Sirküler No              :  2007 / 45

Konu                         :  Mali Tatile İlişkin Yasanın Yürürlüğe Girmesi Hk.

 

 

           

Ülkemizde uzun yıllardan beri tartışılan mali tatile ilişkin 5604 sayılı MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 28 Mart 2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arası “mali tatil” olarak uygulanacaktır.

 

Bu yasa ile yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizde açıklanmıştır.

 

1- MALİ TATİL SÜRESİ

 

          Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanacaktır. Ancak, haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacaktır. Örneğin 30 Haziran 2007 tarihi Cumartesi gününe rastladığından, 2007 yılında Mali Tatil 03 Temmuz 2007 tarihinde başlayacak olup, süre 20 Temmuz 2007 Cuma günü sona erecektir.

 

          Dolayısıyla haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde sürenin başlangıç tarihi uzamakla birlikte sürenin bitim tarihi değişmemektedir. Bunun da nedeni sürenin sonu belli bir gün ile tayin edilmesidir. Süre, yasada gün olarak belirlenmiş olsaydı başladığı günden itibaren 20 gün hesaplanacaktı.

 

2- MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN VE GİRMEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Mali tatil kapsamına;

è                Kanuni Süreler ve

è                İdari Süreler,

 

girmektedir.

 

 

Diğer taraftan, Mali Tatil kapsamına, tüm yükümlülüklere ilişkin süreler girmemektedir. 5604 sayılı MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’a göre mali tatil kapsamına giren ve girmeyen yükümlülükler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

VERGİ MEVZUATI

DİĞER MEVZUAT

Kapsama Girenler

Kapsama Girmeyenler

Kapsama Girenler

Kapsama Girmeyenler

a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı;

è       uzlaşma talep etme veya

è       cezada indirim

 hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken;

è      muhasebe kayıt süreleri,

è      bildirim süreleri ve

è      vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri

f) Malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı ,

g) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılması,

h) Bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. (Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.)

a) Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler

b) Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanların Tebliği,

b) Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

 

05.05.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre;

 işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan

è      beyan,

è      bildirim ve

è      ödemeler;

 

Sigortası Kanunu ve 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre;

İşverenlerce yapılması gereken,

è      iş kazası ve

è      meslek hastalığı

bildirimleri

 

 

 

Yukarıdaki tablodan görüldüğü bazı süreler Mali Tatilden etkilenmemektedir. Örneğin, Gümrük İdarelerine ödenecek vergiler, il özel idareleri ve belediyelere ödenecek vergiler, mali tatilden etkilenmemektedir. Bu vergilere ilişkin yükümlülükler 1-20 Temmuz tarihine de rastlasa da bu dönemde yerine getirilecektir. Örneğin, bir belediye tarafından ikmalen yapılan tarhiyata ilişkin ihbarname 10.06.2007 tarihinde tebliğ edilmiş ise 10.07.2007 tarihine kadar uzlaşma talebinde bulunulması gerekmektedir. Çünkü Belediyelerce tarh ve tahsil edilen vergilerde mali tatil uygulanmamaktadır.

 

3- MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN YÜKÜMLÜLÜKLERDE SÜRELERİN HESAPLANMASI

 

a) Sürenin Son Günü Mali Tatile Rastlarsa

 

Mali tatil kapsamına giren ve son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. Buradaki 7 günlük süre iş günü olmayıp, tatillerde bu süreye dahildir. Örneğin, 2007 yılında süre 27.07.2007 tarihinde sona erecektir.

 

b) Süre Malî Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Yedi Gün İçinde Sona Ererse

 

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten mali tatil kapsamına giren kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır. Dolayısıyla Mali Tatil nedeniyle, sürenin son günü 21-27 Temmuz tarihlerine rastlarsa süre 27 Temmuz 2007 tarihinde sona erecektir. Ancak, 27 Temmuz tarihinin resmi tatile rastlaması halinde süre, VUK’nun 18’inci maddesi uyarınca, süre tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde bitecektir.

