Sirküler Tarihi          : 13.09.2007

Sirküler No               : 2007 / 74

Konu                          : 375 No.lu VUK Genel Tebliği  Hk.

 

 

375 No.lu VUK Genel Tebliği 11.Eylül.2007 tarih 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır. Tebliğde yapılan açıklamalar başlıca iki ana hususta toplanmış olup, özetle aşağıda belirtildiği gibidir:

 

-                 Milli piyango, hemen kazan vb. oyunlara ilişkin biletlerin bayiler aracılığı ile satışlarında, bayilerin ve başbayilerin alacağı komisyon bedelleri için Milli Piyango İdaresi veya Başbayiler tarafından “ Bilet Satış Bordrosu” , sayısal oyunlar karşılığında ödenecek komisyon bedelleri için ise Milli Piyango İdaresi tarafından “ Sayısal Oyun Raporu” düzenlenecektir. Artık bu komisyon bedelleri için fatura düzenleme uygulamasına son verilmiş olup, bayi ve başbayilerin hasılatlarını bu belgeler aracılığı ile kayda alacakları belirtilmiştir.

-                 Bilet Satış Bordrosu ve Sayısal Oyun Raporunun faturada bulunması zorunlu olan  asgari bilgileri taşımalı ve azami yedi gün içersinde düzenlenmelidir.

-                  İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık ücretinin ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenleyerek bir nüshasının ödemeyi yapan memura verilmesi yeterli olup, 356 Sıra No.lu Tebliğde belirtildiği gibi avukatta kalan nüshaya icra dairesince şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan memurca imza atılmasına gerek bulunmamaktadır.

375 No.lu VUK Genel Tebliği  sirkülerimize ek yapılmıştır.

Saygılarımızla.

 

 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 375)

(11 Eylül 2007 Tarihli ve 26640 Sayılı Resmî Gazete)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- Milli Piyango İdaresince Oynatılan Şans Oyunlarında Belge Düzeni

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce tertip edilen şans oyunları, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlar ile sayısal oyunları (sayısal loto, şans topu, on numara) kapsamakta olup, bunlardan milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin müşterilere satışı, bu idarenin satış merkezleri veya bayileri tarafından yapılmakta, sayısal oyunlar ise bayiler aracılığıyla oynatılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257.maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkili kılınmıştır.

Aynı Kanunun 227. maddesinde de bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiş, ayrıca Maliye Bakanlığına, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirleme yetkisi verilmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden;

- Milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin bayiler aracılığıyla satışında, bayilerin veya başbayilerin alacağı komisyon bedelleri için Milli Piyango İdaresi veya başbayiler tarafından "Bilet Satış Bordrosu",

- Sayısal oyunlar karşılığında ödenecek komisyon bedellerine ilişkin olarak Milli Piyango İdaresince "Sayısal Oyun Raporu"

düzenlenmesi ve bayilerin, elde edecekleri komisyonlara ilişkin hasılat kayıtlarını bu belgelere istinaden yapmaları uygun görülmüştür.

Bilet satış bordrosunun ve sayısal oyun raporunun, faturada bulunması zorunlu asgari bilgileri taşıması ve azami yedi günlük süre içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya noterlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Diğer taraftan bayilerin, elde edecekleri komisyonlara ilişkin hasılat kayıtlarını yukarıda belirtilen belgelere dayandıracak olmaları nedeniyle, sayısal oyunların oynatılması veya milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin satışı esnasında müşteriye herhangi bir belge düzenleyip vermelerine de gerek bulunmamaktadır.

 

2- İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi

İcra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar  356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştı.

Anılan düzenlemeyle ilgili verilen yargı kararları göz önüne alınarak, söz konusu belgelendirme işleminin aşağıdaki şekilde yapılması uygun görülmüştür.

İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshası ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta kalan nüshasına ise icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan memur tarafından imzalanması şartı aranmayacaktır.

Tebliğ olunur.