Sirküler No              :  2007 / 38

Konu                         :  Düzeltme Beyannamelerinin Verilme Usulü Değişikliği  Hk.

 

 

Bilindiği üzere vergi beyannamelerinin vergi kanunlarında belirtilen sürelerde verilmesi esastır. Ancak, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı olduğu durumlarda mükellefler tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname verilmesi mümkündür. Bir başka deyişle önceki beyannameyi düzeltici nitelikte verilen bu beyannameler “düzeltme beyannamesi” olmaktadır. Öte yandan düzeltme beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi ve yine bu şekilde verilmiş olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni beyanname verilmesi mümkün olabilmektedir.

 

Maliye Bakanlığı’nca çıkarılarak 01.03.2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 368 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “ düzeltme beyannamelerinin verilme usul ve esasları kurala bağlanmıştır. Bu tebliğde yapılan düzenlemeler, 03.03.2007 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

e-BEYANNAME VERMEYEN MÜKELLEFLER

 

e-beyanname vermek zorunda olmayan mükellefler düzeltme beyannamelerini aşağıdaki şekilde düzenleyerek vergi dairelerine vereceklerdir.

Ø      Daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilecektir.

 

 

Ø      Bu beyannamelerin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte olması halinde durumu izah eden bir dilekçe ekinde verilecektir.

Bu tebliğde belirtilen düzenlemelere uyulmaması halinde ise Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin "II’nci derece usulsüzlükler" başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

e-BEYANNAME VEREN MÜKELLEFLER

 

Bu Tebliğ ile e-beyanname kapsamında olan mükellefler de bu Tebliğ ile yapılan düzenleme sonucunda düzeltme beyannamelerini elden değil e-beyanname şeklinde vermeleri zorunlu kılınmıştır.

e- beyanname kapsamında verilen düzeltme beyannamelerinin daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilecektir. Ayrıca,  söz konusu düzeltme beyannamelerinin de elektronik ortamda gönderilmesi safhasında durumu açıklayan yazılı izahat, elektronik ortamda "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında yapılacaktır.

 

Mükellefler tarafından verilecek düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde; Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin "II’nci derece usulsüzlükler" başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre de ayrıca, özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Dolayısıyla e-beyanneme kapsamına giren mükelleflere iki ayrı ceza kesilebilecektir.

İZAHAT

Bu Tebliğde belirtilen “izahat” konusunda ayrıntılı açıklama yapılmamıştır. Ancak, tebliğden anlaşılan verilen düzeltme beyannamesinin neden verildiğinin açıklanması gerekmektedir. Örneğin, beyannamede giderlerin fazla düşülmesi, mükerrer kayıttan kaynaklanması, matematiksel toplama hatası yapılması gibi.

 

 

PİŞMANLIK TALEBİ

Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinin Vergi Usul Kanununun 371’inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak da verilmesi mümkündür. Bu nedenle izahat talebine ilişkin dilekçede bu durumun da belirtilmesi gerekmektedir.

 

TEBLİĞE GÖRE DÜZELTME BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

Örneğin, Aralık/2005 dönemine ilişkin olarak kanuni sürede verilen katma değer beyannamesinde, teslim ve hizmet bedeli 100.000 YTL olmasına rağmen, 80.000 YTL beyan edilmiş ise düzeltme beyannamesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yazılacak izahatta da bu durum belirtilecektir.

 

 

Kanuni Sürede Verilen Beyanname

Düzeltme Beyannamesi

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel

80.000

100.000

Matrah

80.000

100.000

Hesaplanan Katma Değer Vergisi

14.400

18.000

İndirilecek Katma Değer Vergisi

10.000

10.000

Ödenecek Katma Değer Vergisi

4.400

8.000

 

Vergi Dairesince iki beyanname karşılaştırılarak sonuçta düzenlenen tahakkuk fişinde (8.000 – 4.400) 3.600 YTL Katma Değer Vergisi tarh edilecektir.

 

 

Saygılarımızla...