Sirküler No              : 2007 / 25

Konu                         : Amortisman Oranları ile ilgili 365 Seri No.lu V.U.K.Tebliği Hk.

 

İşletmelerin aktiflerine kayıtlı olan tükenmeye tabi kıymetlerinin amortisman oranları,  Vergi Usul Kanunu’nun 333 ve 339 sıra numaralı genel tebliğleri ekinde yer alan listelerde belirtilmiştir.

Ancak söz konusu listelerde yer almayan veya faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan iktisadi kıymetler ile ilgili olarak  30.12.2006 tarih 26392 sayılı Resmi Gazete’de  365 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  yayınlanmıştır.

Bu Tebliğ ile faydalı ömür süreleri değiştirilen kıymetlerin amortisman sürelerini hesaplarken dikkat edilecek en önemli husus; bu tebliğ ile ilan edilen yeni faydalı ömür süresinden, eski listeye göre ayrılmış olan süre çıkarılarak bulunan faydalı ömür süresinde iktisadi kıymetin kalan net defter değeri itfa edilecektir.

Net defter değerinin ise iktisadi kıymetin V.U.K.hükümlerince tespit edilen değerinden birikmiş amortismanların düşülmesi yoluyla tespit edileceği tabidir. Tebliğde eski listede faydalı ömrü 7 sene tespit edilen demirbaşın yeni tebliğ ile faydalı ömrünün 5 yıl olarak tespit edildiği örnekte , sabit kıymetin 2004 yılında aktifleştirildiği, 2 yıl amortisman ayrıldığı ve yeni süreye göre 3 yıl daha amortisman ayrılacağı 1 sayısının 3 yıla bölünmesiyle elde edilen 1 / 3 = 33,33 olarak yeni oran tespit edilmiştir.

Tebliğde belirtilen süreler yayımlandığı hesap döneminden itibaren geçerli olacak ancak 2006 geçici vergi dönemleri veya eski yıllarda yapılan amortisman kayıtları ve hesaplamalarında bir değişiklik yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi sağlamak amacıyla 365 Ser No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği sirkülerimize  ek  yapılmıştır.

Saygılarımızla.

Başlık

365 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No

26392

Resmi Gazete Tarihi

30/12/2006

Kapsam

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla(1) yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333(2) ve 339(3) Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde gösterilmiş ve uygulamayla ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Ancak, söz konusu listelerde yer almayan veya faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1. Listeye Yeni Eklenenlerle Faydalı Ömürleri Değiştirilen İktisadi Kıymetler

01/01/2004 tarihinden itibaren aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve uygulanacak amortisman oranları, mükellefler tarafından 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listeden bulunmak suretiyle tespit edilmektedir. Listede bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri, Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik 315 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca belirlenmiş olup 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin ilgili bölümlerine yerleştirilmek üzere bu Tebliğ ekinde yayımlanmıştır. Bu listede, 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede yer almayan bazı yeni iktisadi kıymetlere yer verilmiş ve bazı iktisadi kıymetlerin ise faydalı ömürleri ile amortisman oranlarında değişiklik yapılmıştır.

2.Bu Tebliğ Ekinde Yer Alan İktisadi Kıymetlere Ait Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarının İtibar Tarihi ile Uygulamaya İlişkin Esaslar

Vergi Usul Kanununun 318 inci maddesinde Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan amortisman nispetleri ilanların yapıldığı, ayrı ayrı tespit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap döneminden muteberdir.

Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği amortisman nispetlerini gerektiğinde değiştirmeye ve amortismanlarla ilgili hususları tespite yetkilidir. hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede yer almayan veya faydalı ömürleri ile amortisman oranlarında değişiklik yapılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için Tebliğ eki listede tespit edilen faydalı ömür ve amortisman oranları, bu Tebliğin yayımlandığı hesap döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Diğer taraftan, yukarıdaki madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 333 ve 339 Sıra Numaralı Tebliğler ile ilan edilmiş olan faydalı ömür ve amortisman oranları değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin amortisman uygulamasının, aşağıda açıklandığı şekilde yapılması uygun görülmüştür.

339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede ilan edilmiş olan faydalı ömür ve amortisman oranlarına göre amortismana tabi tutulmakta iken bu Tebliğ ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin net defter değerlerinin (iktisadi kıymetin Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinden birikmiş amortismanların tenzili yoluyla bulunan değeri), ilgili iktisadi kıymete ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni faydalı ömür süresinden, anılan liste uyarınca amortisman ayrılmış olan sürenin tenzili suretiyle kalan amortisman süresi esas alınarak itfa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve 2006 yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Örneğin; 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki liste uyarınca faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2004 yılı içerisinde aktife alınmış ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri üzerinden 2004 ve 2005 yıllarında %14,28 amortisman oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ ile çöp temizleme aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2006 yılı için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp temizleme aracının net defter değerinin (2004 ve 2005 yıllarında enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltilmiş değerleri ile düzeltilmiş birikmiş amortismanlar tutarı farkının) 2006 yılı hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kanunun 320 nci maddesinde amortisman süresinin, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, mükellefler tarafından iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan ve kullanılma şartı aranmaksızın kullanılmaya hazır halde bulunan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılabilecektir. Bu kapsamda kullanılabilmesi kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kayıt ve tescil işlemi yapılmak şartıyla; aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.

