Sirküler No              : 2007 / 30

Konu                         : 5569 Sayılı  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Borçlarının

             Yeniden Yapılandırılması Kanunu Hk.

 

 

Adından da anlaşılacağı  üzere  “5569 Sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin

Borçlarının  Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun “ KOBİ olarak adlandırdığımız

küçük ve orta büyüklükteki  işletmelerin içinde bulundukları finansal sıkıntıları gidermek ve borçlarını yeniden yapılandırmak  amacıyla 30.Aralık.2006 tarih 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyunda “ Anadolu Yaklaşımı “ olarak bilinen bu kanun ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve diğer malî kurumlardan almış oldukları 31.10.2006 tarihi itibariyle bu kuruluşlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş bulunan kredi borçları yeniden yapılandırılmaktadır.

Özetle bu Kanunun amacı, KOBİ olarak adlandırdığımız finansal darboğaz içinde bulunan firmaların, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve diğer malî kurumlara olan borçlarının vadelerinin uzatılması, kredilerinin yenilenmesi veya ilave kredi verilmesi, ana para ve/veya faiz indirilmesi ve faizden vazgeçilmesi  gibi tedbirlerle katma değer ve istihdam  yaratmaya devam etmesini sağlamaktır.  

 

Kimler  Yararlanabilir ?

 • Yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden,

 • Yıllık net satış hasılatı yada bilanço aktif toplamı 25 milyon YTL’ sını aşmayan

 • Daha önce 4743 Sayılı Kanun kapsamında İstanbul Yaklaşımı olarak adlandırılan uygulamadan yararlanmamış olan mükellefler

 

Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Nasıl Olacak ?

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve diğer mali kurumlarından alınan ve

31.10.2006       tarihinde bu kuruluşlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına

intikal etmiş bulunan kredi borçlarına ilişkin olarak;

 • Söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatmak,

 • Bu işletmelerin kredilerini yenilemek,

 • İşletmelere yeni ve ilave kredi vermek,

 • Ana para ve/veya asli faiz ve/veya temerrüt faizi veya kâr paylarını  indirmek veya bunlardan vazgeçmek,

 • Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, ayni, nakdi  ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu yada 3.kişilere ait ayni değerler karşılığında tamamen veya kısmen tasfiye etmek,

 • Diğer bankalarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak

 

Kanun Kapsamına Giren Borçlar Nelerdir ?

            KOBİ’ lerin 31.Ekim.2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan;

 • Elektrik, su, doğalgaz ve telefon kullanımından kaynaklanan borçlar,

 • Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Daireleri ile sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun veya tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçlar,

 

Konuyla İlgili Sağlanacak Vergi İstisnaları

Finansal Yeniden Yapılandırma   Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında

düzenlenecek sözleşmeler ve bu sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki vergi ve mali yükümlülükler istisna edilmiştir.

·        Sözleşme kapsamında kullandırılan krediler için kaynak kullanımı destekleme fonu

·        Sözleşme uyarınca alacaklı bankalar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar banka ve sigorta muameleleri vergisi

·        Yapılacak sözleşmeler ve düzenlenecek kağıtlar damga vergisi ve Harçlar Kanunu’na göre ödenecek  harçlar

 

·        İstisna uygulaması sözleşme hükümlerinin borçlu KOBİ’ler tarafından herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi halinde alacağın hukuki yollarla tahsili aşamalarında ödenmesi gereken vergi,resim ve harçlar açısından da geçerlidir.

 

·        Söz konusu istisna ilgili Kanun’un  4.maddesi 2 no.lu bendince alacaklı kuruluşların çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmeler uyarınca edindikleri varlıkları elden çıkardıkları hallerde de uygulanır.

 

Ayrıca bir diğer önemli husus da ; finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre

borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlu KOBİ’ ler tarafından alınmış olan teşvik belgelerinin süreleri  ile ihracat taahhüt süreleri sözleşmeler ile belirle-nen süreler kadar uzatılmış sayılır.

 

 “5569 Sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması    

Hakkında Kanun “ ile ilgili açıklayıcı bilgiler ana hatları ile yukarıda belirtildiği gibi olup, söz konusu Kanuna  ilişkin tebliğ ve sirkülerler çıktığında uygulamanın daha da netleşeceği kanaatindeyiz.

 

Saygılarımızla…