Sirküler No              : 2007 / 04

Konu                         : 2007 Yılında Uygulanacak Harçlar  Hk.

 

 

2007 yılında uygulanacak harçlar ile ilgili olarak 52 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.  492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 5281 Sayılı Kanun ile değişik mükerrer 138.ci maddesinde maktu harçların yeniden değerleme oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Maliye Bakanlığınca 363 seri no.lu VUK Genel Tebliği ile 2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak belirlenerek ilan edilmiştir.

 

52 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne ekli HARÇ TARİFELERİ  (9 adet) ilişikte sunulmuş olup, 8 ve 9 no.lu tarifelerde yazılı bazı belgelerin yıllık harç kapsamında bulunması sebebiyle, ilgili mükelleflerce ocak ayı içinde ödenmesi gerektiğini  ( aksi takdirde bunların gecikme zammı ile ödenmek zorunda olduğunu  ) hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla.

 

  

1 SAYILI TARİFE

 

YARGI HARÇLARI

 

Oran/Tutar

A)Mahkeme Harçları :

Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde

I –Başvurma harcı:

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

6,20 YTL

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde

13,10 YTL

3. (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:01.01.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

20,00 YTL

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.)

II – Celse harcı :(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri :

a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (7,60 YTL.) den aşağı olmamak üzere

Binde 1,8

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda

7,60 YTL

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (13,10 YTL'den) az olmamak üzere

Binde 1,8

III – Karar ve ilam harcı :

1. Nispi harç :

a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

Binde 54

Bakanlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bente yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler(Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)

Binde 9

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)

Binde 3,6

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)

Binde 9

e)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004)Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

Nispi harçlar (13,10 YTL) liradan aşağı olamaz.

2. Maktu harç :

a)1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında

13,10 YTL

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004)(a)fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

27,00 YTL

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004)Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında

21,40 YTL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında

21,40 YTL

B) İcra ve iflas harçları:

I – İcra harçları :

1. İcraya başvurma harcı

13,10 YTL

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı

13,10 YTL

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden :

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan

Yüzde 3,6

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan

Yüzde 7,2

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan

Yüzde 9

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan

Yüzde 3,6

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan

Yüzde 1,8

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde

Yüzde 1,8

bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

Yüzde 3,6

g) Menkul tesliminde

aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde

Yüzde 1,8

bb) İcra marifetiyle teslim halinde

Yüzde 3,6

4. İdare harçları : (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

9,20 YTL

II – İflas harçları :

1. Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı

21,40 YTL

2. Konunun değeri üzerinden harç

a) İflasta paylaşılan para üzerinden

Yüzde 3,6

b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden

Binde 9

C) Ticaret Sicili harçları :

I – Kayıt ve tescil harçları : (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

95,80 YTL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

274,60 YTL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

618,50 YTL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

47,60 YTL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

68,20 YTL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

150,70 YTL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerde harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

47,60 YTL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

68,20 YTL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

150,70 YTL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

18,70 YTL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

27,00 YTL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

47,60 YTL

Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II – Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları :

1. Birticariişletmeyeaitsicilesasdefterindekikayıtlarıntamamınınveyabirkısmınınveyamemurluktasaklananbütünbelgelerinörneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

4,90 YTL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde : 11/2, 104, 105)

16,00 YTL

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) :

I – Suret harçları :

a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

1,00 YTL

b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

1,00 YTL

c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

2,20 YTL

d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

2,20 YTL

Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

II – Muhafaza harçları: Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

a) Bir yıla kadar

Binde 9

b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için

Binde 4,5

III – Defter tutma harçları :

a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (7,60 YTL'den) az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden

Binde 3,6

b) Miras işlerinde defter tutulmasında :

aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden

Binde 3,6

bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise

20,00 YTL

c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden

20,00 YTL

IV – Miras işlerine ait harçlar :

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi veidaresinde, bunların konusunu teşkil eden değer ler üzerinen

Binde 3,6

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

V – Vasiyetname tanzimine ait harçlar :

Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

a) Belli bir meblağı ihtiva edenler

Binde 0,90

b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler

27,00 YTL

2 SAYILI TARİFE: NOTER HARÇLARI

I–Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar :

1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

Binde 0,90

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (27,00 YTL) den az, (13.755,10 YTL) den çok olamaz.

