Sirküler No              :  2007 / 43

Konu                         : Yurtdışı Çıkış Harçlarının Yeniden Düzenlenmesi Hk.

 

 

          5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 23 Mart 2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Bu Kanun ile 29.06.2001 tarihli ve 4705 sayılı Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak yurt dışı çıkış harçları 01.04.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

A- Harç Miktarı

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınacaktır.

B- Harçtan Muaf Olanlar

Yeni düzenleme ile aşağıdaki kişilerden yurt dışına çıkış harcı alınmayacaktır.

·        Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar

·        7 yaşını doldurmamış olanlar ile

·        Yurt dışına ticarî amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı.

C- Harcın Mükellefi

Bu kanuna göre harcın mükellefi yurt dışına çıkış yapanlardır.

D- Harcın Ödenmesi

Harcın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecektir. Kanuna göre Gelir İdaresi Başkanlığı, harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini tahsilat tutarına bağlı olarak, onbeş günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tespit etmeye, harcın iadesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden Gelir İdaresi Başkanlığınca önümüzdeki günlerde düzenleyici işlem yapılacaktır.

 

 

E- Harç Bedeli Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Değildir

Yurt dışı çıkışlarında ödenecek harç bedeli katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

F- Sorumluluk

Bu kanuna göre, harcın beyan ve ödenmesinden gerçek ve tüzel kişiler sorumlu tutulabilecektir. Bu sorumluluk da Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek olup, sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlü olacaklardır.

G- Harçların Tamamı Toplu Konut Fonuna Aktarılacaktır.

Tahsil edilen yırt dışı çıkış harçları,  2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2’nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılacaktır.

H- Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar.

Bu Kanun ile aşağıdaki Kanunlar 1 Nisan 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

·        29.6.2001 tarihli ve 4705 sayılı Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

·        21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 üncü maddesi ve 26.12.2006 tarihli ve 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinin (10), (13) ve (14)  numaralı fıkraları,

H- Değişiklik Yapılan Kanunlar

Bu Kanun ile aşağıdaki Kanunlarda da değişiklikler yapılmıştır.

·        01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun,

·        16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,

 

Saygılarımızla…