Sirküler No              :  2007 / 56

Konu                         : 104 No.lu KDV Genel Tebliği Hk.

 

          104 No.lu KDV Genel Tebliği 01.Mayıs.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de

yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğ’de yapılan düzenlemeleri

üç ana başlıkta toplayabiliriz.

 

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

İhracata konu olan esas malın ihraç kaydıyla teslimi durumunda bu malın ayrılmaz parçası ve eklentisi mahiyetindeki mallar ile ihracata konu esas malın ambalaj malzemeleri de ihraç faturası ve gümrük beyannamesinde ayrıca belirtilmek suretiyle 87 ve 91 seri no.lu KDV Genel Tebliğlerince ihraç kayıtlı teslim kapsamında değerlendirilebilmektedir. Bu defa 104 nolu KDV Tebliği ile ihraç konusu ana malın istisna kapsamında olması sebebiyle eklentileri, ayrılmaz parçaları ve ambalaj malzemeleri için de ihraç kayıtlı teslim imkanı sağlanmış bulunmaktadır.

 

ÇİNKO VE ALÜMİNYUM KÜLÇELERİYLE MAMÜLLERİNE TEVKİKAT UYGULAMASI 

Daha önce bakır konusunda devam edegelen uygulama kapsamına bu defa çinko ve alüminyum külçeleri ve mamülleri de dahil edilmiştir. Başka bir deyişle, çinko ve alüminyum külçelerinin satışında (hurda metallerden elde edilenler hariç) tıpkı bakır da olduğu gibi %90 oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir. Bu uygulama,  tebliğin yayın tarihini izleyen 3.günde yani 04.Mayıs.2007 tarihinde başlayacaktır.

 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI    

Özel güvenlik hizmetlerinde tevkifat uygulamasının kapsamı genişletilerek, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde  sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra tüm KDV mükelleflerine verilen özel güvenlik hizmetleri  tevkifat uygulaması kapsamına alınmış ve tevkifat oranı da 4/5 olarak belirlenmiştir. Bu maddenin yürürlük tarihi ise tebliğin yayınlandığı ayın başından itibaren ifa edilen hizmetler için geçerli olacaktır.

Saygılarımızla.