Sirküler No              : 2007 / 32

Konu                         : Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  Hk.  

 

Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesine ilişkin  düzenlemeler sırasıyla 340, 346 ve 357 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılmış bulunmaktaydı.

Aynı konuyla ilgili olarak bu defa 367 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 01.Şubat.2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve beyannamelerini elektronik  ortamda göndermek zorunda olan mükellefler ile ilgili hadlerde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu  değişiklik uyarınca ;

 

  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden 31.12.2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk Lirasını veya 2006 takvim yılına ait ciroları toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını aşanlar  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini    

  • Kurumlar Vergisi mükellefleri ise hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi beyannamelerini

elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

 

 

Buna göre 31.12.2006 tarihinde yukarıdaki hadleri aşan Gelir Vergisi mükellefleri ile

herhangi bir hadle sınırlanmaksızın tüm kurumlar vergisi mükellefleri

-          2006 yılına ait olup 15.Mart.2007 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini,

-          2006 yılına ait olup 25.Nisan.2007 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamelerini,

-          2007 yılının 1.geçici vergi dönemine ilişkin olup 10.Mayıs.2007 tarihinde verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini

elektronik ortamda göndereceklerdir.

 

Ayrıca İstanbul ilinde kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri

elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini bu Tebliğ’in yayımını izleyen 5.ci günden itibaren elektronik ortamda gönderme mecburiyetindedirler.

 

Saygılarımızla.