Sirküler No              :  2007 / 37

Konu                         :  5568 Sayılı Kanunla 5084 Sayılı Kanunda Yer Alan Teşviklerin

             Uygulama Süresinde Yeni Yatırımlar İçin Yapılan Değişiklik Hk.

 

30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.12.2006 tarih ve 5568 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 5350 sayılı Kanunla değişik 5084 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin (h) bendinde,  " Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır." şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklik, 5568 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 30.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Değişiklik sonucunda, 5084 sayılı Kanun kapsamına giren 49 ilde yeni yatırımların tamamlanma tarihi itibariyle gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi teşviki ile enerji teşvikinden yararlanma süreleri aşağıdaki şekilde olmuştur.

 

Yeni Yatırımın Tamamlanma Tarihi

Teşvikten Yararlanma Süresi

31.12.2007

5 Yıl         (31.12.2012)

31.12.2008

4 Yıl         (31.12.2012)

31.12.2009

3 Yıl         (31.12.2012)

 

5568 sayılı Kanunla 5350 sayılı Kanunla değişik 5084 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi teşviki ile enerji teşvikinin yararlanma sürelerinde yapılan değişiklik gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacağı yeni yatırımlar için söz konusudur. Bunun dışında yeni yatırım yapmayarak sadece mevcut işçi sayısına ilaveten ek istihdam yaratan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, şartları taşımaları şartıyla söz konusu teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2008 tarihine kadar olacaktır.

 

Saygılarımızla…