2. Emanet harçları :Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden

Binde 1,8

Harç miktarı (2,20 YTL) den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır

Yıl kesirleri tam itibar olunur.

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı :

Binde 3,6

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.

Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı :Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

0,24 YTL

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesi ile fıkra kaldırılmıştır.)

II–Maktu harçlar :

1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden

4,30 YTL

2. Her nevi tebliğ, (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için

7,60 YTL

3.Vekaletnameler :

a) Özel vekaletnamelerde beher imza için

3,70 YTL

b) Genel vekaletnamelerde beher imza için

5,60 YTL

4. Defter tasdiki :

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

10,50 YTL

bb) Serbest meslek kazanç defteri

13,10 YTL

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

13,10 YTL

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi :

100 sayfaya kadar (100 dahil)

3,60 YTL

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

3,60 YTL

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004)Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

5. Suretler ve tercümeler :

a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

1,00 YTL

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

2,20 YTL

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

7,60 YTL

7. Tesbit ve tutanak harçları:                                                                                                                              

 

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti  

7,60 YTL

8. Piyango, seçim ve toplantılarında hazır bulunmaktan alınacak harçlar:                                                                    

 

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda                             

137,00 YTL

9. Düzeltme harcı :                                                                                                                                                                         

 

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için               

1,70 YTL

10. Mukavele feshi harcı :

 

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

1,70 YTL

11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi,vakıf, aile vakıfları evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet,mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan

27,00 YTL

3 SAYILI TARİFE

 

VERGİ YARGISI HARÇLARI

 

 

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda

 

I- Başvurma harcı :

13,10 YTL

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

 

b) Danıştaya başvurma

27,00 YTL

II- Nispi Harçlar:

 

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında : Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleriyle bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (13,10 YTL'den) az olmamak üzere

Binde 3,6

b) Danıştay kararlarında : Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (27,00 YTL'den) az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir.)

Binde 7,2

III- Maktu harç : Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili

 

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

13,10 YTL

b) Danıştay kararlarında

27,00 YTL

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

27,00 YTL

IV –Suret harçları :Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

0,70 YTL

4 SAYILI TARİFE

TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR

 

I–Tapu İşlemleri :

 

1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden

Binde 9

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisab edilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden

Binde 1260

3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden

Binde 9

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden

Binde 54

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden

Binde 54

6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden

Binde 9

b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

Binde 9

c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

Binde 3,6

7. İpotek tesisinde: a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden

Binde 3,6

b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden

Binde 3,6

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden

Binde 1,8

8. Muvakkat tesciller: Medeni Kanunun 921 inci maddesi ( 22.11.2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden

Binde 1,8

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden

Binde 5,4

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden

Binde 5,4

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden

Binde 3,6

12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden

Binde 5,4

13. a) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:29/7/1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde emlak (Bina) vergisi değeri üzerinden

Binde 15

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden

Binde 7,5

Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

 

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

 

b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden

Binde 18

c) (4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:3/7/2001)

(a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden

Onbinde 5

14. Tapu Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden

9,20 YTL

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden

Binde 1,8

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için

18,70 YTL

17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

3,60 YTL

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden

Binde 9

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden

Binde 108

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

Binde 15

 

 

 

 

b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24.4.2003) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için

Binde 15

c) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29.7.1998) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için

Binde 15

d) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29.7.1998) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarı-sından aşağı olamaz) devir alan için

Binde 15

e) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan için

Binde 15

f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı    

Binde 15

Yukarıdaki (e) fıkrasındaki yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

 

II –Kadastro ve tapulama işlemleri:

 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

 

a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulamasında

Binde 5,4

b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,

Binde 9

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,  

Binde 7,2

d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz. (Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 7,60 YTL'den aşağı olamaz.)

Binde 10,8

Tapu ve Kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (7,60 YTL)'dir.

 

Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile değişen ibare.Yürürlük:9/4/2002) emlâk vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.

