Sirküler No              :  2007 / 52

Konu                         : Verilme Süreleri Değiştirilen Beyannameler İle İlgili 371 Seri No.lu  

                                      V.U.K.  Genel Tebliği Hk.

04 / 04/ 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı kanunla bazı beyannamelerin verilme sürelerinin değiştiğini daha önceki sirkülerimiz ile duyurmuştuk. Söz konusu kanun ile Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin ayrıntılar 17.Nisan.2007 tarih 26496 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 371 Seri No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Bu tebliğde yapılan açıklamalar ışığında beyanname verilme süreleri aşağıdaki gibi olmuştur.

Verilme Süreleri Yeniden Belirlenen Beyannameler

Yıllık gelir vergisi beyannamesi; izleyen yılın Mart ayının başından 25.günü akşamına kadar,

Basit usulde tespit edilen kazançlara ait  beyannameler; izleyen yılın Şubat ayının başından 25.günü akşamına kadar,

- Aylık muhtasar beyanname; vergilendirme dönemini takibeden ayın başından yirmiüçüncü günü akşamına kadar,

- Üç aylık muhtasar beyanname; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başından yirmiüçüncü günü akşamına kadar,

- Katma değer vergisi beyannamesi; vergilendirme dönemini takip eden ayın başından yirmidördüncü günü akşamına kadar olarak değiştirilmiştir.

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilen yetki dahilinde ile de uygulama birliği sağlanması amacıyla

- 5520 sayılı Kanunun 15 ve 30.maddeleri uyarınca vergi kesintisi yapanların vermek zorunda oldukları muhtasar beyannamelerin ertesi ayın başından yirmiüçüncü günü akşamına kadar,

- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 22 ve 23.maddeleri kapsamında verecekleri damga vergisi beyannameleri ertesi ayın başından yirmiüçüncü günü akşamına kadar verilmesi uygun görülmüştür.

 

Tüm bu düzenlemeler ışığında tarihi değişen beyannameler ve ödeme tarihleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

 

Beyanname Türü

Beyan Tarihi

Ödeme Günü

Yıllık Gelir Vergisi

25 Mart akşamına kadar

1.Taksit    Mart sonu 2.Taksit    Temmuz sonu

Yıllık Kurumlar Vergisi

25 Nisan akşamına kadar

Tamamı Nisan Sonu

 

Geçici Vergi

 

 

Üç aylık dönemi takip eden ikinci  ayın 14’ü

1.      Dönem 14/ Mayıs

2.      Dönem 14/ Ağustos

3.      Dönem 14/ Kasım

4.      Dönem 14/ Şubat

 

 

Dönemi takip eden ikinci ayın 17. Günü akşamına kadar

 

Aylık Muhtasar

 

Ertesi ayın 23. Günü akşamına kadar

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar.

Üç Aylık Muhtasar

Üç ayı takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar

23 /Ocak

23 /Nisan

23 /Temmuz

23 /Ekim

 

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar

KDV

Ertesi ayın 24. Günü akşamına kadar

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar

 

Basit Usul Gelir Vergisi

25 Şubat akşamına Kadar

1.Taksit  Şubat sonu    2.Taksit  Haziran sonu

Damga Vergisi Beyannamesi (*)

Ertesi ayın 23. Günü akşamına kadar

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar

 

(*) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 22.madde (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilerek aynı süre içinde ödenmesi konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, söz konusu durumlarda eski uygulama geçerlidir.

 

 

Mükellef Olmayan Kişilerin Satın Aldıkları Mallar Ve Hizmetler İçin Belge Almadıklarının Tespiti Halinde Özel  Usulsüzlük  Cezası  Kesilecektir

 

Vergi Usul Kanunu’nun, özel usulsüzlükler ve cezalarının düzenlendiği 353.maddesinde değişiklik yapılmıştır. Eski uygulamada vergi mükellefi olmayanların yaptıkları alışverişlerde belge almamalarının tespiti halinde ceza kesilebilmesi için bu tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması gerekmekteydi. Bu defa yapılan değişiklikle tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren sadece vergi inceleme yetkisine sahip olanlar değil, yoklama memurlarının tamamına bu yetki verilmiştir. Bu durumda mükellef olmayanların satın aldıkları mallar ve hizmetler için belge almadıkları tespit edilirse nihai tüketiciler nezdinde düzenlenen tutanaklara dayanarak özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir.

Söz konusu uygulamada belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayanlara verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçecek ve tutanağın alıcıya verildiği tarihten itibaren 30 gün içersinde tespitin yapıldığı yerin yetki alanındaki vergi dairesine ödenecektir. Adına tutanak düzenlenenler bu cezayı tutanağın kendilerine verilen örneğini ibraz etmek ve tutanakta belirtilen vergi dairesini belirtmek suretiyle başka bir vergi dairesine de ödeyebileceklerdir.

 

Saygılarımızla…