Sirküler Tarihi         : 16.02.2008

Sirküler No              : 2008 / 38

Konu                         : Vergi Suçlarıyla İlgili Cezai Yaptırımlarda Değişiklik Yapan 5728  

                                  Sayılı Kanun  Hk.(*)

 

 

08.02.2008 gün ve 26781 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5728 sayılı  “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile vergi ceza hukukuna yönelik bazı  önemli düzenlemelerde  değişiklikler yapılmıştır. Vergi ceza hukukuna yönelik bu değişikliklerin yanı sıra bir çok düzenlemeyi de kapsayan bu Kanun ile  yapılan değişikliklerden bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.

 

-          Vergi Usul Yasası'nın dördüncü kitap, ikinci kısmının üçüncü bölüm başlığı "Suçlar ve Cezalar" olarak değiştirilmiştir.

-          Vergi kanunlarına göre tutulan, düzenlenen, saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan,

 

a) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kesmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler ve gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme olarak kabul edilecektir. Gerçek bir muamele veya duruma da yanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir.

 

 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen, saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge sahte sayılacaktır.

 

c) Bu kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ceza ile cezalandırılacaktır.

Vergi Usul Yasası'nın 359'uncu maddesinde yapılan bu düzenleme uyarınca bazı suçlarda hürriyeti bağlayıcı ceza üç yıldan beş yıla çıkartılmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan suç türleri ile birlikte eğer vergi ziyaı da oluşmuş bulunuyorsa söz konusu hallerde ayrıca vergi ziyaı cezası da kesilecektir.

Diğer yandan Vergi Usul Yasası'nın 359'uncu maddesinde yer alan hallerin varlığında, bu durumu tespit eden denetim elemanları durumu cumhuriyet savcılıklarına bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

Vergi Usul Yasası'nın 367'nci maddesi gereği olarak; Yaptıkları inceleme sırasında Vergi Usul Yasası'nın 359'uncu maddesinde yer alan ve yukarıda da özelliklerini belirtmiş bulunduğumuz suç türlerinden herhangi birisinin veya birkaçının işlendiğini tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığının veya defterdarlığın mütaalasıyla keyfiyetin cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi zorunludur.

5728 sayılı "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la Vergi Usul Yasası'nın 367'nci maddesi yeniden düzenlenirken suç duyurusunun yapılması konusu daha önce de olduğu gibi, yasa maddesinde sözü edilen görevliler için zorunlu kılınmış bulunmaktadır.

Vergi Usul Yasası'nın 359'uncu maddesinde belirlenmiş bulunan suçların işlendiğine dair bilgi ve bulgusu olan cumhuriyet savcıları da bu durumdan hemen ilgili vergi dairesine haberdar ederek gerekli incelemenin yapılmasmı talep edecektir. Böyle bir durumda kamu davasının açılması inceleme sonucunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesine kadar ertelenmiş olacaktır.

Konuya ilişkin olarak oluşacak ceza mahkemesi kararları, Vergi Usul Yasası'nın dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı bulunan Vergi Cezaları'nı uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve

 

kararlarına etkili olmayacağı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamayacaktır. Dolayısıyla Vergi Usul Yasası'nın 359'uncu maddesi uyarınca hürriyeti bağlayıcı bir suç sayılan hal Vergi Usul Yasası'nda yer alan vergi ziyaı veya usulsüzlük cezası verilmesini gerektiren bir fiil olarak değerlendirilmeyebilecektir. Bu bağlamda da Vergi Usul Yasası'nın 359'uncu maddesinde yer alan suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

"Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile vergi ceza hukukuna yönelik b...

 

 

           Saygılarımızla.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bu yazı Sayın Veysi Seviğ’in 15.Şubat.2008 tarihinde Referans Gazetesinde yayınlanan makalesinden alınmıştır.