 

c) Mali Tatil Süresi İçinde Yapılan Tebliğler

 

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecektir.. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla 1-20 Temmuz tarihleri arasında yapılan tebliğ işlemlerinde süre 21 Temmuz tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Örneğin, vergi dairesince bilgi istemine yönelik olarak yapılan yazılı talebin 02.07.2007 tarihinde tebliğ edilip 15 gün süre verilmesi halinde, 15 günlük süre 20.07.2007 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 

d) Mali Tatil Süresi İçinde Verilmesi Gereken Beyannameler ve Ödeme Süreleri

 

Mali tatil, beyanname verme sürelerini durdurmaktadır. Son günü mali tatile rastlayan beyannameler, mali tatilin bitimini takip eden (7) gün içinde verilecektir. Ancak, beyanname verme süresi mali tatilin bitimini rastlayan 7 gün içinde sona eren beyannameler de,  mali tatilin bitimini takip eden 7 gün içinde verilecektir.

 

Örneğin, Haziran/2007 dönemine ilişkin aylık katma değer vergisi beyannamesi, Temmuz ayının 20’sine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Beyanname verme süresi mali tatilin bitimine rastladığından Haziran/2007 ayına ait KDV beyannamesi 27.07.2007 tarihine kadar verilecektir.

 

Mali tatil nedeniyle uzayan beyanname süreleri, beyanname verme süresinin aynı ay içerisinde kalması kaydıyla, bu beyanlar üzerinden tarh edilen vergilerin ödeme süresini de uzatmaktadır. Söz konusu Kanununa göre, ödeme, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar yapılabilecektir. Bu durumda yukarıdaki örnekte yer alan Haziran/2007 ayına ait KDV beyannamesi 29.07.2007 tarihine yapılacaktır.

 

Burada, süre beyanname verme süresinin son gününden itibaren hesaplanmıştır. Çünkü bu Kanunda sürelerin son günden mi izleyen günden mi başlayacağı ayrı ayrı düzenlenmiştir. Beyana dayanan vergilerde ödeme süresi, kanunda “beyanname verme süresinin son gününden itibaren” denildiğinden ödeme süresi de buna göre hesaplanmıştır.

 

e) Uzlaşma, İndirim ve Dava Açma Süreleri

 

Mali tatil süresi içinde tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı;

 

·        Uzlaşma talep etme süresi,

·        Cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler

 

de mali tatilden etkilenmektedir.  Yukarıda yer alan sürelerin bitiminin mali tatile veya mali tatilin bitimini takip eden 7 güne rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin bitimini takip eden 7 gün uzamaktadır.

 

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken talep süresi olup, mali tatile rastlayan uzlaşma günleri, bu durumdan etkilenmemektedir. Bir başka deyişle, mali tatilden önce belirlenerek tebliğ edilen ve mali tatil süresine rastlayan uzlaşma işlemleri ise bu süre içinde yapılacaktır. Örneğin, 20.04.2007 tarihinde yapılan uzlaşma talebine ilişkin, uzlaşma günü 05.07.2007 günü olarak belirlenmiş ise bu takdirde uzlaşma görüşmelerine katılınması gerekmektedir. Uzlaşma işlemlerinde, mali tatilden uzlaşma talep süresi etkilendiğinden, mali tatilden önce yapılan taleplere istinaden verilen uzlaşma gününün mali tatile rastlaması halinde uzlaşma günü etkilenmemektedir.

 

Öte yandan, dikkat edilmesi gereken husus, mali tatil içinde biten dava açma süreleri mali tatilden etkilenmemektedir. Dolayısıyla, mali tatile rastlayan dava açma süreleri içinde davanın açılması gerekmektedir. Bilindiği üzere dava açma süresinin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi adli tatilin bitimini takip eden 7 gün uzamış sayılmaktadır. Ülkemizde 2005 yılından itibaren adli tatil süresi 01 Ağustos–05 Eylül arası uygulanmaktadır. Dolayısıyla adli tatil ile mali tatil süreleri çakışmamaktadır.

 

f) Ödeme Süreleri

 

Mali tatil kapsamına giren ve ödeme süresinin sonu, bir başka deyişle vadesi mali tatile rastlayan vergiler de ödeme süresi mali tatilden etkilenmemektedir. Ancak,

 

Ø      İkmalen,

Ø      Re’sen veya

Ø      İdarece

 

yapılan tarhiyatın vadesi malî tatile rastlarsa, bu vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi mali tatilin bitimini izleyen 7 gün uzayacaktır. Dolayısıyla ödeme süreleri mali tatilden etkilenmesi sadece yukarıda belirtilen tarhiyatlar nedeniyle doğan vergi, resim harçların asılları, bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve zamlarıdır.

