Sirküler No              : 2007 / 24

Konu                         : Sigorta Primi Kesilmeyecek Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı

                                 Tutarları  Hk.   

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77.maddesi ikinci fıkrasında ( 4958 sayılı Kanunla değiştirilen)

“ Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur.” denilmektedir.

Yukarıdaki maddede yer alan, miktarları yıllar itibariyle  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

 

YEMEK PARASI

16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’ sı

 

  (01.01.2007 - 30.06.2007 arasında)

  18,75 günlük ücret x % 6  =  1,13 YTL

 

  (01.07.2007 - 31.12.2007 arasında)

  19,50 günlük ücret x % 6  =  1,17 YTL

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde  veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışan gün sayısı dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

 

ÇOCUK ZAMMI

İki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık  asgari ücretin % 2’ si

 

(01.01.2007 - 30.06.2007 arasında)

 

  562,50 aylık ücret x % 2  =  11,25 YTL

    (01.07.2007 - 31.12.2007 arasında)

 

  585,00 aylık ücret x % 2  =  11,70 YTL

 

Çocuklar 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20  yaşını, yüksek öğretim yapması halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla  VEYA herhangi bir yerden geliri olmayan,  çalışamayacak durumda malul bulunan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan kız çocukları için verilecek çocuk zammının  tabloda belirtilen kadarı sigorta kesintisinden muaftır. 

 

AİLE ZAMMI

16 yaşından büyükler için belirlenen aylık  asgari ücretin % 10’ u

 

(01.01.2007 - 30.06.2007 arasında)

 

  562,50 aylık ücret x % 10  =  56,25 YTL

(01.07.2007 - 31.12.2007 arasında)

 

  585,00 aylık ücret x % 10  =  58,50 YTL

 

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla  fiilen çalışmasının olup olmadığına bakılmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışmamasının bulunmaması ile birlikte  buralardan gelir ve aylık almaması  şartı ile.

  

Saygılarımızla.