Sirküler No              : 2007 / 33

Konu                         : 2006 Yılına İlişkin  Ba  ve  Bs  Formları  Hk.  

 

2006/60 no.lu sirkülerimiz ile geçen sene sizlere duyurduğumuz üzere bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile satışlarının 2005 yılı ve izleyen  yıllarda  Form Ba  ve  Form Bs  ile  bildirileceği  açıklanmış olup uygulamaya  ilişkin  362 Seri No.Lu V.U.K. Genel Tebliği ise 17.08.2006 tarih ve  26262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.      

 

Söz konusu Tebliğ hükümlerini kısaca hatırlatmak istersek;

 

·        2006 ve takip eden yıllara ait Ba ve Bs formları müteakip yılın Şubat ayıdır.

·        2006 yılı ile ilgili Ba ve Bs formları 2007 Şubat ayında verilecektir.

·        Bir kişi veya kurumdan yapılan, KDV hariç 30.000 YTL’ sını aşan mal ve hizmet alımları  Form Ba,

·        Bir kişi veya kuruma yapılan, KDV hariç 30.000 YTL’ sını aşan mal ve hizmet teslimleri  Form Bs,

·        Ancak bu tutarın hesabında özel tüketim vergisi tutarları dahil olarak hesaplanacaktır. Örneğin, bir mükelleften 2005 yılında yapılan alımların tutarı, 28.000 YTL Mal bedeli, 2.000 YTL ÖTV, 5.400 YTL KDV ise, ÖTV dahil tutar 30.000 YTL olduğundan bu mükelleften yapılan mal alımlarına bildirimde yer alacaktır. Ancak, ÖTV tutarı ayrıştırılmayacağından form ÖTV dahil tutar üzerinden doldurulacaktır.

·        Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri de bildirimlere dahil edilecektir.

·        Birden fazla şubenin bulunması halinde  bildirim formları şube bazında değil, şube bilgilerini konsolide etmek suretiyle merkezden verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle şube bilgilerinin merkez bilgileri ile birleştirilmesi gerekmektedir.

·        Vergi Usul Kanununun 235. maddesi hükmü gereğince müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış oldukları alımlarını Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile bildirilecektir.

·        Elektrik, su, doğalgaz gibi mal veya hizmet teslimlerinin bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır. Bu gibi mal veya hizmet tutarları, Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen hadleri aşması halinde durumuna göre Ba veya Bs bildirim formları ile bildirilecektir.

·        Düzenlenen bildirimler Gelir veya Kurumlar Vergisi açısından bildirimin verileceği tarih itibariyle bağlı bulunulan vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

·        E-beyanname kapsamında bulunan mükellefler bu formları beyannamede olduğu gibi manyetik ortamda vermeleri zorunludur. Diğer taraftan, Mal Müdürlüklerine bağlı olan mükellefler hariç olmak üzere, bildirimlerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükellefler, istemeleri halinde bildirimlerini elektronik ortamda verebileceklerdir. Ayrıca, bildirimlerin düzenlenerek manyetik ortamda gönderilmesinden sonra mutlaka ve mutlaka onaylama işleminin yapılması şart olup, onaylama işlemi, en geç, bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00’den önce tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde bildirim verilmemiş kabul edilecektir.

·        Bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte, ilgili yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükellefler ile Mal Müdürlüklerine bağlı olan mükellefler, bildirim formlarını, bağlı bulundukları vergi dairesi veya Mal Müdürlüklerine kağıt ortamında vereceklerdir. Vergi dairesi mükellefi iken Mal Müdürlüğüne nakil olan mükellefler ise bildirim formlarını, nakil oldukları Mal Müdürlüğüne kağıt ortamında vereceklerdir.

·        İlgili yılda meydana gelen şirket birleşme işlemlerinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.

·        Bildirimleri elden verecek olan mükelleflerin bu bildirimlerinin, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.

·        Bildirimlerin düzenlenmesi sırasında hata yapılması halinde, bildirim verme süresinin dolmamış olması şartıyla düzeltme yapabilecektir. Düzeltme yapılırken önce verilen form iptal edileceğinden daha önce bildirimde bulunulmamış gibi yeniden tanzim edilecektir. Bildirim verme süresinden sonra ortaya çıkan hataların düzeltilmesi konusunda tebliğde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

·        Diğer taraftan, Bankalar, Özel Finans Kurumları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Maliye Bakanlığına bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

·        Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

·        Noterler, kendi Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirmeyeceklerdir. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de tutarı 30.000 YTL ve üzeri olsa da Ba formu ile bildirilmeyecektir. Ancak, Noterler de faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

·        Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım bilgilerini Maliye Bakanlığına bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirilmeyeceklerdir. Ancak, bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla döviz büroları ile yetkili diğer kuruluşlardan yapılan döviz alım ve satımları da tutarı ne olursa olsun bildirilmeyecektir.

·        Diğer taraftan, Bildirim formlarının elektronik veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek olup, ayrıca, bu mükellefler, öncelikli olarak incelemeye sevk edilecektir.

·        Vergi Dairelerine elden getirilen formlar, mükellefin e-beyanname kapsamında olup olmadığı araştırılarak kabul edilecektir. Formları elden vermeleri gereken mükelleflerin bu formları, vergi dairesince kabul edilirken, VEDOP üzerinden sisteme kaydedilecek ve sistemden üretilen bildirim formu alındısı mükellefe verilecektir. Diğer taraftan Ba ve Bs bildirim formları Mal Müdürlüklerince kağıt ortamında alınarak Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

 

Saygılarımızla.