Sirküler No              : 2007 / 08

Konu                         : 2007 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları  Hk.

 

 

 

            Damga Vergisi Kanunu’nun ilgili  maddesi uyarınca  Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler her takvim yılı başında  yeniden belirlenmekte, bu tesit ise bir çok had ve tutarda olduğu üzere bir önceki yıl geçerli olan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle olmaktadır.

 

            2007 yılı içinde 363 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeniden değerleme  oranı % 7,8 olarak tespit edilmiş ve 47 seri no.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılında geçerli olan tutarlar 28.11.2006 tarih 26360 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

 

            Buna göre 2007 yılı için düzenlenecek kağıtların her biri (her bir nüsha) için hesaplanacak damga vergisi tutarının 946.915,20 YTL’ sını aşamayacağını belirterek ilgili tebliğde yer alan damga vergisine tabi kağıtlar ile ilgili tabloyu sirkülerimiz ekinde bilgilerinize sunmaktayız.  

 

            Saygılarımızla.            

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler                                       (Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden)                                                                                             (Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                                                      (Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                                                         (Binde 7,5)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

 kağıda taalluk edenler dahil)                                                                                  (Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler                                                                                                (21,20 YTL.)

2. Sulhnameler                                                                                                     (21,20 YTL.)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                                         (118,30 YTL.)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler                                                                                    (Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                                            (21,20 YTL.)

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları

(Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)                                                                   (Binde 4,5)

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                                              (7,60 YTL.)

ab) Rehin senedi (Varant)                                                                                      (4,60 YTL.)

ac) İyda senedi                                                                                                       (1,00 YTL.)

ad) Taşıma senedi                                                                                                 (0,50 YTL.)

b) Konşimentolar                                                                                                    (4,60 YTL.)

c) Deniz ödüncü senedi                                                                                         (Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                                                          (Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                                   (7,60 YTL.)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar                                                                                                       (16,40 YTL.)

bb) Gelir tabloları                                                                                                    (8,10 YTL.)

bc) İşletme hesabı özetleri                                                                                     (8,10 YTL.)

c) Barnameler                                                                                                        (1,00 YTL.)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                                              (3,40 YTL.)

e) Ordinolar                                                                                                            (0,50 YTL.)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                                                  (3,40 YTL.)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                (Binde 7,5)

 

 

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar      (Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler          (Binde 6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen

 makbuzlar                                                                                                                 (Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi

 için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı

 her gönderi maddesi için                                                                                       (0,50 YTL.)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                                    (21,20 YTL.)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                                                   (28,30 YTL.)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                                                             (14,10 YTL.)

bd) Muhtasar beyannameler                                                                                (14,10 YTL.)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)                 (14,10 YTL.)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                                       (28,30 YTL.)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                                       (10,50 YTL.)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                           (10,50 YTL.)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

   ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                                           (0,50 YTL.)