Sirküler Tarihi         : 29.12.2007

Sirküler No              : 2008 / 04

Konu                         : 2008 yılında Fatura Düzenleme Sınırının 600,00 YTL Olması Hk.

 

            Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunun 232. maddesinde fatura kullanma mecburiyeti ile ilgili bilgiler yer almaktadır.İlgili  madde metni aşağıdaki şekildedir;

             “ Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle  defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler  dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (2008 yılı için ) 600,00 YTL ‘sını  geçmesi veya bedeli (2008 yılı için ) 600,00 YTL ‘sından  az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

378 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliğince fatura düzenleme ile ilgili tutar 2008 yılı için 600,00 YTL olarak belirlenmiştir.  Buna göre  birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve kazancı basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler nihai tüketicilere yapmış oldukları satışlar 600,00 YTL’ sını geçmiyor ve alıcı tarafından istenmiyorsa  fatura düzenleme zorunlulukları bulunmamakla, yaptıkları satışlar için  yazar kasa fişi veya perakende satış fişi düzenleyebileceklerdir. Ancak 2008 yılı için gerçekleşen satış veya hizmet bedeli 600,00 YTL’ den az olsa dahi, alıcının istemesi durumunda fatura tanzim etmek zorundadırlar.

Saygılarımızla.