 

g) Vergi İncelemesi

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan vergi incelemeleri, mali tatil süresi içinde yapılmayacaktır. Kanuna göre mali tatil süresi içinde;

 

Ø      Mükelleflerden defter ve belgelerin inceleme için ibrazı istenemeyecektir.

Ø      Mükelleflerin iş yerinde vergi incelemesine başlanılmayacaktır.

 

Diğer taraftan, sadece ve sadece mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler mali tatil süresi içinde yapılabilecektir.

 

Ancak, mali tatilden önce başlayan incelemelere devam edilecektir. Çünkü, söz konusu Kanunda sadece incelemeye başlanılamayacağı ifade edildiğinden başlanılmış olan incelemelere devam edilecektir.

 

h) Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi

 

Mali tatile rastlayan süreler de gecikme zammı ve gecikme faizi hesaplanacaktır. Gecikme zammı ve gecikme faizinin hesaplanması mali tatilden etkilenmemektedir.

 

ı) Zamanaşımı

 

Mali tatil, hem kanuni hem de idari süreleri etkilemektedir. Bilindiği üzere tarh zaman aşımı VUK’ nunda, tahsil zamanaşımı süresi de 6183 sayılı AATUHK’nunda düzenlenmiştir. Ayrıca zaman aşımını kesen ve durduran sebepler de bu kanunlarda yer almaktadır. 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda zamanaşımı sürelerine ilişkin herhangi bir belirleme ve düzenleme yapılmadığından, mali tatil süresinin zamanaşımına bir etkisi olmayacaktır.

 

3- MALİYE BAKANI’NA TANINAN YETKİ

 

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin (9) No’lu fıkrasında malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye “MALİYE BAKANI” yetkili kılınmıştır.

 

Bugüne kadar yapılan düzenlemeler de yetki “MALİYE BAKANLIĞI”na verilirken bu Kanunda yetki “MALİYE BAKANI”na verilmiştir. Bu ifadenin kanunun tedvin hatasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yetkinin Maliye Bakanlığı’na verilmesi bir kamu tüzel kişiliğince bu yetkinin kullanılması söz konusu iken yetkinin “Maliye Bakanı”na bırakılması halinde yetki kişiselleştirilmiş olmaktadır. Bu da Anayasaya ve İdare Hukukuna aykırılık teşkil edebileceği konusunda ciddi kuşkular yaratmaktadır. Kaldı ki, bu kapsamda Maliye bakanlığı’nca düzenleyici işlemlerle yetki de kullanılabilecektir. Bu konuda gerek Kanunun gerekçesinde gerekse de TBMM Genel Kurul tutanağından hiçbir yorum veya açıklamada yer almamaktadır.

 

4- MALİ TATİLDEN ETKİLENEN DİĞER HUSUSLAR

 

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2inci maddesinde, Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde;

 

Ø      05.05.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu,

Ø      25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 

Ø      22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Ø      2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile

Ø      17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların,

Ø      17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin,

Ø      17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların

göre yapılması gereken,

 

Ø      iş kazası ve

Ø       meslek hastalığı bildirimleri

 

süresinde verilecektir. Bu bildirimlerin verilme süresi mali tatilden etkilenmemektedir.

 

Yukarıda sayılan Kanunlar kapsamında verilen iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; mali tatilden etkilenmektedir. Bu beyan, bildirim ve ödemeler bildirimlerin verilme süresi mali tatile ya da mali tatilin bitimini izleyen 7 gün içinde sona ererse bunlara ilişkin sürede mali tatilin bitimini takip eden 7’günün mesai saati sonuna kadar uzamış olacaktır.

 

Diğer taraftan yukarıda sayılan Kanunlar kapsamına giren işlemlere  ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kılınmıştır.. Bu Kanunun 1 inci maddesinde Maliye Bakanına tanınan yetki bu maddenin uygulanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kullanılacaktır. Yukarıda açıklandığı üzere sadece Maliye Bakanına tanınan yetki, 2’inci madde kapsamına giren işlemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tanınmıştır.

 

Saygılarımızla…