Sirküler No              :  2007 / 41

Konu                         : Makine-Teçhizat Teslimlerinin Finansal Kiralama Yoluyla Yapılması Halinde KDVK’nun 13/D Maddesindeki İstisna Uygulaması Hk.

 I-        YAPILAN DÜZENLEME

 

Ülkemizde yatırımların tamamı ya da bir kısmı finansal kiralama ile yapılabilmektedir. Finansal kiralama ile yapılan yatırımlarda hem finansal kiralama şirketi hem de kiracının ayrı ayrı teşvik belgesi alması gerekmekte olup, bu takdirde teşvik belgesinde öngörülen teşvik tedbirlerinden yararlanılmaktadır.

 

Bu kapsamda Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde yer alan, teşvik belgesine sahip mükelleflerin gerçekleştirdikleri yatırımlar kapsamında makine-teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmesine ilişkin hükmün nasıl uygulanacağı Katma Değer Vergisi Kanununda belirlenmemiştir. Bu nedenle, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 21.03.2007 tarih ve 47 No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde söz konusu istisna hükmünün nasıl uygulanacağı açıklanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemeye göre istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Bilindiği üzere finansal kiralama işlemleri KDV’nin konusuna girmekte ve vergiye tabidir. Ancak, KDVK’nun 13/d maddesinde teşvik belgesine sahip mükelleflerin gerçekleştirdikleri yatırımlar kapsamında makine-teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

KDVK’nun 13/d maddesindeki istisnanın finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen teşvik belgeli yatırımlarda nasıl uygulanacağı, Gelir İdaresi Başkanlığınca çıkarılan 21.03.2007 tarih ve 47 No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde açıklanmıştır. Söz konusu sirkülere göre uygulama aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

*      Finansal kiralama şirketleri adına düzenlenen teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimleri, KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde vergiden istisna olacaktır.

*      Finansal kiralama şirketinin bu kapsamda temin edeceği makine ve teçhizatı, ilgili mevzuat uyarınca kiracının kullanımına bırakması ise “teslim” hükmünde olmadığından genel hükümlere göre KDV’ye tabi tutulacaktır.

 

Diğer taraftan, söz konusu sirkülere göre, finansal kiralama şirketleri ile yatırımcılar (kiracılar) arasında yapılan sözleşmede belirtilen sürenin sonunda,

 

Ø      Makine-teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine geçmemesi veya

Ø      Yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi

 

halinde, finansal kiralama şirketine yapılan teslim sırasında alınmayan vergi tutarları KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde yatırımcıdan (kiracıdan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

II-      YAPILAN DÜZENLEMENİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin son fıkrasında, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye “MALİYE BAKANLIĞI” yetkili kılınmıştır. Halbuki bu sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığı çıkarmıştır. Dolayısıyla yetkisizlik söz konusu olup, bu sirkülerin uygulanmasını hukuki açıdan geçersiz kılmaktadır. Son yapılan düzenlemelerde de özellikle yetkili kurumun Maliye Bakanlığı mı Gelir İdaresi Başkanlığı mı olduğu özellikle belirlenmektedir.

 

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan bu düzenlemede aşağıdaki yasal düzenlemelere dayanılmıştır.

 

*      10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4842 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesi,

*      Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2002/4367 sayılı Kararın uygulamasına ilişkin 2002/1 sayılı Tebliğin 40 ıncı maddesi.

 

Bu kapsamda, sirkülerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen “Makine-teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine geçmemesi” şartının da yasa ile bağdaşmamaktadır. Şöyle ki, Finansal Kiralama Kanununa göre, kiralamaya konu malın kira süresi sonunda kiracıya geçmesi şart koşulmamıştır.

 

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere, söz konusu sirkülerin yasal açıdan birtakım problemler yaratabileceği görülmektedir. Bu nedenle, sirküler nedeniyle karşılaşılabilecek sorunlar da sirkülerin iptali için de dava açılabilecektir.

 

Saygılarımızla…