Sirküler Tarihi         : 16.10.2007

Sirküler No              : 2007 / 77

Konu                         : Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Yazısı Hk. 

 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca açılan ihalelere iştirak edebilmek için katılımcı firmalardan Türkiye veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiştir.  Bu hükümde aynı Kanun’un 10.maddesi 4.fıkrasının c bendinde hüküm altına alınmıştır.

İhale katılımcılarından istenen Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcu bulunmadığına dair verilecek olan ilişiksizlik yazısının, taşeronu bulunan işverenler açısından ne şekilde olacağı ve sosyal güvenlik prim borcunun neleri kapsadığı konusundaki tereddütler yapılan bazı değişikliklerle kolaylaştırılmış bulunmaktadır.

Buna göre sosyal güvenlik prim borcu;

Ø     506 Sayılı Kanuna tabi işverenler açısından sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi,

Ø     5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanuna göre sandık iştirakçisi çalıştıran kurum ve kuruluşlar yönünden kesenek ve kurum karşılıkları,

Ø     1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi sigortalılar yönünden prim ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinden oluşmaktadır.

Ø     Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme zammı, faiz ve diğer borçlar sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.

 

 

Sosyal güvenlik prim borcu olarak belirlenen tutar (506 Sayılı Kanun’un 78.maddesince tespit edilen ) sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı, başka bir ifadeyle 01.07.2007–31.12.2007 tarihleri arasında geçerli olan üst sınır           3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL’sını aşmayan borç tutarları, kesinleşmiş prim borcu olarak kabul edilmeyecektir.

 

İhaleye iştirak edecek isteklinin tüzel kişi ve sadece 506 sayılı kanun kapsamında işveren olması halinde,

 

İhale tarihi itibariyle Türkiye genelinde borç aslı ve fer’ilerinin toplamının sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan 11.407,50 YTL’sını aşmıyorsa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 10. maddesi uyarınca borcu yoktur yazısı verilecektir.

 

Taşeronu olan (aracısı)  işverenler için yukarıda belirtilen tutar sadece işverenin kendisi için geçerli olup, taşeronların prim borcu bu tutara dahil edilmeyecektir.

 

Taşeronların sigorta prim borçları için belirlenen tutar ise sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katı olarak belirlenmiş olup, bu tutarı aşmayan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunların fer’ilerinin toplamından oluşan borçlar sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmeyecektir.

 

İşverenin birden fazla taşeronunun bulunması durumunda; aracı borçlarının sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşıp aşmadığının tespitinde işverenin tüm aracılarının kesinleşmiş borçlarının toplamı dikkate alınacaktır.

 

Diğer bir anlatımla 4734 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca borcu yoktur yazısının istenmesi halinde; işverenin kendisi için sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını, aracıların tamamı için ise sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşıp aşmadığı ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

 

 

İhaleye iştirak edecek isteklinin hem 506 sayılı kanun kapsamında hem de 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında sigortalı veya sandık iştirakçisi çalıştırması durumunda;

 

506 Sayılı Kanun kapsamında işveren olarak kendisine ait sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunların fer’ilerinin toplamı,

 

Aracı çalıştırıyorsa sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunların fer’ilerinin toplamı,

 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında sandık iştirakçileri için ise sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan kesenek ve kurum karşılığı ile bunların fer’ileri toplamını dikkate alacaklardır.

 

İhaleye iştirak edecek isteklinin gerçek kişi ve 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olması halinde;

 

İsteklinin kendi sigortalılığından kaynaklanan 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim ve fer’ilerinden oluşan borçları ile 506 sayılı kanuna tabi ortağı veya üst düzey yöneticisi oldukları işletmenin bu kanundan doğan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçları sorgulanacaktır.

 

Saygılarımızla.