Sirküler No              :  2007 / 58

Konu                         : 5655 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hk.

 

 

           5655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20.05.2007 tarih 26527 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanunla yapılan önemli düzenlemelere aşağıda değinilmiştir.

       Yapılan değişikliklerin ilki 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlük tarihinin ertelenmesidir.

           Daha önce 04.01.2007 tarih ve 2007/15 sayılı sirkülerimiz ile bildirildiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve Kanun’un 01.01.2007 olan yürürlük tarihi 01.07.2007 tarihine kadar ertelenmiş idi.

         Bu defa ise 5655 Sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 108.maddesinde yer alan “01.01.2007”  ibaresi  “01.01.2008“ olarak değiştirilerek,  söz konusu Kanun’un yürürlük tarihi 01.Ocak.2008 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Yine anılan değişiklik ile ilgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

          5655 sayılı Kanun ile yapılan bir diğer önemli değişiklik ise sosyal güvenlik kurumu tarafından kesilen idari para cezalarına itiraz işlemlerinde yetkili mahkeme eski uygulamada sulh ceza mahkemeleri iken bu defa kesilen idari para cezalarına itiraz işlemlerinde yetkili mahkeme “idare mahkemesi” olarak değiştirilmiştir.

          Anılan Kanun’un 2.maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

          “ İdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz.

          Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idari para cezaları, bu Kanunun 80.maddesi hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. İdari para cezalarının, Kuruma itiraz ve yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, idari para cezalarına karşı Kuruma itiraz etme veya yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca itirazın reddedilmesi veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 80.madde hükmü dikkate alınarak tahsil edilir.

          Fiilin işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilemeyen idari para cezaları zamanaşımına uğrar. İdari para cezaları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”     

       Yukarıda tam metnine yer verdiğimiz söz konusu değişiklik Kanunun yayım tarihi olan 20.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

          Saygılarımızla.