Sirküler No              :  2007 / 54

Konu                         : Yatırım İndirimi Tercihinin (2007 Yılı İçin) 14.Mayıs’a kadar   Belirlenmesi Hk.

 

 

Yatırım İndirimi istisna uygulaması 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte GVK’na eklenen Geçici 69.madde ile mükelleflerin kazanılmış olan yatırım indirimi istisnası haklarının korunması amacıyla 2008 yılına kadar devam edecek bir geçiş süreci belirlenmiştir.  GVK’na eklenen yatırım indirimi uygulaması ile ilgili Geçici 69.madde aşağıdaki gibidir;

“ Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9.4.2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

Söz konusu maddede belirtilen yatırım indirimi hakkından yararlanılması halinde 31.12.2005 tarihinde geçerli olan mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Başka bir ifadeyle

- Yatırım indirimi istisnası düşüldükten sonraki kalan kazançlara eski kurumlar vergisi oranı olan % 30 uygulanacaktır.

 

 

- Yararlanılan teşvik belgesine bağlı yatırım indirimi üzerinden % 19,8 yatırım indirimi stopajı hesaplanacak ve söz konusu kazançların dağıtımı esnasında temettü stopajı yapılmayacaktır.

           

Yukarıda belirtilen madde hükümleri çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerin  kurumlar vergisi oranının %30 olması, yatırım indirimi üzerinden stopaj hesaplanması ancak buna karşılık halen yürürlükte olan kurumlar vergisi oranının ise %20 olması yatırım indirimi hakkı olan  mükelleflerin bir tercihte bulunmasını gündeme getirmiştir.    

2006 yılı sirkülerlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere bu defa Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 3.Numaralı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde  yatırım indirimi hakkı mevcut olan mükelleflerin;  2007 ve 2008 yıllarında  tercihlerini ilk geçici vergi beyannamesi verilene kadar belirlemeleri gerektiği belirtilmiştir. Mükelleflerin, yapmış oldukları bu tercihlerden yıllık beyanname döneminde vazgeçmelerine imkan bulunmamaktadır.

Tüm bu açıklamalar ışığında mükelleflerimizin,

2007 yılı için yatırım indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacaklarının kararını en geç 2007 yılının ilk geçici vergi beyannamesi verilene kadar yani 14.Mayıs.2007 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir. 2007 yılının takip eden geçici vergi dönemlerinde ve 2007 yılı kurumlar vergisi hesaplanması sırasında tercihlerini değiştiremeyeceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

Mükelleflerimiz bu husustaki tercihlerini beyanname üzerindeki yatırım indirimi satırını doldurarak yapabilecekleri gibi, bir dilekçe ile yazılı olarak da bağlı bulundukları vergi dairesine yapabileceklerdir.

Bu tercihi yaparken mükelleflerin ileride  doğabilecek  herhangi  bir vergi  yükü ile karşı karşıya kalmamaları için var olan yatırım indirimi tutarları ile ileride doğabilecek yatırım indirimi harcamalarını ve kar/zarar durumlarını iyi analiz etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla.