Sirküler No              : 2007 / 35

Konu                         : 5569 Sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu hakkında BDDK tarafından çıkarılan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü Ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik  Hk.

 

26.01.2007 tarih ve 2007/30 sayılı sirkülerimizde, “5569 Sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun “ KOBİ olarak adlandırdığımız küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin içinde bulundukları finansal sıkıntıları gidermek ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla 30.Aralık.2006 tarih 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Bu defa söz konusu Kanununun uygulanması ile ilgili olarak BDDK tarafından çıkarılan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü Ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik 31 Aralık 2006 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

I- Kapsama Giren Borçlar

Söz konusu Yönetmelik kapsamına Türkiye’de faaliyette bulunan;

è                 Bankalar,

è                 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,

è                 Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ve

è                 Diğer malî kurumlar ile

è                 Kredi ilişkisi içinde olup,

 

31.10.2006 tarihi itibariyle bu kuruluşlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş kredi borçları olan ve  donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş kredi borçlarının ilk açılış tarihi ile 31.10.2006 tarihi arasındaki dönemde, iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler ile  İstanbul Yaklaşımı uygulamasından yararlanmamış olan KOBİLERİN, borçları girmektedir.

Dolayısıyla, 30.01.2002 tarihli ve 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uygulamasından yararlanmış olanlar bu Yönetmelik kapsamına girmemektedir.

II- Yönetmelik Kapsamında KOBİLERE Sağlanacak Olanaklar:

Bu Yönetmelikte, kapsama giren borçların finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla,  KOBİLER’in

è                 Kredi borçlarının vadelerini uzatmak ve kredilerini yenilemek,

è                 İlave yeni kredi vermek,

è                 Anapara ve/veya asli faiz ve/veya temerrüt faizi veya kâr paylarını indirmek veya bunlardan vazgeçmek,

è                 Anapara, faiz veya kar payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek,

è                 Borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek,

è                 Diğer bankalarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak şeklinde alınacak tedbirlerle,

malî kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine olanak sağlanacaktır.

III- Yönetmelik Kapsamında KOBİLERE Sağlanacak Olanaklar:

Bu Yönetmelik kapsamına giren borçlar, Türkiye Bankalar Birliği ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından hazırlanacak ve alacaklı kurumların yetkili temsilcilerince imzalanacaktır.  Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca onaylanarak, kabul edildikten sonra uygulanacaktır. .

IV- Donuk Alacaklar

Yönetmelik kapsamına KOBİLER’in  finans kurumlarına olan donuk alacakları girmektedir. Donuk Alacaklar da Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31/10/2006 tarihi itibariyle üçüncü, dördüncü ve beşinci  grup krediler arasında sınıflandırılanlar ile söz konusu Yönetmelikte belirlenen süre sonunda Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabına aktarılması gereken kredilerden bu süreyi tamamlamamış bulunan krediler bu Yönetmelik uygulamasında donuk alacak olarak dikkate alınır.”

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre dördüncü ve beşinci grup kapsamına giren krediler aşağıdaki gibidir:

 

Dördüncü Grup - Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta;

 Beşinci Grup - Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta;

1) Mevcut koşullarda geri ödenmesi veya tasfiyesi muhtemel görünmeyen veya,

2) Vadesi gelen veya ödenmesi gereken kredi tutarlarının tamamının kredi sözleşmesinde yer alan hususlar çerçevesinde banka tarafından tahsilinin sağlanamayacağı kuvvetle muhtemel olan veya,

3) Borçlusunun kredi değerliliğinin önemli ölçüde zayıfladığı ve zafiyete uğradığı kabul edilen, ancak birleşme, yeni finansman bulma imkanı veya sermaye artırımı gibi olanakların borçlunun kredi değerliliğine ve kredinin tahsil kabiliyetine yapması beklenen katkı nedeniyle henüz tam anlamıyla zarar niteliği taşımadığı düşünülen veya,

4) Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen,

krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

1) Tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen veya,

2) Ana paranın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili bir yıldan fazla gecikmiş olan veya,

3) Üçüncü ve Dördüncü Gruplarda belirtilen özellikleri taşımakla birlikte, vadesi gelen ve ödenmesi gereken alacak tutarlarının tamamının bir yılı aşacak bir sürede tahsilinin sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle zafiyete uğramış olduğuna ve borçlusunun kredi değerliliğini tam anlamıyla yitirdiğine banka tarafından kanaat getirilen,

krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

 

V- Talep

Bu Yönetmeliğe göre, Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmak için talepte bulunacak KOBİ’lerin, kayıtlı bulundukları resmi mercilere sundukları ve/veya bu mercilerden edinecekleri donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş kredi borçlarının ilk açılış tarihi ile 31.10.2006 tarihi arasındaki dönemde, iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletme nitelik ya da nitelikleri haiz olduklarını teyit eden belgelerin ekinde yeniden yapılandırma uygulamasından yararlanılması için başvurmaları gerekmektedir.

Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve yönetmelik kapsamına giren KOBİLER, istihdam, yatırım ve üretim ile ilgili planlarını değerlendirilmesi için ilgili bankaya veya ayrı ayrı ilgili bankalar ile diğer mali kurumlara sunacaklarıdır. Bahse konu planların ekinde sunulmak üzere, yaratacakları firma değerine ilişkin öngörülerini yansıtmak amacıyla proforma olarak nakit giriş ve çıkışları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor da hazırlayabileceklerdir.

VI- Çerçeve Anlaşma

Bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken çerçeve anlaşmada asgari aşağıdaki hükümlerin  bulunması zorunludur:

a) Finansal yeniden yapılandırma sürecinin işleyişine ilişkin temel şart ve esaslar.

b) Borçlu KOBİ’lerin, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen niteliklerin hangilerine haiz oldukları. (Bu  bende göre Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): Donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş kredi borçlarının ilk açılış tarihi ile 31/10/2006 tarihi arasındaki dönemde, iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeleri,)

c) Finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki kredilere, 04.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken bileşik faiz yürütülemeyeceği.

ç) Anlaşmaların taraflara yüklediği yükümlülükler.

d) Anlaşmalara aykırılık halleri.

e) Alacaklılar ile borçlu KOBİ’ler arasında imzalanacak sözleşmelerin asli unsurları ve taraflara yükleyeceği hak ve yükümlülüklerin asgari çerçevesi.

f) Sözleşmelerin imzalanması halinde daha önceden başlatılmış bulunan iflas ve haciz takibatları ile ilgili hususlar.

Diğer taraftan, Çerçeve Anlaşmalarında, tarafların kabulü halinde; sözleşmelerin tarafları arasındaki ihtilafların değerlendirilmesini ve uzlaşma ile çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Hakem Kurulu oluşturulacaktır.

Bu durumda Hakem Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulunun görevlendireceği tarafsız ve görevinin gerektirdiği, bilgi ve birikime sahip üç kişiden oluşacaktır. Hakem Kurulu kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alacaktır. Uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili tereddüt oluşması halinde Hakem Kurulu meslek kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili kuruluşlardan görüş alabilecektir. Hakem Kurulunun Türkiye Bankalar Birliği ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliğince  hazırlanan ve BDDK’nca onaylanan çalışma esas ve usulleri ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları Çerçeve Anlaşmalarında gösterilecektir.

Düzenlenen çerçeve anlaşmaları, Türkiye Bankalar Birliği ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliğince diğer mali kurumları ilgilendiren hükümlerine ilişkin olarak da  Derneklerin (Finansal Kiralama Derneği ve/veya Faktoring Derneği)  görüşleri alınarak hazırlanarak  ve bankaların ve diğer mali kurumların yetkili temsilcilerince kabul edilerek imzalanacaktır.

VI- Çerçeve Anlaşmanın Onaylanması

Duruma göre, Finansal Kiralama Derneği ve/veya Faktoring Derneğinin görüşü alınarak, Türkiye Bankalar Birliği ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından hazırlanacak ve alacaklı kurumların yetkili temsilcileri arasında imzalanacak Çerçeve Anlaşmaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun onayına sunulacaktır. Kurul anlaşmaların Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu inceleyerek ve varsa düzetilmesini istediği hususları Türkiye Bankalar Birliği ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne bildirecektir. Türkiye Bankalar Birliği ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bu hususlara göre yeniden düzenlenen ve taraflarca imzalanan Çerçeve Anlaşmaları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca onaylanmalarını müteakiben geçerlilik kazanacaktır.

Diğer taraftan, Çerçeve Anlaşmalarında yapılacak değişiklikler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan izin alınması da şarttır.

VII- Değerleme

5569 sayılı Kanununun 8’inci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, kredilerin teminatlarının ya da alacaklı malî kurum tarafından iştirak olarak edinilecek KOBİ’nin varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda, BDDK  ya da SPK tarafından  değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Söz konusu Yönetmeliğe göre bu değerleme işlemleri, 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Kurulca yetkilendirilmiş ya da Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

VIII- Borçların tecili

5569 sayılı Kanununun 3’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, Finansal  Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal  yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış KOBİ’lerin,

31.10.2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan;

è                Elektrik,

è                Doğalgaz,

è                Telefon veya su kullanımından 

kaynaklanan borçları ile

è                Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ile

è                Sosyal güvenlik kurumlarına olan ve

è                21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçlar,

için  sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde başvurulması halinde, teminat aranmaksızın kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle yirmidört aya kadar tecil edilebilecektir. Yukarıda sayılan borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılacaktır.

Yönetmeliğe göre, Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış bulunan KOBİ’lerin yukarıdaki borçları, sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde, sözleşmenin bir örneği ile birlikte borçlarının tecili için ilgili kurumlara başvurabileceklerdir.

Bu Yönetmelikte, sadece finans kurumlarına olan borçların yapılandırılması açıklanmış olup, kamu kurumlarına olan borçlar hakkında yapılacak işlemler için ilgili kurumlarca tebliğ ile düzenleme yapılacaktır. Bu konudaki düzenlemelerde iletilecektir.

 

Saygılarımızla…