Sirküler Tarihi         : 18.10.2007

Sirküler No              : 2007 / 78

Konu                         : E-Beyanname Uygulamasının Kapsamının Genişletilmesi Hk. 

 

Maliye Bakanlığı’nca Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, otomasyon alt yapı çalışmalarına verilen önemle birlikte mükelleflerin de beyannamelerini elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, ilk uygulama 01.10.2004 tarihinden itibaren başlamıştır. Başlangıçta tüm mükellefler değil, belirlenen hadlerin üzerinde kalan mükellefler zorunluluk kapsamına alınmıştır. Ancak, bugüne kadar belirlenen hadler daraltılarak kapsam genişletilmeye çalışılmıştır.

18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 376 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile de vergi beyannamelerinin internetten gönderilmesine ilişkin hadler kaldırılarak, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın;

·        Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ve

·        Geçici Vergi Beyannamelerini,

elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri;

·        2007 yılına ilişkin olup, 25 Mart 2008 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,

·        2008 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,

elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca, bu Tebliğ ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri de hiçbir hadle sınırlı olmaksızın,

·        Muhtasar Beyannamelerini

    Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,

    Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,

elektronik ortamda göndereceklerdir.

·        Katma Değer Vergisi Beyannamelerini

    Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini,

    Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini

elektronik ortamda göndereceklerdir.

Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen yukarıdaki mükelleflerin, elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerini, 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda göndermeleri gerektiğinden bu konuda gerekli şifre, sözleşme gibi işlemlerini tekemmül ettirmeleri gerekmektedir..

Bu Tebliğ ile elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğunun başladığı dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Öte yandan bu Tebliğ ile Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğu belirtilerek, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacağı da belirtilmiştir. Bu nedenle otomasyona geçmeyen vergi dairesi mükelleflerinin de  otomasyona geçip geçmediklerinin sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.