetveller ise ilgili kurum veya kuruluşlarca başvuruya müteakiben 2 ay içinde Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Ø      Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler ve hisse senedi devir işlemleri, ödeme planı ve süresi ile ilgili diğer hususlar EGYO tarafından belirlenerek ilan edilecektir. Haklarını nakit almak isteyenlere ödemeler EGYO ve T.C.Ziraat Bankası tarafından yapılacak, bununla birlikte haklarını hisse senedi olarak almayı tercih edenler, listelerin Resmi Gazete’de yayınlandığı ayın sonuna kadar T.C. Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesine başvuracaklardır.

Yukarıda maddeler halinde anlatılmaya çalışılan sistemin işleyişinden de görüleceği üzere; SSK’ya tabi işçilerin daha önceden çalıştıkları veya halen çalışmakta oldukları işverenlerin yapmaları gereken herhangi bir şey olmayıp konuyla ilgili gelişmeler hak sahiplerince takip edilmelidir.

Konut Edindirme Yardımlarının Hak Sahiplerine Geri Ödenmesi ile ilgili olarak çıkan 5664 Sayılı Kanun ve Konut Edindirme Yardımlarının Hak Sahiplerine Ödenmesine İlişkin Yönetmelik sirkülerimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

30 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26537

 

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5664

Kabul Tarihi: 22.5.2007

          Amaç ve kapsam

          MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

          Tanımlar

          MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

          a) Banka: Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini,

          b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini,

          c) Hak sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 01.011987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 01.01.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanunî mirasçılarını,

          ç) SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

          ifade eder.

          Hak sahiplerinin belirlenmesi

          MADDE 3 – (1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;

          a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

 

          b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, her hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

          (2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.

          (3) Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

          (4) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 26.11.1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanır. Banka, hak sahiplerinin isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri birinci fıkrada öngörülen sürenin bitiminden itibaren 3 ay içinde EGYO'ya bildirir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 2 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

          (5) Banka, bu Kanun uyarınca yapılacak işlemlerin ikmali için verilen görevin gerekleri ve süresiyle sınırlı olarak personel, mal ve hizmet alımı yapabilir.

          (6) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen yardıma müstahak işçiler ile yaşlılık ve malûllük aylığı alanlardan yardıma müstahak bulunanların isimleri ile bunlara yapılmış olan konut edindirme yardımı tutarlarının yer aldığı listelerin bilgisayar ortamında düzenlenebilmesi için konuya ilişkin bilgilerin veri hazırlama ve kontrol işlemleri, SSK personelinin gözetimi ve denetiminde hizmet alımı suretiyle yaptırılabilir. SSK tarafından bu amaçla yapılacak olan hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden müstesna olup, hizmet alımının usûl ve esasları SSK tarafından belirlenir. Hizmet alımı dolayısıyla yapılacak giderler genel bütçeden karşılanır.

          Hak sahiplerinin alacaklarının nemalandırılması ve ödeme

          MADDE 4 – (1) Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; 01.01.1987 ilâ 29.12.1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin 6 aylık vadeli mevduat faizi bileşik usûlde uygulanır. 29.12.1999 tarihinden sonraki dönem için 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki EGYO'nun net aktif değerinin % 60,96'sının bu Kanunla mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından aynî sermaye olarak EGYO'ya devredilen taşınmaz karşılığı 395.751.717,17 YTL'ye oranı esas alınarak nema hesaplanır.

          (2) EGYO, 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki net aktif değerini Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerindeki usûl ve esaslara göre belirler ve sonuçları Bankaya bildirir.

          (3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan hak sahiplerine ilişkin bilgiler Bankaca EGYO'ya bildirilir. Bu kişilere talep etmeleri halinde ödemeler, nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında EGYO hisse senedi verilmek suretiyle yapılır. Her bir hak sahibinin EGYO'nun sermayesinin % 60,96'sı içindeki payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29.12.1999 itibarıyla nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29.12.1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirlenir. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya, ikrazen Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.

          (4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan hak sahiplerine ilişkin bilgiler Bankaca EGYO'ya bildirilir ve hak sahiplerince talep edilmesi halinde, karşılığının Hazine tarafından EGYO'ya aktarılmasını müteakip EGYO tarafından nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılır.

          (5) Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut edindirme yardımı tutarlarının tamamı, fer'ilerinin tahsili beklenilmeksizin, Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır. Bu kişilere ait konut edindirme yardımı tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil edilmesini müteakip tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır.

          (6) Bu Kanunun uygulanmasında, SSK tarafından işverenlerden gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edilen konut edindirme yardımı tutarlarının ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonunda tahsil edilmiş olduğu kabul edilerek işlem yapılır.

          (7) Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler EGYO tarafından belirlenecek ödeme planı ve süresine göre yapılır.

          (8) Nakit olarak yapılacak ödemeler için EGYO ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi arasında protokol düzenlenir.

          (9) 3 üncü maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren hak sahiplerinin alacakları nemalandırılmaz.

          İlan ve hak sahipliğinin sona ermesi

          MADDE 5 – (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmî Gazetede ilan edilir.

