Sirküler No              :  2007 / 47

Konu                         : SSK İdari Para Cezalarına Karşı Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açılmasına İlişkin Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesince 06 Nisan 2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere İptal Edilmesi Hk.

 

15.02.2006 tarih ve 26081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5454 Sayılı T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5’inci maddesi ile 506 sayılı SSK’nın 140’ıncı aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.

"İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî para cezası kararı kesinleşir. Sulh ceza mahkemesinin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer alan ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. 2.000 Yeni Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı sulh ceza mahkemesine başvuru üzerine verilen kararlar kesindir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idarî para cezaları, bu Kanunun 80 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz ve yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, idarî para cezasına karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.”

Söz konusu değişiklik, 15.02.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

Bu maddede yer alan “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler.” hükmü, Danıştay 10’uncu Dairesince anayasaya aykırı olduğu iddiası ile itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş olup, Anayasa Mahkemesince verilen ve 06.04.2007 tarih, 26485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.10.2006 Tarih, 2006/75 Esas ve 2006/99 Karar sayılı kararı ile Anayasa Mahkemesince;

 

17.7.1964 günlü, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 140. maddesinin, 8.2.2006 günlü, 5454 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler.” biçimindeki üçüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

OYÇOKLUĞUYLA,  04.10.2006 gününde karar verilmiştir.

Bu Karar, 06.04.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu durumda, SSK idari para cezalarına karşı, önce kuruma itiraz edilip, itirazın reddedilmesi halinde 60 gün içinde İdare Mahkemelerinde dava açılması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü Anayasa Mahkemesince, “…idarî uyuşmazlıkların çözümünde idare ve vergi mahkemeleriyle Danıştay yetkili kılınmıştır. Buna göre, kural olarak, idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku alanına giren işlem ve eylemleri idarî yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri de adli yargı denetimine tabi olacaktır.” Gerekçesine dayanılarak söz konusu yasa hükmü iptal edilmiştir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi, idari bir işlem olan SSK idari para cezalarında yetkili mahkemenin de idare mahkemeleri olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, SSK idari para cezalarına karşı idare mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Öte yandan, iptal nedeniyle 506 sayılı SSK’nın 140 ncı maddesinde ortaya çıkan boşluğun, yasama organınca, anayasa mahkemesi kararı da dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılarak giderilmesi uygulama açısından daha doğru bir çözüm olacaktır.

Saygılarımızla…