Sirküler No               : 2007 / 72

Konu                          : Özkaynak Grubundaki Enflasyon Düzeltme Hesapları  Hk.

Blindiği üzere Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298/5.maddesinde  “ Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer. “ denilmektedir.

Aynı zamanda Vergi Usul Kanunu Geçici 25. Madde 3/g alt bendi hükmünce    Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulmakta , ancak özsermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilmekte ve  bu işlemler kâr dağıtımı sayılmamaktadır. 

 

Enflasyon muhasebesi işlemlerine ait düzeltme işlemleri neticesinde şirketlerin bilançolarında oluşan değerler zaman içinde gerek uygulamada ve gerekse kâr dağıtım aşamasında bazı tereddütleri de beraberinde getirmiştir.

 

Uygulamada  tereddüt konusu  olan  hususlardan birisi de ; enflasyon düzeltme işlemleri neticesinde bilançonun özkaynak hesaplarında oluşan olumlu farkların yine düzeltme işlemlerinden oluşan zararlara mahsup edilmesinden sonra arta kalan tutarın ilgili yılın  ticari kazancından  da mahsup edilip edilemeyeceğidir.

 

Yukarıda yer alan tüm açıklamalar ve yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde, işletmelerin bilançolarında yer alan, özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarının düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilmesi mümkün olup bu işlem kâr dağıtımı sayılmayacaktır. Başka bir ifadeyle  502.No.lu hesapta izlediğimiz  sermaye düzeltmesi olumlu farkları tutarı da  düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilecek, arta kalan tutar ilgili yıl ticari zararına mahsup edilemeyecektir.

Bilançolarında enflasyon düzeltme işlemlerine ait değerler bulunan mükelleflerimizin; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca konuyla ilgili verilmiş olan 20/06/2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/mük 298/12800-4860 sayılı özelge  paralelinde  bir uygulama yapmalarını tavsiye ediyoruz.

 

Söz konusu  özelge  sirkülerimize ek yapılmıştır.

 

Saygılarımızla...

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

 

TARİH           : 20/06/2007

SAYI               : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/mük 298/12800-4860

KONU            : Özsermaye kalemlerine ait enflasyon farklarından düzeltme

sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarını mahsup ettikten sonra

kalan bakiyeyi ticari faaliyetten kaynaklanan zarardan

mahsup etmenin mümkün olup olmadığı hk.

………………………………………………….

 

İLGİ                : 10/05/2007 tarihli dilekçeniz.

 

   İlgi dilekçenizde; şirketinizin 31/12/2006 tarihi itibariyle geçmiş yıl zararları

toplamının 6.496.449,55.-YTL olduğu, bu zararın 1.935.502,20.-YTL’sinin  enflasyon düzeltmesinden kaynaklandığı, kalan zararın ise ticari  faaliyetten kaynaklanan geçmiş yıl zararı olduğu, ayrıca 31/12/2006 tarihi itibariyle bilançonuzda 2.331.393,89.-YTL enflasyon düzeltmesi olumlu farkı bulunduğu belirtilerek enflasyon düzeltmesi olumlu farkı olan 2.331.393,89.-YTL’den geçmiş yıl zararları içinde yer alan 1.935.502,20.-YTL enflasyon düzeltmesi olumsuz farkının mahsubundan sonra kalan 395.891,69.-YTL enflasyon düzeltmesi olumlu farkının ticari faaliyetten kaynaklanan geçmiş yıl zararlarına mahsubunun mümkün olup olmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298/5. maddesinin

5. paragrafında; “Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.” denilmektedir.

Diğer taraftan 17 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin “18. 31/12/2003 Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi Sonucu Oluşan Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı” başlıklı bölümünde; “31/12/2003 tarihli bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan geçmiş yıllar kar veya zararları, kaydedildiği Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Hesabının alt hesabında izlenmeye devam edilecek ve sonraki dönemlerde Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi ve 338 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan esaslara göre düzeltme işlemine tabi tutulacaktır.” açıklaması yapılmıştır.

32

Bu açıklamalar çerçevesinde, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının (dolayısıyla 502 sermaye düzeltmesi olumlu farklarının da) düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilmesi mümkün olup bu işlem kâr dağıtımı sayılmayacaktır.

Bu açıklamalara göre özsermaye kalemlerine ait enflasyon farklarından düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarını mahsup ettikten sonra kalan bakiyenin ticari faaliyetten kaynaklanan zarara mahsubu mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

33