          (2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

          (3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

          Sermaye azaltımı, muafiyetler ve temsil

          MADDE 6 – (1) Bu Kanunla mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince EGYO'ya aynî sermaye olarak devredilen gayrimenkuller karşılığı 395.751.717,17 YTL tutarındaki sermayeden, hak sahiplerine nakit ödeme yapılan tutar, sermaye azaltımı yoluna gidilerek, EGYO bilânçosunun pasifine kaydolunur.

          (2) EGYO'nun faaliyetlerine, vergi muafiyet ve istisnaları öngören hükümleri hariç sermaye piyasası mevzuatı beş yıl süre ile uygulanmaz.

          (3) EGYO'nun sermaye değişimi ile ilgili işlemleri ve bu Kanun gereğince yapacağı tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

          (4) Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması ve hisse senedi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan malî ve yönetimsel haklarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temsil edilmesine devam olunur.

          Yönetmelik

          MADDE 7 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlıklar tarafından müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu Kanun uyarınca hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

          Yürürlükten kaldırılan hükümler

          MADDE 8 – (1) 26.11.1999 tarihli ve 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

          Yürürlük

          MADDE 9 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 10 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                                                                                                                                      29.5.2007


 

(1)    SAYILI CETVEL

(ŞAHIS İTİBARIYLA AYLIK)

 

YARDIMI YATIRAN KURUM/KURULUŞ:     ..................................................                                                                                                                                         Ait Olduğu Yıl      :......

                (...........................)                       ...................................................                                                                                                                                        Sayfa No              :........

SIRA NO

ADI VE SOYADI

(Alfabetik Sıralı)

SİCİL NO

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATIRMA TARİHİ

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

.../.../....

 

 

KAYITLARIMIZLA TUTARLI OLDUĞUNU TASDİK EDERİZ

(Yetkili İmza)                                            (Yetkili İmza)

MÜHÜR

 


 

 

14 Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26613

 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)’tan:

 

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

          Amaç ve kapsam

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22.5.2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

          Dayanak

          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) Banka: Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini,

          b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini,

          c) Hak Sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme yardımı Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde Konut Edindirme Yardımından yararlanmış olanlar hariç olmak üzere, mezkûr Kanun uyarınca; 01.01.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 01.01.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dâhil) veya bunların kanunî mirasçılarını,

          ç) SSK: (Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumunu,

          d) Kanun: 22.5.2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunu,

          ifade eder.

          Hak sahiplerinin belirlenmesi

          MADDE 4 – (1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca, Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurumlar ve kuruluşlar;

          a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

          b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

          Kanuna ekli cetveldeki bildirim formatında, Hak sahiplerinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası (T.C. Kimlik Numarası hanesi boş bırakılmaksızın), sicili (sicil hanesi boş bırakılmaksızın) (Devredilen) Emekli Sandığına tabi çalışan memur personel için "Emekli Sicil Numarası", SSK’ya tabi çalışan işçi personel için "Sigorta Sicil Numarası", kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda istihdam edilmekte olan diğer kamu görevlileri için ise "Kurum Sicil Numarası", yardım miktar ve sürelerine ilişkin bilgiler ile kurum veya kuruluş ad ve unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak olan bilgileri, içeriğinin kayıtlı olduğu disket ya da yoğun disk (cd) ile üst yazı ekinde, Bankanın,

          Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.

          Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlüğü

          Atatürk Bulvarı No:62 Kat:5

          06440 Yenişehir/ANKARA

          adresine 30.11.2007 tarihine kadar bildirmek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer, yanlış veya usulüne uygun olmayan şekilde bildirilmesi hâlinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.

          (2) Kanuna ekli cetveli daha önce göndermiş olan kurumlar, sadece bilgilerini ilettikleri hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarını bildirmekle yükümlü olup, ilave bildirimler de yapabilir.

          (3) Kurumlar bildirim listelerindeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür. Mutabakat sağlanmadan gönderilen listelerin sorumluluğu listeyi gönderen kuruma aittir.

          (4) Kanuna ekli cetveli gönderecek olan kurumlar ile saymanlıklar kendi çalışanlarına ilişkin bilgileri içeren tek bir listeyi düzenleyerek göndereceklerdir.

          (5) SSK, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen listeleri, ayrı ayrı ve fıkrada öngörülen sürenin sonunu beklemeden aylık dönemler itibariyle Bankaya gönderecektir.

          (6) Mülga 26.11.1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanır. Banka, hak sahiplerinin isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri birinci fıkrada öngörülen sürenin bitiminden itibaren üç ay içinde EGYO'ya bildirir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.

          Nema hesaplaması

          MADDE 5 – (1) Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı anapara tutarlarının nemalandırılmasında; hesapların Bankaca takip edildiği 01.01.1987 ilâ 29.12.1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin altı aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanır. Hesapların Banka’dan EGYO’ya devredildiği 29.12.1999 tarihinden, 30.11.2007 tarihine (Bakanlar Kurulunca bu sürenin uzatılması hâlinde uzatılan süre sonuna) kadar ise; EGYO’nun net aktif değerinin %60,96’sının, mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ayni sermaye olarak EGYO’ya devredilen taşınmazlar karşılığı 395.751.717,17.-YTL’ye oranı esas alınarak nema hesaplanır. EGYO, net aktif değerini Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre belirler ve bu maddeye göre belirlediği nema katsayısını Bankaya gönderir. Nema hesaplamasına ilişkin örnek Ek-1’de yer almaktadır.

