Sirküler No               : 2007 / 73

Konu                          : 2008 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk.

 

 

Bilindiği üzere yıllar itibariyle dikkate alınması gereken bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken tespit ve ilan edilmektedir. 2008 yılında geçerli olan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 51 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmış ve 29.Ağustos.2007 tarih ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Tebliğde, Emlak Vergisi Kanununun 29.maddesinin (b) bendinde binalar için vergi değerinin; Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31.madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu belirtilmiştir.
 

Yukarıda belirtilen hüküm ve tüzük uyarınca Emlak Vergisine esas olmak üzere 2008 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edildiği açılanmıştır.

51 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ve inşaat maliyet bedellerini gösteren  cetvel sirkülerimize ek yapılmıştır.

Saygılarımızla.

Ek İçin Tıklayınız