Sirküler No              :  2007 / 39

Konu                         : Yatırım İndiriminden Yararlanan Mükelleflerin 2006 Yılına Ait Gelirleri

                                       Üzerinden Gelir Vergisi Hesaplanması Hk.

 

Bilindiği üzere 5479 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yatırım indirimi istisnası yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, aynı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen aşağıdaki Geçici 69’uncu madde ile de önceki yıllardan devreden yatırım indirimi ile 2005 yılında başlayıp devam eden yatırımla, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımlar nedeniyle doğan yatırım indirimlerinin 2006, 2007 ve 2008 yıllarında indirimine izin verilmiş ancak, yatırım indiriminden yararlanılması halinde 31/12/2005 tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranlarının uygulanması hüküm altına alınmıştır.

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24 /4 /2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

 

 

 

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 3 nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde yapılmıştı. Bu sirkülerde yatırım indiriminden yararlanılmasının mükelleflerin ihtiyarına bırakıldığı, bu nedenle mükelleflerin tercihlerini ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe kadar belirlemeleri gerektiği, mükelleflerin, yapmış oldukları bu tercihlerden yıllık beyanname döneminde vazgeçmelerine imkan bulunmadığı açıklanmıştı.

Bu defa Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 60 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde yatırım indiriminden yararlanacak mükelleflere ilişkin gelir vergisi hesaplaması açıklanmıştır. Bu sirkülere göre;

è                Beyana tabi geliri sadece ticari ve/veya zirai kazançtan oluşan ve yatırım indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler için, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 38 nolu Vergiye Tabi Gelir (Matrah) satırına aktarılan tutarın tamamına, aşağıdaki 31.12.2005 tarihinde geçerli olan gelir vergisi tarifesi uygulanmak suretiyle yıllık gelir vergisi hesaplanacaktır.

 

6.600 Yeni Türk Lirasına kadar

%20

15.000 Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 1.320 lira, fazlası

%25

30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası

%30

78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira, fazlası

%35

78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 24.720 lira fazlası

%40

è                Beyannamede yer alan gelirin, yatırım indiriminden yararlanılan ticari ve/veya zirai kazanç yanında diğer gelir unsurlarını da içermesi durumunda ise, vergiye tabi toplam matraha 31.12.2005 tarihinde geçerli olan gelir vergisi tarifesi uygulanarak hesaplanacak vergiden, ticari ve/veya zirai kazançların toplam gelir içindeki oranı dikkate alınarak yatırım indiriminden yararlanılan kazanca isabet eden kısım bulunacaktır.

è                Vergiye tabi toplam gelire (matrah) bu kez 2006 yılı tarifesi uygulanarak hesaplanacak vergiden, diğer gelirlerin toplam gelir içindeki oranı dikkate alınarak, diğer gelirlere isabet eden kısım hesaplanacak, bulunan bu tutar ile yatırım indiriminden yararlanılan kazanca ilişkin olarak yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan vergi tutarı toplanacak olup, bu tutar gelir vergisi beyannamesinin “39 nolu Hesaplanan Gelir Vergisi” satırına aktarılacaktır.

Söz konusu hesaplamalar, beyannamenin dışında yapılarak sonuçlar beyannameye taşınacaktır.

Sirkülerde ayrıca örneklere de yer verilmiş olup söz konusu örnekler aynen aşağıdaki gibidir:

Mükellef (A)’ nın 2006 vergilendirme dönemine ilişkin gelirleri aşağıdaki gibidir:

2005 yılı kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarı (Endekslenmiş tutar):8.000 YTL

Ticari Kazanç (Yatırım indiriminden yararlanıldıktan sonra kalan tutar) :15.000 YTL.

Alacak Faizi: 10.000 YTL

Değer Artışı Kazancı (İstisna Sonrası Kalan Tutar): 5.000 YTL

Vergiye Tabi Gelir = 15.000+10.000+5.000 = 30.000 YTL.

Yatırım indiriminden yararlanılan ticari kazanca ilişkin vergi payının hesaplanması:

31.12.2005 tarihinde geçerli olan tarifeye göre 30.000 YTL’nin hesaplanan gelir vergisi = 7.920 YTL

Ticari Kazancın Toplam Matrah İçerisindeki Payı= Ticari Kazanç/Toplam Gelir=15.000/30.000 = 0,50 (%50)

Ticari Kazanca İsabet eden Vergi= 7.920* 0,50= 3.960 YTL

Diğer gelirlere ilişkin vergi payının hesaplanması:

2006 yılında geçerli olan tarifeye göre 30.000 YTL’nin hesaplanan gelir vergisi = 6.490 YTL

Diğer gelirlerin Toplam Matrah İçerisindeki Payı= Diğer Gelirler/Toplam Gelir

=15.000/30.000 = 0,50 (%50)

Diğer Gelirlere İsabet eden Vergi= 6.490* 0,50= 3.245 YTL

Yıllık gelir vergisi beyannamesinin “39 nolu Hesaplanan Gelir Vergisi” satırına aktarılacak tutar = 7.205 YTL (3.960 + 3.245) olacaktır.

Saygılarımızla…