3. Alüminyum Ekstrüzyon Kalıplarına Amortisman Ayrılmaması

Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder...” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, kullanıldıkları proses gereği faydalı ömürleri bir yıl olan alüminyum ekstrüzyon kalıplarının amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmaması ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip muhasebe kayıtlarına doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

4. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar

Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmektedir. Sözü edilen iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemine ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarları herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmayacaktır.

Tebliğ olunur.
 

Amortismana Tabi iktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

 

 

1.1.6.

 

Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri

15

%6,66

 

3.1.

 

 

işyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)

5

%20,00

 

3.3.

 

 

Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti

3

%33,33

 

 

3.8.14.

 

Soba

5

%20,00

 

 

 

3.13.10.1.

Portatif sedye

5

%20,00

 

 

3.14.12.

 

Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri

10

%10,00

 

 

3.49.10.

 

Kapalı devre TV sistemi (CCTV)

10

%10,00

 

3.53.

 

 

Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi

10

%10,00

 

3.73.

 

 

Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)

15

%6,66

 

3.74.

 

 

Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)

15

%6,66

 

3.75.

 

 

Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler)

24

%4,16

 

3.76.

 

 

Duvar saati

5

%20,00

 

3.77.

 

 

Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

5

%20,00

 

3.78.

 

 

Otopark ücretlendirme sistemi

15

%6,66

 

3.79.

 

 

Fotoselli kayar kapılar

10

%10,00

 

3.80.

 

 

LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

15

%6,66

 

3.81.

 

 

Kartlı geçiş sistemleri

10

%10,00

 

3.82.

 

 

Yanmaz elbise

5

%20,00

 

3.83.

 

 

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

%20,00

 

4.4.

 

 

Router (yönlendirici), svvicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları

5

%20,00

 

4.5.

 

 

Data koruma kasası

12

%8,33

 

 

6.10.7.

 

Kurtarma gemileri

20

%5,00

 

6.12.

 

 

Uçak ve helikopterler

10

%10,00

 

6.16.

 

 

Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)

7

%14,28

 

 

6.16.1.

 

Çöp temizleme araçları ve ekipmanları

 

 

 

 

 

6.16.1.1.

Çöp temizleme araçları

5

%20,00

 

 

 

6.16.1.2.

Çöp temizleme araçları ekipmanları

3

%33,33

 

 

7.14.13.

 

Seralar

 

 

 

 

 

7.14.13.2.

Cam örtü malzemeli seralar

15

%6,66

 

 

 

7.14.13.3.

Plastik örtü malzemeli seralar

3

%33,33

 

 

 

7.14.13.4.

Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar

15

%6,66

 

 

 

7.14.13.5.

Galvanizlenmişyapı malzemeli seralar

20

%5,00

 

 

 

7.14.13.6.

Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar

10

%10,00

 

 

 

7.14.13.7.

Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği

3

%33,33

 

 

 

7.14.13.8.

Kaya yünü yatağı

2

%50,00

 

 

9.4.1.

 

Sıvı gaz buharlaştı rıcılar

9

%11,11

 

10.1.

 

 

inşaat kalıpları ve iskeleler

 

 

 

 

10.1.1.

 

Ahşap inşaat kalıpları

5

%20,00

 

 

10.1.2.

 

Tünel kalıplar

15

%6,66

 

 

10.1.3.

 

Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler

20

%5,00

 

 

10.1.4.

 

Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar

4

%25,00

 

 

10.1.5.

 

iş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)

7

%14,28

 

 

10.1.6.

 

Ağaç kalaslar

3

%33,33

 

10.2.

 

 

inşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi

8

%12,50

 

10.3.

 

 

Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi

15

%6,66

 

17.2.

 

 

Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

8

%12,50

 

 

20.1.1.

 

Nakış makineleri

5

%20,00

 

20.11.

 

 

Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi

10

%10,00

 

20.12.

 

 

Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)

10

%10,00

 

 

23.4.1.

 

Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü

10

%10,00

 

23.6.

 

 

Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler

2

%50,00

 

26.1.

 

 

Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı

10

%10,00

 

26.2.

 

 

Kauçuk Ürünleri imalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar*

4

%25,00

 

27.1.

 

 

Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb.

7

%14,28

 

27.2.

 

 

Nihai Plastik Ürün imalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar*

4

%25,00

 

28.3.

 

 

Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler

 

 

 

 

28.3.1.

 

Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları

15

%6,66

 

 

28.3.2.

 

Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri

10

%10,00

 

 

28.3.3.

 

Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar

10

%10,00

 

28.4.

 

 

Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar

5

%20,00

 

28.5.

 

 

Cam Ürünleri imalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar *

3

%33,33

 

 

 

31.2.2.9.

Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları

6

%16,66

 

31.7.

 

 

Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

 

 

31.7.1.

 

Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı

12

%8,33

 

 

31.7.2.

 

Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı

12

%8,33

 

31.8.

 

 

Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar

2

%50,00

 

31.9.

 

 

Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri

12

%8,33

 

 

45.1.2.

 

Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları

 

 

 

 

 

45.1.2.1

Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler

40

%2,50

 

 

 

45.1.2.2

Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler

15

%6,66

 

 

45.1.7

 

Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler

10

%10,00

55.

 

 

 

Gayri Maddi iktisadi Kıymetler: imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (işletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri

15

%6,66

 

55.1.

 

 

Peştemallık

5

%20,00

 

55.2.

 

 

Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı

5

%20,00

66.

 

 

 

Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler

 

 

 

66.1.

 

 

Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel

10

%10,00

 

66.2.

 

 

Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü

2

%50,00

 

66.3.

 

 

Radar, radyofar ve seyir haritaları

5

%20,00

 

* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.