 

5) SAYILI TARİFE

KONSOLOSLUK HARÇLARI

 

I - Değer üzerinden alınacak harçlar:

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

Binde 18

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden

Binde 9

2.Sulhnameler: (Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) 0,05 YTL'ye kadar olan kısmından (0,05 YTL dahil)

Binde 36

b) 0,05 YTL'den sonra gelen kısmından ilaveten 

Binde 9

3. Kıymetli eşyanın tesliminde: Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

Binde 5,4

4. Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden       

Binde 1,8

II –Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:      

 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:

 

Beher rüsum tonilatosundan

0,49 YTL      

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,24 YTL      

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan 

0,24 YTL      

III –Maktu harçlar:      

 

1. Gemi jurnalinin tasdiki:      

 

a)Jurnalin tasdiki 

40,70 YTL    

b) Jurnala sayfa ilavesi      

16,00 YTL    

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri  

164,60 YTL

3. İmza ve mühür tasdiki:

 

a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)  

16,00 YTL   

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)  

32,30 YTL

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)  

16,00 YTL

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:      

 

a) Birinci sayfa için   

16,00 YTL   

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için                            

7,60 YTL

6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

27,00 YTL  

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

54,60 YTL  

7. Terekenin mühürlenmesi  

40,70 YTL   

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

24,20 YTL

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

16,00 YTL

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

40,70 YTL

(6) SAYILI TARİFE

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları Ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları

 

(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)

 

I–Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus  münferit ve müşterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)      

 

6 aya kadar olanlar 

95,60 YTL  

1 yıl için olanlar

136,50 YTL

2 yıl için olanlar

230,30 YTL

3 yıl için olanlar 

329,30 YTL

3 yıldan fazla süreli olanlar

466,70 YTL

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.      

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.      

 

II – Vize müracaat ve vize harçları

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş 

164,20 YTL

b) Müteaddit giriş 

549,60 YTL

2. Transit vizeleri:      

 

a) Tek transit   

164,20 YTL

b) Çift transit 

329,30 YTL

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)

 

(Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

274,40 YTL

III – Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

 

1- İkamet tezkeresi: (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için   tezkere başına 11,70 YTL'den az, 59,10 YTL'den çok olamaz.)

6,40 YTL

1 aydan sonraki her ay için

39,30 YTL

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

(4731sayılı Kanunun 6ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30.12.2001)

 

(İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen cümle.Yürürlük:22.6.2002)

 

İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

95,60 YTL

IV- Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri:(4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6.9.2003)

 

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

84,30 YTL

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

253,40 YTL

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi :

422,50 YTL

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi :

845,50 YTL

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

(7) SAYILI TARİFE

Gemi ve Liman Harçları

 

I – Gemi sicil işlemleri :  

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan

0,10 YTL

( 81,90 YTL.   liradan  az, 5.501,80 YTL. liradan çok olamaz.)

 

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerin de yazılı bedel üzerinden 

Binde 18

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)  

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

Binde 4,5

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

Binde 4,5

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

Onbinde 9  

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

Onbinde 9

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

7,60 YTL

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan ( 7,60 YTL den az 137,10 YTL. den çok olamaz.)  

0,10 YTL

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline  atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

3,60 YTL

II – Liman işlemleri:      

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 27,00 YTL. maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                 

0,31 YTL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,17 YTL

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (Harç tutarı 824,90 YTL. den çok olamaz.)

0,08 YTL

2. Ölçme belgesi:       En az ( 54,60 YTL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:  

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,41 YTL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,41 YTL

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,31 YTL

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 2.200,40 YTL. den çok olamaz.)

0,17 YTL

3. Yola elverişlilik belgesi :

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:      

 

 

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden 

16,00 YTL

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 

27,00 YTL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden  

54,60 YTL

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 

68,20 YTL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.      

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilatodan ( 40,70 YTL den az 1.375,20 YTL den çok olamaz.)

0,31 YTL

5.Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

6,20 YTL

6.Yeterlik Belgesi Harçları: (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)

 

a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist / Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi / Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi / Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

40,70 YTL

b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı         

27,00 YTL

c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

16,00 YTL

d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

11,70 YTL

7. Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden  (Fotokopiler dahil), (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1.1.2004) Gemi adamı Cüzdanı, Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

7,60 YTL

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi, telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)

 

En az 13,10 YTL maktu harca ilave olarak beher rusum tonilatosundan

0,03 YTL

Her belgenin harç tutarı 137,10 YTL den çok olamaz.      

 

b) Muafiyet belgesi  

27,00 YTL  

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:01.01.2005)  

 

En az (27,00 Yeni Türk Lirası) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,31 YTL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 

0,17 YTL

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (Harç tutarı 824,90 Yeni Türk Lirasından çok olamaz.)

