Sirküler Tarihi         : 08.10.2007

Sirküler No              : 2007 / 75

Konu                         : Akaryakıt Pompalarına Ödeme Kaydedici Cihaz Bağlanması Hk.

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.10.2007 tarih ve 9 No.lu Ödeme Kaydedici Cihazlarla ilgili Sirküler yayınlanmış olup, söz konusu sirkülerde; yükümlülükleri başladığı halde herhangi bir nedenle akaryakıt pompalarına bugüne kadar ödeme kaydedici cihazlara bağlatamamış olan mükelleflerin, en geç 31.12.2007 tarihine kadar bu işlemlerini tamamlamaları gerektiği ve mecburiyeti başladığı halde akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihaz bağlatmadığı tespit edilen mükelleflere verilecek cezaların uygulama usulleri hakkında açıklamalara yer almaktadır.

 04.10.2007 tarih ve 9 No.lu Gelir İdaresi Başkanlığı Ödeme Kaydedici Cihaz sirküleri ektedir.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 04.10.2007

Sayı                : ÖKC-9/2007-2

Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/9

 

Konusu                                 : Akaryakıt Pompalarını (LPG dahil) Ödeme Kaydedici

                          Cihazlara Bağlatmayan Mükellefler.

Tarihi                                     : 04/10/2007

Sayısı                                     : ÖKC-9/2007-2      

İlgili Olduğu Maddeler        : 3100 Sayılı Kanun Madde 10

 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğe göre, taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma ve kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır. 

66 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde, erişme kontrollü karayolları (otoyollar), Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet Yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde faaliyet gösterenler ile 2004 yılı akaryakıt satışları toplamı 1 Milyon YTL' nı aşan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin, 01/07/2005 tarihine kadar; 2004 yılı akaryakıt satışları toplamı 1 Milyon YTL'nın altında kalanlar ile 2005 yılında işe başlayan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin 01/01/2006 tarihine kadar (bahse konu tarih 67 Seri No.lu Tebliğ ile 01/07/2006 olarak yeniden belirlenmiştir.) Bakanlığımızdan onay alan ödeme kaydedici cihaz firmalarına müracaat ederek bu firmalardan pompalarına bağlanacak cihazların alımına ilişkin siparişi belgelendiren ve montaj tarihini ihtiva eden yazıları alacakları ve bu yazılarda belirtilen tarihler itibariyle kurulumlarını yaptırıp cihazlarını kullanmaya başlayacakları açıklanmıştır.

 

Öte yandan, 67 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin (B) bölümünde de belirtilmiş olduğu üzere 01/05/2006 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerin işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 370 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, taşıtın plaka bilgisinin pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini sağlamak amacıyla, trafik tescil kuruluşlarına kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına "Taşıt Kimlik Birimi" takılması, akaryakıt pompalarının ve ödeme kaydedici cihazların bu birimle iletişimi sağlayacak ünitelerle teçhiz edilmesine ilişkin esaslar belirlenmiş bulunmaktadır.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı akaryakıt istasyonu işletmecilerinin; pompalarının eski olması, teknik yönden ödeme kaydedici cihazlara bağlatmaya elverişli bulunmaması, işyerlerine ruhsat alınamaması, istasyonun başkasına devredilecek olması vb. nedenleri ileri sürerek, akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmamak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındıkları anlaşılmıştır.

370 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde sözü edilen "Taşıt Kimlik Birimi Sistemi"  nin sağlıklı bir şekilde kurularak uygulamaya geçilebilmesi ve taşıt sahiplerinin akaryakıt alımı sırasında mağdur olmamaları bakımından bütün akaryakıt istasyonlarındaki pompaların ödeme kaydedici cihazlara bağlanmış bulunması gerekmektedir.

Buna göre, yükümlülükleri başladığı halde herhangi bir nedenle akaryakıt pompalarını bu güne kadar ödeme kaydedici cihazlara bağlatamamış olan mükellefler, en geç 31/12/2007 tarihine kadar kurulum işlemlerini tamamlayacaklardır. Bu nedenle, ödeme kaydedici cihaz firmalarınca, ödeme kaydedici cihazların montajı ve mali moda alınması konularında mükelleflere 31/12/2007 tarihinden sonraki bir tarih verilmeyecek ve anılan tarih itibariyle bütün akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanıp kullanılmaya başlanmış olacaktır.

3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8/1 nci maddesinde "...süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazları almayan, ...mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir...," 8/2. maddesinde ise "Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan, ...mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde" yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır." hükümleri yer almaktadır.

 

 

Bu nedenle;

  • Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetiyle uğraşan mükelleflerden, 66 ve 67 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğlerinde belirtilen tarihler itibariyle mecburiyetleri başladığı halde akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmadığı tespit edilen mükelleflere her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası,

  • Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlattığı halde (kısa bir deneme süresinin sonunda) cihazlarını mali hale getirtmek suretiyle kullanmadıkları tespit edilenlere ise mükellefiyet grupları dikkate alınmak ve her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde" yer alan birinci derece usulsüzlük cezası (beş kat olarak),

uygulanacaktır.

Bahse konu fiilleri işlediği tespit olunan mükellefler izlemeye alınacak ve belirli aralıklarla yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri kontrol edilecektir. Yükümlülüklerini yine yerine getirmediklerinin anlaşılması halinde müteakiben yapılacak her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere bahse konu cezalar uygulanmaya devam edilecektir.

Duyurulur.