          (2) Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut edindirme yardımı tutarlarının tamamı, fer'ilerinin tahsili beklenilmeksizin, Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır. Bu kişilere ait konut edindirme yardımı tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil edilmesini müteakip tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır.

          (3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, SSK tarafından işverenlerden gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edilen konut edindirme yardımı tutarlarının ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonunda tahsil edilmiş olduğu kabul edilerek işlem yapılır.

          (4) Birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren hak sahiplerinin alacakları nemalandırılmaz.

          (5) Bu Yönetmelik uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması veya hisse senedi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan malî ve yönetimsel haklarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temsil edilmesine devam olunur.

          Hisse hesaplaması

          MADDE 6 – (1) EGYO hisse senedi almayı tercih eden her bir hak sahibinin EGYO’nun sermayesinin %60,96’sı içindeki payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29.12.1999 itibarıyla nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29.12.1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirlenir.

 

          İlan, ödemeler ve hak sahipliğinin sona ermesi

          MADDE 7 – (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Banka tarafından EGYO'ya bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, EGYO veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilir. Ayrıca, hak sahipleri listesi, EGYO ya da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı internet sayfasında da ilan edilir.

          (2) Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler ve hisse senedi devir işlemlerinin ödeme planı ve süresi ile diğer hususları EGYO tarafından belirlenerek ilan edilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre EGYO Hisse Senedi almayı tercih eden hak sahipleri birinci fıkraya göre yapılacak ilan tarihini takip eden ayın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubelerinden birine başvurur.

          (3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan ve bilgileri Bankaca EGYO'ya bildirilen hak sahiplerine, talep etmeleri hâlinde, ödemeler nemasıyla birlikte nakit veya bildirdikleri tercihlerine göre, payları oranında EGYO Hisse Senedi verilmek suretiyle yapılır.

          (4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan ve bilgileri Bankaca EGYO'ya bildirilen hak sahiplerince talep edilmesi hâlinde, karşılığının Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya aktarılmasını müteakip nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılır.

          (5) Nakit olarak yapılacak ödemeler için EGYO ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi arasında protokol düzenlenir ve ödemeler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubeleri aracılığı ile toplu veya bireysel olarak yapılır. Talep edilmesi hâlinde ödemelerde yardımı yatıran Kurum/Kuruluş/Saymanlık personeline (hâli hazırda çalışanına) toplu olarak kurumları aracılığıyla ödeme yapılır. Bireysel ödemelerde hak sahiplerinin T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile T.C. Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekir.

          (6) Kanun gereği yapılacak ödemelere ilişkin yeterli kaynak ödeme öncesi EGYO tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye aktarılır. Nakit olarak yapılacak ödemeler için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ödenecek komisyon tutarı EGYO ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılacak protokolle belirlenir. Yapılan protokol çerçevesinde EGYO, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ödenecek komisyon tutarını kendi kaynaklarından karşılar.

          (7) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları hâlinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen iki aylık süre içinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen içerikte Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde dördüncü fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

          (8) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irat kaydedilir.

          Diğer hükümler

          MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan belgelerin geçerli olup olmadığı hususunda karar vermeye yetkili kurum Bankaya bildirim yapan kurumdur.

          (2) Bu Yönetmeliğe göre hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin olarak ihtilaf oluşması hâlinde hak sahipleri, öncelikle adlarına yardım yapan kurumla, daha sonra bilgileri gönderen kurumla ve en son olarak ise EGYO ile irtibat kuracaktır.

          (3) Mülga 3320 sayılı Kanun gereği konut edindirme yardımına müstehak kişinin ölümü hâlinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım nemasıyla birlikte, kanunî mirasçılarına veraset ilamının ibrazı ve varis/varislerce dilekçeyle başvuru yapılması durumunda ödenir.

          Yürürlük

          MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, 30.5.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı birlikte yürütür.

         

         

          Ek-1

         

NEMA HESAPLAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK

         

         

Bir hak sahibi adına işveren tarafından yatırılan toplam anapara tutarı

A

Altı aylık vadeli mevduat faizi ile 29.12.1999’a kadar faiz geliri

F

EGYO’ya devir tarihi itibarıyla Toplam Alacak

A + F

EGYO’nun Md.5’e göre belirlenen Net Aktif Değeri

EGYONAD

KEY hak sahiplerinin hissesi          (KEYPAYI)                                           

EGYONAD * % 60,96

EGYO’ya KEY Karşılığı devredilen taşınmazların tutarı                         

395.751.717,17.-YTL

Nema katsayısı  (NK)                                                 

KEYPAYI / 395.751.717,17

Bir hak sahibinin alabileceği toplam tutar                                              

NK * (A+F)