0,08 YTL

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra.Yürürlük:1/1/2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

5,80 YTL

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

11,70 YTL

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

23,60 YTL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

47,30 YTL

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 

59,10 YTL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:      

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:      

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler 

549,70 YTL

b) Memleket içinde imal olunanlar 

274,60 YTL

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:  

 

– Hariçten ithal edilenler 

274,60 YTL

–Memleket içinde imal olunanlardan

137,10 YTL

2. Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:31/7/2004)            

 

a) Başvuru harcı

9,40 YTL

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

9,40 YTL

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

46,40 YTL

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

46,40 YTL

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

46,40 YTL

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

46,40 YTL

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinden tasarruf işlemleri;

 

- Devir

46,40 YTL

- Veraset

46,40 YTL

- Lisans

53,10 YTL

- Rehin

46,40 YTL

- Mevki fiil

46,40 YTL

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

53,10 YTL

3. Endüstriyel tasarımlar:            

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

14,60 YTL

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı  

38,20 YTL

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

8,10 YTL

d) Tasarım tescil harcı

15,40 YTL

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

91,00 YTL

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

136,90 YTL

g) Devir şerhi tescil

46,40 YTL

h) Lisans işlemi kayıt harcı

91,00 YTL

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

26,40 YTL

i) Birleşme kayıt harcı

68,20 YTL

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

53,10 YTL

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi  

15,40 YTL

l) Menşei memleket belgelerinden

53,10 YTL  

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı

329,00 YTL

4. Markalar:

 

a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)

38,20 YTL  

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)

38,20 YTL

c) Marka yenileme harcı 

99,10 YTL

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

132,10 YTL

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı 

80,40 YTL

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

73,70 YTL  

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

132,10 YTL

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

48,60 YTL

ı) Rehine işlemi kayıt harcı

76,30 YTL

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

53,10 YTL

j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

38,20 YTL  

k) Öncelikli başvuru harcı

615,80 YTL

l) Uluslararası başvuru harcı

38,20 YTL

5.Coğrafi işaretler:            

 

a) Başvuru harcı

9,40 YTL

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı

9,40 YTL

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

9,40 YTL

6. Marka ve patent vekillerinden:  

 

a) Sicil kayıt harcı

132,10 YTL

b) Sicil yenileme harcı

132,10 YTL

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

132,10 YTL

II - İhraçatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler : (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)      

 

III – Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları :      

 

1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden  

164,60 YTL

2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)

412,20 YTL

3. Ön işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

1.443,70YTL

4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

 

a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri

2.475,60YTL

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri

2.888,00YTL

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri

4.126,20YTL

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri

6.272,30YTL

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)

8.252,90YTL

6. Taşocağı nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)  

274,60 YTL

7. Arama, ön işletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fennî nezaretçi tayini taleplerinden

205,90 YTL

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden 

1.031,10YTL

Maden arama ruhsatnamesi, ön işletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.

 

IV – Petrol işlemleri :

 

1. Sicil işlemleri :

 

a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

205,90 YTL  

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

247,00 YTL

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

123,40 YTL

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahısa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

205,90 YTL

e) Diğer hususların tescilinden  

81,90 YTL

2. Ruhsatlar :

 

a) Müsaade vesikaları  

549,70 YTL

b) Arama ruhsatnameleri 

824,90 YTL  

c) İşletme ruhsatnameleri 

6.877,40YTL

d) Belgeler

824,90 YTL

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.  

137,10 YTL

3. Tarifelerin tasdiki

 

V – Satış ruhsatnameleri :

 

1.(5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük:31.12.2003)

 

2.(5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük:31.12.2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde

10,50 YTL

Nüfusu 10.000 - 50.000 olan yerlerde 

27,00 YTL

Nüfusu 50.000’den yukarı olan yerlerde 

54,60 YTL  

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları :

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :

 

Nüfusu 30.000’e kadar olan mahallerde  

274,60 YTL

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde   

549,70 YTL

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde 

824,90 YTL

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde 

1.375,20YTL

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde           

2.750,60YTL

VI – Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar :      

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları :      

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :      

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller için 

27,00 YTL

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için 

54,60 YTL

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için 

137,10 YTL

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için 

219,70 YTL

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

329,70 YTL  

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için  

439,80 YTL

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

549,70 YTL

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

824,90 YTL

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri :      

