Sirküler No              : 2007 / 05

Konu                         : 2007 Yılında Geçerli Bina Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının

                                  Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı Hk.

 

            Emlak Vergisi Kanunu’nun  29.uncu maddesi 2.fıkrası uyarınca  her yıl bu vergiye matrah teşkil edecek tutarlar;“ mükellefiyetin başlangıç yılında tespit edilen vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıla ait vergi değerinin VUK hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle tespit edilecektir.” denilmektedir.

            2006 yılı için yeniden değerleme oranı  363 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  % 7,8 olarak ilan edilmiştir. Buna göre 2007 yılında emlak vergi değerlerinin  % 3,9 oranında artırılmak suretiyle dikkate alınması gerekmektedir.

            20.12.2006 tarih 26382  no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan 50 seri no.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile de  bu husus ilan edilmiş olup ; 2007 yılı bina, arsa ve arazi değerlerinin 2006 yılı vergi değerlerinin % 3,9 oranında artırılmak suretiyle tespit edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca bilindiği üzere vergi değerini  tadil eden sebepler ile mükellefiyet tesisi gerektiren hallerde  arsa ve arazi metrekare birim değerleri takdir komisyonlarınca belirlenmektedir.

Bu durumda vergi değeri olarak, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, VUK hükümlerince belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacaktır.  Bu düzenlemeye göre örneğin; mükellefiyeti 2007 yılında başlayan mükellefler, takdir komisyonunca 2005 yılında belirlenen asgari metrekare birim değerlerini % 3,9  oranında artırarak dikkate alacaklardır.    

Saygılarımızla.