Sirküler No              : 2007 / 22

Konu                         : 2007 Yılında Uygulanacak SSK İdari Para Cezaları  Hk.  

  

04.01.2007 tarih ve 16 no.lu sirkülerimiz ile 2007 yılında geçerli olacak asgari ücret ile SSK taban ve tavan rakamlarını duyurmuş idik . Bu defa  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca yürürlükte olan idari para cezalarının asgari ücrete bağlı olarak değişmesi sebebiyle  01.Ocak.2007 tarihinden itibaren  uygulanacak olan idari para cezaları da değişmiştir. 01.Ocak- 30.Haziran.2007 tarihleri arasında geçerli olan idari para cezaları aşağıdaki tabloda toplu halde bilgilerinize sunulmuş olup , hesaplamalarda

1 YTL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.  

  

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER

UYGULANACAK CEZA

          TUTARLARI

 

      YTL KARŞILIĞI

 

İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi

-          Bilanço esasına göre defter tutanlar

-          Bilanço esası dışında defter tutanlar

-          Defter tutmakla yükümlü olmayanlar

 

 

 

Asgari Ücret x 3

Asgari Ücret x 2

Asgari Ücret x 1

 

 

 

1.687

1.125

562

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi        

              - Her bir sigortalı için  

 

 

Asgari Ücret x 1

 

 

562

 

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresinde Kuruma Verilmemesi

      -  Belgenin asıl nitelikte olması halinde     

         belgede   kayıtlı sigortalı sayısı başına

          (aylık asgari ücreti geçmemek üzere)

     -  Belgenin  ek nitelikte olması halinde

     -  Ek belge kurumca re’sen düzenlenirse

 

 

 

 

 

Aylık asgari ücretin 1/5’i

 

Aylık asgari ücretin 1/8’i

Aylık asgari ücret x  3

 

 

 

 

 

112

 

70

1.687

       

 

 

Sigortalıların ad, soyad, sigorta sicil numarası ve çalıştığı süreyi gösteren belgenin işyerine asılmaması

 

 

Aylık asgari ücret x 2

 

 

1.125

Yazılı uyarıya rağmen işyeri kayıtlarının 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi

-          Bilanço esasına göre defter tutanlar

-          Bilanço esası dışında defter tutanlar

-          Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

 

 

 

 

Aylık asgari ücret   x 12

Aylık asgari ücret   x   6

Aylık asgari ücret   x   3

 

 

 

 

 

6.750

3.375

1.687

 

İşçi veya geçindirmekle yükümlü oldukları kişiler için (vizite kağıdı vb.) belgelerin Kurumca yapılan İhtara rağmen 3 gün içinde verilmemesi

 

 

Aylık asgari ücret x 1

 

 

562