Sirküler No               : 2007 / 68

Konu                                      : Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Ve Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri İle Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerine İlişkin Bildirimler, Mali Tatil Uygulaması Kapsamı Dışında Bırakılması Hk.

 

Bilindiği gibi, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri ile her yıl Temmuz ayının 1-20 nci günleri mali tatil olarak ilan edilmiş, yine anılan Kanun hükümleri ile, içinde bulunduğumuz yılda tatilin 3 Temmuz 2007 - 20 Temmuz 2007 tarihleri arasında uygulanması kararlaştırılmıştır.

Kanunun 1 inci maddesinde, beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme sürelerinin, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı belirtilirken; malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Konuyla ilgili 04.07.2007 tarih ve 063 numaralı Sirkülerimizde de, Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme sürelerinin, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı” genel hükmünden hareketle, mükelleflerin beyanı üzerine tarh edilen diğer beyannamelerle birlikte BSMV beyannamelerinin de verilme sürelerinin mali tatil dolayısıyla 27 Temmuz 2007 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmiştir.

Ancak, Bakanlığın 30 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı (1) sıra numaralı Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’de, Kanunla verilen yetki kullanılarak, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintilerine ait bildirimlerin verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil uygulaması kapsamı dışında tutulmasına karar verilmiştir. Daha açık ifadesi ile, belirtilen bu beyannamelerin verilme sürelerinde ve üzerinde gösterilen vergilerin ödenme tarihlerinde mali tatil uygulaması dolayısıyla herhangi bir uzatma söz konusu olmayacaktır.