 

a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

274,60 YTL

b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

164,60 YTL

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları :      

 

a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

274,60 YTL  

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

274,60 YTL  

c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

274,60 YTL

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları :      

 

a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine   verilecek ihtisas vesikaları 

274,60 YTL

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

274,60 YTL

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalar

274,60 YTL

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları :

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

274,60 YTL

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları :

 

Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 

109,60 YTL

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler: a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler

81,90 YTL

 b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

81,90 YTL

c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

81,90 YTL

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri: Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

412,20 YTL

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

549,60 YTL

20-50 yataklıya kadar olanlar

824,90 YTL

50-100 yataklıya kadar olanlar

1.375,20YTL

100 yatak veya daha yukarı olanlar

2.200,40YTL

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

549,70 YTL

10. Laboratuarlara ait ruhsatnameler:

 

Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuarları açmak için verilecek ruhsatnameler

274,60 YTL

11.Avukatlık ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

274,60 YTL

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :

 

a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

54,60 YTL

b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)

27,00 YTL

c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

137,10 YTL

14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

1.100,10YTL

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

549,70 YTL

15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent Yürürlük:31.7.2004):

 

Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

72,20 YTL

b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

78,90 YTL

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:  (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

329,00 YTL

b)Bulundurma vesikaları

526,30 YTL

c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

13,00 YTL

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük:29.7.1998) Özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnameleri:

 

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

549,70 YTL

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.100,10YTL

c)Özel dershanelerden (Her yıl için)

1.100,10YTL

d) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31.12.2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için)

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

372,00 YTL

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

744,10 YTL

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

1.116,10YTL

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

81,90 YTL

b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

137,10 YTL

c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

164,60 YTL

d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

219,70 YTL

e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

329,70 YTL

f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

81,90 YTL

g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

137,10 YTL

h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

164,60 YTL

i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

219,70 YTL

j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

329,70 YTL

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

Binde 0,18

Ancak, bu miktar (5.501,80 YTL)’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)

 

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

3,60 YTL

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

5,60 YTL

VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

824,90 YTL

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

1.650,20YTL

c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

3.301,30YTL

d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

4.813,90YTL

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre veri-len ruhsatname harçları: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

14.442,90YTL

-İşletme (Her yıl için)

4.813,90YTL

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

9.628,50YTL

-İşletme (Her yıl için)

4.813,90YTL

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

9.628,50YTL

-İşletme (Her yıl için)

4.813,90YTL

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

-Açma

9.628,50YTL

-İşletme (Her yıl için)

4.813,90YTL

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden

2.406,70YTL

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

2.406,70YTL

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

7.221,00YTL

-İşletme (Her yıl için)

3.576,00YTL

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

14.442,90YTL

-İşletme (Her yıl için)

4.813,90YTL

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

7.221,00YTL

-İşletme (Her yıl için)

3.576,00YTL

XI- Finansal faaliyet harçları(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen şekli.)

 

1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)

112.199,30 YTL

 

 

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için)

112.199,30 YTL

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

22.439,50 YTL

2- Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:

 

a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için)

112.199,30 YTL

b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

22.439,50 YTL

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

22.439,50 YTL

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

22.439,50 YTL

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

22.439,50 YTL

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

 

11.219,70 YTL

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

22.439,50 YTL

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

 

11.219,70 YTL

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

22.439,50 YTL

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

11.219,70 YTL

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

56.099,40 YTL

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

39.486,20 YTL

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

22.439,50YTL

 

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

11.219,70YTL

 

10. (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004)

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretleri, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler üzerinden (%50)

 

9) SAYILI TARİFE

 

Trafik Harçları

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

59,10 YTL

 

b) B sınıfı sürücü belgesinden

177,50 YTL

 

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

59,10 YTL

 

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

118,30 YTL

 

e) Diğer sürücü belgelerinden

295,90 YTL

 

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük:1.1.2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları:(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1.1.2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile kaldırılan bent.Yürürlük:1.1.2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

164,20 YTL

 

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

329,30 YTL

 

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

659,70 YTL

 

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

329,30 YTL

 

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

1.650,00 YTL

 

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

962,10 YTL

 

bb) Diğerlerinden

95,60 YTL

 

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

109,40 YTL